Συγκρίνοντας συντάγματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted by & filed under Άρθρα.

Ο Ντίτερ Ντεμ (Diether Dehm) έχει συμβάλει στην σύγκριση των διαφορετικών εθνικών συνταγμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρακάτω ανάλυση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη κατά τις διαβουλεύσεις για τη σύνταξη ενός δημοκρατικού συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The EU must be democratised!

Posted by & filed under Articles, Uncategorized.

I am happy to write an article for DiEM25, the Democracy in Europe Movement. I see in DiEM25 a broad political movement embracing different but non-competing currents which in the current situation has as its goal the comprehensive democratisation of the European Union. We must set out on this path to such a fundamental democratic… Read more »

¡La UE debe ser democratizada!

Posted by & filed under Artículos.

Estoy feliz de escribir un artículo para DiEM25, el Movimiento Democracia en Europa. Veo en DiEM25 un amplio movimiento político que acoge corrientes diferentes, pero no competidoras, que, en la situación actual, tiene como objetivo la democratización absoluta de la Unión Europea. ¡Debemos empezar este camino de renovación democrática fundamental hoy mismo! Pero no debemos… Read more »