DiEM25 – Οργανωτικές αρχές

Προοίμιο

Το DiEM25 έχει έναν απλό σκοπό: Nα προωθήσει τις αρχές και τις αξίες που εκφράζονται με τη Διακήρυξή του, στη βάση της συμμετοχικής, ανοικτής, και δημοκρατικής δραστηριότητας των μελών που προσχωρούν και συμμετέχουν στο DiEM25 για το σκοπό αυτό.

Οι Οργανωτικές Αρχές που προτείνονται παρακάτω αποσκοπούν στο να βοηθήσουν το DiEM25 να οργανώσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του, κατά τρόπο συνεπή με το σκοπό του. Το DiEM25, πιστό στη δέσμευσή του να ενώσει τους Ευρωπαίους δημοκράτες, ανεξαρτήτως συνόρων, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, κινημάτων και κομματικών συνεργασιών, ασκεί τις δραστηριότητες του, αποφεύγοντας μια ομοσπονδιακή δομή και ελαχιστοποιώντας το συγκεντρωτισμό στην οργάνωση των δραστηριοτήτων του. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε:

 • Μία ενιαία Συντονιστική Επιτροπή, για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του DiEM25.

 • Μία Συμβουλευτική Ομάδα.

 • Ένα Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Τις ήδη συσταθείσες Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό, δημοτικό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος ,επειδή το DiEM25 πρέπει να έχει σαφές νομικό καθεστώς, προτείνουμε να συσταθεί ως Διεθνής Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου και της ΕΕ , έτσι ώστε να έχει νομική υπόσταση σε όλη την ΕΕ, χωρίς να είναι απαραίτητη η ίδρυσή του ως ΜΚΟ και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, το DiEM25 σκοπεύει να αποκτήσει μια διοικητική δομή, όπως καθορίζεται από το Βελγικό Δίκαιο, η οποία θα παραμείνει εντελώς ξεχωριστή από την πραγματική διοικητική δομή που προβλέπεται στα (Α), (Β) και (Γ).

Η σχέση ανάμεσα στις Οργανωτικές Αρχές που ορίζονται εδώ και στο επίσημο καταστατικό του DiEM25 (που υπάγεται στο Βελγικό δίκαιο – βλέπε Παράρτημα) διευκρινίζεται παρακάτω στην ενότητα 7.

Ν.Β. Το έγγραφο αυτό περιέχει νομικές πληροφορίες. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ή αντίφασης ανάμεσα στις διάφορες εκδοχές του εγγράφου, η Αγγλική έκδοση υπερισχύει κάθε άλλης μετάφρασης.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

 1. Η Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)

 1. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

 1. Οι Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ) και οι Δημοτικές/Περιφερειακές/Εθνικές Επιτροπές

 1. Η Προοδευτική Ευρωπαϊκή Ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη: Συνελεύσεις – Έγγραφα Πολιτικής

 1. Η Διαδικασία Τροποποίησης της Διακήρυξης και των Οργανωτικών Αρχών

 1. Νομική και Οικονομική διακυβέρνηση και νομική Δομή (ως Υπερεθνική Οργάνωση – Κίνημα)

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Αρχικά, το DiEM25 συστάθηκε αυθόρμητα από ανθρώπους που συνέλλαβαν συγχρόνως και δίχως πρότερη συνεννόηση, την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής οργάνωσης με σκοπό τη δημιουργία ενός κινήματος για τον παράλληλο εκδημοκρατισμό της Ευρώπης γενικότερα και των θεσμών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ειδικότερα, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική κυριαρχία σε τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Έφθασε όμως η ώρα, η ομάδα αυτή, που, από τα εγκαίνιά του DiEM25 στις 9 Φεβρουαρίου 2016, καθοδηγεί τις δραστηριότητές του, να καταστεί και επίσημα η Συντονιστική Επιτροπή του κινήματος.

Η προτεινόμενη Συντονιστική Επιτροπή (από τώρα ΣΕ) δεν θα δρα ως ένα είδος κεντρικής επιτροπής που διαμορφώνει πολιτικές. Αντιθέτως,

 • Η ΣΕ θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες (πχ. Εκδηλώσεις, Συνελεύσεις, Εκστρατείες) που θα προτείνονται από τη Συμβουλευτική Ομάδα, τα μέλη, τις Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ) ή από το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Η ΣΕ θα δρα γρήγορα, προκειμένου να εκφράζει άμεσα τη θέση του DiEM25 για γεγονότα της επικαιρότητας (πχ. το δελτίο τύπου μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι ή τις Βρυξέλλες), επιδιώκοντας πάντα μία εκ των υστέρων έγκριση από το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Η ΣΕ θα προτείνει στο Επικυρωτικό Συμβούλιο πειθαρχικές δράσεις εναντίον μελών που έχουν κατάφωρα παραβιάσει τις αρχές ή\ και τη Διακήρυξη του DiEM25 

Η ΣΕ θα απαρτίζεται από δώδεκα μέλη, τα οποία θα εκλέγονται/επιλέγονται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

 • Το DiEM25 είναι ένα κίνημα με φεμινιστικές αρχές, που προωθεί την ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα όργανά του, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΕ. 

 • Κανένα άτομο το οποίο κατέχει δημόσιο αξίωμα ή θέση υψηλής ευθύνης σε πολιτικό κόμμα (πχ. μέλος εθνικού εκτελεστικού ή ηγετικού συμβουλίου) δεν μπορεί να είναι μέλος της ΣΕ.

 • Τα μέλη της ΣΕ θα λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων τους που σχετίζονται με το DiEM25 και θα αποζημιώνονται με τρόπο συνεπή προς τις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25.

 • Η ΣΕ θα στηρίζεται από αρκετούς Συντονιστές (π.χ. το Συντονιστή της Ομάδας Επικοινωνίας, το Συντονιστή των Εθελοντών του DiEM25, τον Οικονομικό και Λογιστικό Συντονιστή, το Συντονιστή της Καλλιτεχνικής Ομάδας του DiEM25, το Συντονιστή Γραμματειακής Υποστήριξης κ.λπ.) Αυτοί οι διορισμοί θα γίνονται από τη ΣΕ στη βάση πλήρους ή μερικής απασχόλησης και θα παρέχονται αποζημιώσεις με τρόπο συνεπή στις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25. Οι Συντονιστές θα αποτελούν exofficio μέλη της ΣΕ.

 • Η ΣΕ θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα (κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο συντονισμός της θα βασίζεται σε ένα σύστημα ρότας που θα εξασφαλίζει υψηλή συχνότητα εναλλαγής της θέσης του συντονιστή (καθιστώντας δυνατή την εναλλαγή τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες). Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για θέση Γενικού Γραμματέα ή Προέδρου.

Εκλογή/Επιλογή της ΣΕ

Αρχικά, οι εμπνευστές που βρίσκονταν πίσω από τη δημιουργία του DiEM25 το Φεβρουάριο του 2016 και οι οποίοι έχουν, εκ των πραγμάτων, εργαστεί πάνω σε οργανωτικά ζητήματα σε καθημερινή βάση, θα προτείνουν στο DiEM25 τα πρώτα δώδεκα μέλη της ΣΕ. Τα μέλη του DiEM25 θα ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή εκλογική πλατφόρμα, την έγκριση ή όχι αυτής της πρώτης ΣΕ. Σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την δημιουργία της πρώτης ΣΕ, έξι θέσεις της ΣΕ θα τεθούν σε διαδικασία εκλογής. Ένα χρόνο μετά, οι εναπομείνασες έξι θέσεις θα τεθούν υπό ανοικτή διεκδίκηση. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο οι μισές θέσεις της ΣΕ θα ανανεώνονται μέσω εκλογών.

 • Οι εκλογές για τη ΣΕ θα διεξάγονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Όλα τα μέλη του DiEM25 θα έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι εγγεγραμμένα μέλη για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (το οποίο θα συμφωνηθεί από τη ΣΕ με την έγκριση του Επικυρωτικού Συμβουλίου). Αυτη η ελάχιστη χρονική περίοδος χρησιμεύει στο να αποφευχθούν μη ειλικρινείς εγγραφές πριν από μία σημαντική ψηφοφορία, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον να προωθήσουν τους σκοπούς του DiEM25, αλλά επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. 

 • Όλα τα μέλη του DiEM25 μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη ΣΕ, εκτός από εν ενεργεία πολιτικούς που είναι εκλεγμένοι σε εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που υπηρετούν ως υπουργοί εθνικών κυβερνήσεων ή μετέχουν σε ηγεσίες\ εκτελεστικά όργανα εθνικών κομμάτων (μέλη πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπηρετούν σε περιφερειακές ή χαμηλότερου επιπέδου κομματικές επιτροπές, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την διάταξη).

 • Καθώς σε κάθε εκλογική διαδικασία έξι από τις θέσεις της ΣΕ θα είναι υπό διεκδίκηση, κάθε μέλος του DiEM25 θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι και έξι υποψηφίους από μία ενιαία λίστα υποψηφίων. Δεν υπάρχει απαίτηση να προταθεί υποψήφιος από ελάχιστο αριθμό μελών και όλοι οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ισότιμο χώρο στην ιστοσελίδα DiEM25.org για να παρουσιάσουν τις υποψηφιοτητές τους.

 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό θητειών για τα μέλη της ΣΕ.

 • Τα μέλη της ΣΕ τα οποία δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν, ή έχουν παυθεί (κατόπιν πρότασης της πλειοψηφίας της ΣΕ που έχει επικυρωθεί απο το ΕΣ) ή που έχουν παραιτηθεί, θα αντικαθίστανται αυτόματα από τον πρώτο επιλαχόντα του εκλογικού γύρου στον οποίο εξελέγησαν.

2. Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)

Aπό τη σύλληψή του, το DiEM25 προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων: καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές, οικονομολόγους, διανοούμενους, συγγραφείς και ακτιβιστές. Αυτοί έχουν συμβάλλει τόσο στην διαμόρφωση της σκέψης, όσο και στην διοργάνωση των εκδηλώσεων και των εκστρατειών του DiEM25, από το πρώτο του ξεκίνημα. Προτείνεται, επομένως, να συστήσουν τον πυρήνα απ᾽ τον  οποίο θα προκύψει η Συμβουλευτική Ομάδα. 

Οι Σύμβουλοι που θα μετέχουν στη Συμβουλευτική Ομάδα, όπως είναι επόμενο, θα συμβουλεύουν το DiEM25 και θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων του. Όπως όλα τα μέλη του DiEM25, θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν δράσεις, εκστρατείες κ.λπ. στην ΣΕ, καθώς και σε ολόκληρο το DiEM25. Θα μπορούν να προτείνουν αλλαγές στη Διακήρυξη ή στη διοίκηση του DiEM25, καθώς επίσης και να ορίζουν πιθανά μέλη της ΣΕ. Φυσικά, κάθε τέτοια αλλαγή θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαδικασία τροποποίησης , στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του DiEM25 – βλ. την ενότητα 5 παρακάτω.

Όσο για την υποβολή υποψηφιότητας νέων Συμβούλων, κάθε μέλος του DiEM25 θα μπορεί να υποβάλει προτάσεις στη ΣΕ, η οποία με τη σειρά της θα θέτει αυτές τις προτάσεις προς έγκριση στο Επικυρωτικό Συμβούλιο. 

3. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

Κάποιες αποφάσεις υπερβαίνουν το συντονιστικό ρόλο της ΣΕ. Π.χ. ένα δελτίο τύπου που εξεδόθη βιαστικά (προκειμένου να σχολιαστεί κάποιο έκτατο γεγονός της επικαιρότητας) μπορεί να χρειαστεί επικύρωση από τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο, η επικύρωση θα είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνονται νέα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας, ή κρίνεται σκόπιμη η αποπομπή μελών που παραβιάζουν τις αρχές της Διακήρυξης. Αυτές είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να ληφθούν από τη ΣΕ καθώς απαιτούν ευρύτερη συναίνεση και επικύρωση.

Όντας απαραίτητο οι αποφάσεις αυτές να επικυρώνονται γρήγορα, δεν είναι δυνατό να κινητοποιούνται όλα τα μέλη του DiEM25 για να ψηφίσουν εντός μιας σύντομης προθεσμίας. Για το σκοπό αυτό, και για να δίνονται επίσης κίνητρα στα μέλη, ώστε να θεωρούν τον εαυτό τους διαρκώς εμπλεκόμενο στις δραστηριότητες του DiEM25, θεσμοθετείται ένα Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ), τα μέλη του οποίου θα επιλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το ΕΣ απαρτίζεται από 100 μέλη του DiEM25.

 • Οποιοδήποτε μέλος του DiEM25 που επιθυμεί να είναι μέλος του ΕΣ θέτει υποψηφιότητα μέσω της ιστοσελίδας.

 • Η επιλογή γίνεται μέσω κλήρωσης: Ένας απλός αλγόριθμος επιλέγει τυχαία, από όλους τους υποψηφίους, 100 μέλη που αυτόματα αποκτούν την ιδιότητα μέλους του ΕΣ.

 • Ο αλγόριθμος έχει μονάχα έναν εσωτερικό περιορισμό: τα μισά από τα 100 μέλη θα είναι γυναίκες και τα άλλα μισά άνδρες (με ρύθμιση για τα μέλη που επιλέγουν να δηλώσουν το φύλο τους ως ‘άλλο’, οπότε θα συγκαταλέγονται σε ένα από τα δύο με πιθανότητα 50-50).

 • Η θητεία των πρώτων μελών του ΕΣ διαρκεί έξι μήνες. Μετά τους πρώτους έξι μήνες, τα μισά μέλη του ΕΣ αντικαθίστανται (ξανά με τυχαία κλήρωση μεταξύ των μελών που δηλώνουν ενδιαφέρον να γίνουν μέλη του ΕΣ). Νέα κλήρωση λαμβάνει χώρα κάθε τρεις μήνες, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος του ΕΣ θα υπηρετεί για έξι μήνες (εκτός από τα αρχικά μέλη της ΕΣ που θα θητεύσουν περισσότερο) και ότι τα μισά από τα μέλη του ΕΣ θα ανανεώνονται κάθε τρεις μήνες.

 • Το ΕΣ δεν είναι όργανο επιτήρησης της ΣΕ και δεν συνεδριάζει ανεξάρτητα. Η δικαιοδοσία του ΕΣ είναι να επικυρώνει, με ένα Ναι ή ένα Όχι, τις προτάσεις που κατατίθενται στο ΕΣ από τη ΣΕ.

 • Οι αποφάσεις του ΕΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εντός ορισμένων χρονικών ορίων.

 • Το ΕΣ συνεδριάζει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής σελίδας του DiEM.org, και ψηφίζει μέσω ειδικά διομορφωμένης πλατφόρμας του DiEM25.

 • Δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών, αλλά η ΣΕ ειναι υπεύθυνη να παρέχει σε όλα τα μέλη του ΕΣ, για κάθε θέμα και όσο έγκαιρα το επιτρέπουν οι συνθήκες, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόφαση του ΕΣ. Τα μέλη του ΕΣ δεν αμοίβονται καθώς η εργασία τους δεν αναμένεται να τους απορροφά για μεγάλο διάστημα.

Οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα μέλη του ΕΣ περιλαμβάνουν αυτές που αναφέρονται σε:

 • Έγκριση νέων Συμβούλων.

 • Επικύρωση αποφάσεων που υπερβαίνουν το συντονιστικό ρόλο της ΣΕ.

 • Αποπομπή μελών που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης.

 • Την επίλυση διαφορών σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν σύστασης της ΣΕ.

 • Την επίβλεψη και επικύρωση κάθε διαδικασίας τροποποίησης της Διακήρυξης ή/και των Οργανωτικών Αρχών.

Το ΕΣ δεν υποκαθιστά τα εσωτερικά δημοψηφίσματα, αλλά βοηθά τη ΣΕ μέσω της επικύρωσης αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Πράγματι, θα ζητείται η γνώμη όλων των μελών στα περισσότερα ζητήματα τα οποία δεν θα είναι πιεστικά από πλευράς χρόνου (π.χ. αλλαγές στις Οργανωτικές Αρχές, τη Διακήρυξη, τη σύνθεση της ΣΕ ή το περιεχόμενο των Εγγράφων Πολιτικής).

4. Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ) και Τοπικές/Περιφερειακές/Εθνικές Επιτροπές του DiEM25.

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντανακλά την έννοια της “αυθόρμητης τάξης” του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού, καθώς και ιδέες και πρακτικές αυτοδιαχείρισης και συνεταιρισμού, τα «σμήνη» του Σουηδικού Πειρατικού Κόμματος, του ΡικΦαλκβίνγκε, κ.λπ.

ΑΟ: To DiEM25 έχει δώσει νέα τροπή στην έννοια των αυτοοργανωμένων συμμετεχόντων, συνδυάζοντας τις δια ζώσης συναντήσεις σε Δημαρχεία με τις Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ), οι οποίες απαρτίζονται από μέλη πρόθυμα να προωθήσουν τους στόχους της Διακήρυξης. Για να παραμείνουν αποτελεσματικές και ευέλικτες, οι ΑΟ προβλέπεται να περιλαμβάνουν από 5 έως 15 μέλη μόνο.

Τοπικά – Για τις περισσότερες δραστηριότητες, οι ΑΟ ενδείκνυται να απαρτίζονται από άτομα που διαμένουν σχετικά κοντά μεταξύ τους.

Οριζόντια – Οι ΑΟ είναι αυτοδιοικούμενεςχωρίς να χρειάζεται να επικυρώνουν τις δράσεις τους από τη ΣΕ. Kάθε ΑΟ εκλέγει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο DiEM25 συνολικά, τη ΣΕ και τη συγκεκριμένη ΑΟ.

Κατευθυντήριες Οδηγίες – Οι ΑΟ δεν μπορούν να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. DiEM25. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις των ΑΟ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ένας σχετικός ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο DiEM25, τα μέλη των ΑΟ υποχρεούνται να ζητάνε από έναν ορισμένο αριθμό μελών του DiEM25 να εγκρίνουν οποιαδήποτε κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις προορίζονται για το ευρύ κοινό – και αν αυτή διαδικασία αξιολόγησης τα εγκρίνει, τότε το μέλος της ΑΟ  θα μπορεί να υιοθετήσει το όνομα του DiEM25. Ο Συντονιστής των Εθελοντών του DiEM25 θα παράσχει λεπτομερείς οδηγίες για τις ΑΟ (π.χ. για την διαδικασία αξιολόγησης), προκειμένου να εγκριθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή και το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

Τι μπορεί να κάνει μία ΑΟ ;

Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να καταστήσει επιτυχές το DiEM25:

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του DiEM25 (μέσω των media, του internet, εκδηλώσεων, κλπ.)

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Forum ή ακόμα και στη ΣΕ.

 • Nα προσελκύει νέα μέλη (ζητώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του DiEM25 https://www.diem25.org/).

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες. Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές  ως επίσημες εκδηλώσεις του DiEM25 «οργανωμένες από <όνομα της ΑΟ>», θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του DiEM25 στην ίδια κοινότητα, πόλη ή χώρα.

Τι δεν μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες.

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25 ή των τρεχουσών Εκστρατειών του.

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του DiEM25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του DiEM25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του DiEM25.

 • Να υπόσχεται ή να παρέχει υποστήριξη σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και πολιτικούς υποψηφίους, εκτός εάν η συμμαχία έχει  ήδη εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν μια ΑΟ θεωρεί ότι μια τέτοια συμμαχία είναι σημαντική παρά τις εκπεφρασμένες διαφωνίες της Συντονιστικής  Επιτροπής, η εν λόγω ΑΟ μπορεί να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από όλα τα μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του DiEM25-International ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες για τις οποίες η διεθνής Οργάνωση θα καταστεί νομικά υπεύθυνη.

 • Να οργανώνει Συνελεύσεις του DiEM25 (Προσοχή: αντίθετα με τις συγκεντρώσεις ή τις εκδηλώσεις, οι Συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή).

 • Να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρες πόλεις, περιφέρειες ή χώρες, χωρίς την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, η ονομασία των ΑΟ πρέπει να είναι της μορφής ΑΟ Λονδίνο 1, ΑΟ Βαρκελώνη 1, κ.λπ. έτσι ώστε όταν άλλες ΑΟ στην ίδια περιοχή εμφανιστούν, να μπορούν να ονομαστούν ΑΟ Λονδίνο 2, ΑΟ Βαρκελώνη 2, κ.τ.λ.

Πώς να δημιουργήσετε μία ΑΟ;   (update from May 3, 2017)

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των ΑΟ στη σελίδα www.diem25.org/local-groups-dscs/. Φυσικά, στην ίδια πόλη μπορεί να σχηματιστούν πολλές ΑΟ, αλλά θα ήταν χρήσιμος ένας άτυπος συντονισμός μεταξύ τους. Αν θέλετε να ιδρύσετε μια νέα ΑΟ, πηγαίνετε στο φόρουμ “Meet Local Members” και περιηγηθείτε στο υποφόρουμ για τη χώρα ή την περιοχή σας. Δημιουργήστε ή απαντήστε σε μια δημοσίευση σχετικά με το σχηματισμό ενός DSC στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, γράψτε ένα email στο volunteer@nulldiem25.org προκειμένου να προστεθεί στην επίσημη λίστα ΑΟ και να βοηθηθείτε για την προώθηση του ΑΟ σας.

Οι αρχές των επιτυχών συναντήσεων των ΑΟ

Η συμμετοχή σε συζητήσεις μικρών ομάδων είναι το στοιχείο – κλειδί για την ενδυνάμωση των μελών. Οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα από τη φυσική πράξη της ομιλίας. Αντίθετα, όταν δε μιλάνε καθόλου σε μια συνάντηση ή μιλάνε πολύ λίγο, γίνονται παθητικοί και νιώθουν αδύναμοι. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων των ΑΟ θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μελών τους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δημιουργούν μια συλλογική ταυτότητα και μια κοινή πολιτική οπτική.

Οι ΑΟ θα πρέπει να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τί σημαίνουν οι αξίες και αρχές του DiEM25 στην πράξη; Πώς μπορούν οι συναντήσεις να κάνουν τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από το χώρο της (φυσικής ή ψηφιακής) συνάντησης αρμονικά ενταγμένοι και όχι αποξενωμένοι;

Οι ΑΟ ενθαρρύνονται να συζητούν εσωτερικά, αλλά επίσης και με άλλες ΑΟ, τους κανόνες που διέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτά τα τελευταία να είναι ενήμερα από την αρχή και να αποφεύγεται η ανάγκη να επικαλούνται το κανονιστικό πλαίσιο εκ των υστέρων, αφού παρατηρηθούν αντικοινωνικές ή καταπιεστικές συμπεριφορές.

Δημοτικά, Περιφερειακά και Εθνικά Συλλογικά Όργανα του DiEM25

Οι ΑΟ είναι τα κύτταρα και η ραχοκοκαλιά του DiEM25. Ωστόσο, το DiEM25 πρέπει επίσης να συντονίζει ευρύτερες δράσεις σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στόχος ο οποίος απαιτεί μια οργάνωση που εκ των πραγμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των ΑΟ.

Η Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεννόηση και συνεργασία με όλες τις σχετικές ΑΟ, συστήνει (ως πιλοτικό πρόγραμμα αρχικά,  σταδιακά διευρυνόμενο σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο) για μέλη του DiEM25 που μοιράζονται μια συγκεκριμένη γλώσσα, πόλη, περιφέρεια ή χώρα, οργανώσεις με στόχο την επιμέλεια εκστρατειών σε επίπεδο πόλης, περιφέρειας ή/και κράτους, π.χ. DiEM25 Ηνωμένου ΒασιλείουDiEM25 Ιταλίας, ή DiEM25 Δουβλίνου. Οι οργανώσεις αυτές, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή και όλες τις σχετικές ΑΟ, θα είναι υπεύθυνες για πολιτικές, εκστρατείες και δραστηριότητες που θα περιορίζονται σε Δημοτικό/Περιφερειακό/Εθνικό πεδίο. Αυτά τα συλλογικά όργανα θα πρέπει να εγκρίνονται από το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ).

5. Η προοδευτική Ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη: Συνελεύσεις – Έγγραφα Πολιτικών.

Ο πολιτικός στόχος του DiEM25 είναι να συνθέσει, από τη βάση προς τα πάνω, μια δημοκρατική ‘Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη’ (ΠΑΕ) για να ανταποκριθεί συστηματικά στις έξι συστημικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οργανωτικά, η διαδικασία σύνθεσης της ΠΑΕ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση μελών, ειδικών επιστημόνων καθώς επίσης και της κοινής γνώμης στη διαδικασία επίτευξης των στόχων της ΠΑΕ. Οι έξι συστημικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν ως βασικοί πυλώνες της ΠΑΕ στη διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης του DiEM25 στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο ήταν:

 1. Η Διαφανής Ευρώπη: δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη.
 2. Η Ανοιχτή Ευρώπη: μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική.
 3. Ένα Ευρωπαϊκό New Deal:  εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας.
 4. Η Εργαζόμενη Ευρώπη: εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα.
 5. Η Πράσινη Ενέργεια και η Τεχνολογική Κυριαρχία: διοχετεύση ευρείας κλίμακας επενδυτικής χρηματοδότησης στην πράσινη ενέργεια και τις αυτοτροφοδοτούμενες πρακτικές, διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.
 6. Το Eυρωπαϊκό Σύνταγμα: το όραμα ενός πανευρωπαϊκού δημοκρατικού Συντάγματος και η διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό.

Το DiEM25 δεσμεύεται να συντάξει ένα πλήρες Έγγραφο Πολιτικής για καθένα από τα παραπάνω έξι θέματα/προκλήσεις μέχρι το τέλος του 2017. Η ΣΕ μπορεί, και πρέπει, να τροποποιήσει αυτόν τον κατάλογο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξελίξεων. Η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε Έγγραφο Πολιτικής θα ολοκληρωθεί περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1ο – Το DiEM25 θα καταρτίσει έναν κατάλογο ερωτημάτων για καθεμία από τις παραπάνω έξι προκλήσεις και θα καλέσει τα μέλη του να συναντηθούν σε τοπικό επίπεδο και στο πνεύμα της αυτο-οργάνωσης να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές.     Για τον σκοπό αυτόν κρίνονται κατάλληλες, εκτός από το ψηφιακό μας φόρουμ, η διενέργεια συζητήσεων σε Δημαρχεία, συναντήσεις σε θέατρα, κινηματογράφους, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.

Βήμα 2ο – Όλες οι συστάσεις πολιτικών, οι ανησυχίες και οι προτάσεις θα καταρτίζονται από Επιτροπή Ειδικών του DiΕΜ25 (μία ανά Έγγραφο Πολιτικής) με σκοπό τη συγκρότηση ενός Σχεδίου Εγγράφου Πολιτικής που θα υποβληθεί στη Συνέλευση του DiEM25 – βλέπε 3οβήμα

Βήμα 3ο – Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένες πόλεις, θα λαμβάνει χώρα μία Συνέλευση του DiEM25 όπου θα συζητηθούν οι σχετικές Προτάσεις και θα οριστικοποιηθεί το Έγγραφο Πολιτικής του DiEM25

Βήμα 4ο – Το Έγγραφο Πολιτικής του DiEM25 θα τεθεί σε ψηφοφορία από όλα τα μέλη χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα.

Τροποποιήσεις στην ΠΑΕ του DiEM25: Ισχύει η ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών.

6. Διαδικασία τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών

Η διαδικασία τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25 απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να ζημειωθεί ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας και η αποστολή του κινήματος.

 1. Προτάσεις για τροποποίηση του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών πρέπει να υποβάλλονται στη ΣΕ φέροντας τις υπογραφές του 10% των μελών ή τουλάχιστον 30 μελών από τα 100 του Επικυρωτικού Συμβουλίου.
 2. Αφού υποβληθούν στη ΣΕ, η ΣΕ υποχρεούται να υποβάλει πρόταση στο ΕΣ.
 3. Το ΕΣ έχει τη δυνατότητα είτε να αποδεχτεί την πρόταση της ΣΕ ή να την στείλει πάλι πίσω στην ΣΕ για περαιτέρω επεξεργασία – η επιστροφή της πρότασης στη ΣΕ μπορεί να γίνει μόνο μια φορά κι αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία.
 4. Η πρόταση της ΣΕ, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το Βήμα 3, τίθεται προς έγκριση στα μέλη του DiEM25 με εσωτερικό δημοψήφισμα. Για να υιοθετηθεί, απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 60% και συμμετοχή τουλάχιστον του 50% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 θα επικυρώνονται από το ΕΣ κάθε χρόνο. Αν το ΕΣ αποτύχει να επικυρώσει τις Οργανωτικές Αρχές, η ΣΕ πρέπει να λάβει υπόψιν την κριτική των μελών κατά των ισχυόντων Οργανωτικών Αρχών και να προτείνει τροποποιήσεις εντός διαστήματος έξι μηνών.

7. Οικονομική Διακυβέρνηση και Νομική Δομή (Διεθνής Οργάνωση)

Εξασφάλιση χρηματοδότησης, συνδρομή μελών και εκταμίευση κεφαλαίων

Η ιδιότητα του μέλους του DiEM25 δε συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής συνδρομής. Ενδέχεται να ζητηθεί από τα μέλη η οικονομική συνεισφορά στο ταμείο του DiEM25 ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Το DiEM25 μπορεί επίσης να ζητήσει μεγαλύτερες συνεισφορές από μέλη και μη μέλη, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Ο Συντονιστής Οικονομικών του DiEM25 θα υποβάλλει τακτικά την αναφορά του στην ΣΕ και όλες οι αποφάσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την αποδοχή κεφαλαίων θα επικυρώνεται από το ΕΣ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί επιπλέον πλήρης αποκέντρωση και πλήρης διαφάνεια στο σύστημα πληρωμών του DiEM25, το DiEM25 θα υιοθετήσει μία ψηφιακή, διαφανή πλατφόρμα πληρωμών και συνδρομών που θα πληρεί και τους δυο όρους. Για παράδειγμα, μία ΑΟ στη Βαλένθια θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει κεφάλαια τοπικά, τα οποία θα μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό των Βρυξελλών ενώ θα διατηρεί πλήρη έλεγχο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πληρωμών του DiEM25,  στα κεφάλαια που έχει συλλέξει. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι:

 • Πλήρως αποκεντρωμένη και θα χρειάζεται έγκριση μόνο από τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης μονάδας του DiEM25 (πχ. κάποια ΑΟ, τη ΣΕ, κάποια εθνική επιτροπή του DiEM25) που συγκέντρωσε τα κεφάλαια.
 • Πλήρως διαφανής, καθώς οποιοσδήποτε (ακόμα και μη μέλη του DiEM25) θα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να βλέπουν ποιός έδωσε χρήματα και πώς τα χρήματα αυτά αξιοποιήθηκαν.

Η Νομική Υπόσταση του DiEM25 ως Διεθνούς Συνδέσμου με έδρα το Βέλγιο

Το DiEM25 χρειάζεται να έχει σταθερή και ενιαία νομική υπόσταση σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό είναι κρίσιμο όχι μόνο για την αποφυγή νομικών επιπλοκών αλλά επίσης για να διασφαλιστεί ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η εκταμίευση χρημάτων, είναι απολύτως διαφανής και υπεράνω οποιασδήποτε μομφής – τόσο πολιτικά όσο και νομικά.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση του DiEM25 και στα 28 Μέλη-Κράτη της ΕΕ, το DiEM25 έχει ιδρυθεί στις Βρυξέλλες ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Σύνδεσμος (Οργανισμός). (INPMA). Ένας τραπεζικός λογαριασμός θα συνδέεται με τον INPMA, στον οποίο θα μεταφέρονται όλα τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, και από τον οποίο θα γίνονται όλες οι πληρωμές. 

Η σχέση ανάμεσα στις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 και στο επίσημο Καταστατικό του DiEM25 όπως αυτό ορίζεται από το Βελγικό Δίκαιο

Το Βελγικό Δίκαιο, υπό το οποίο το DiEM25 έχει αναγνωριστεί ως INPMA απαιτεί μία συγκεκριμένη διοικητική δομή η οποία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, το επίσημο Καταστατικό του DiEM25 (βλέπε Παράρτημα) είναι διαφορετικό από το πραγματικό μοντέλο διοίκησης, όπως αυτό περιγράφεται στις παραπάνω Οργανωτικές Αρχές. Τα όργανα και τα εκτελεστικά μέλη τους, που απαιτούνται, σύμφωνα με το Νόμο, για τη διοικητική δομή, δεν θα έχουν εξουσία πάνω στο πολιτικό έργο του DiEM25 και θα είναι υπεύθυνα μόνο για να μεταφέρουν στις Βελγικές νομικές αρχές, κατά τρόπο συνεπή προς τον Βελγικό Νόμο, τις αποφάσεις των οργάνων του DiEM25 που περιγράφονται στις Οργανωτικές Αρχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Οργανωτικές Αρχές υπερισχύουν του Καταστατικού του DiEM25, όλα τα μέλη του DiEM25 και τα εκλεγμένα/επιλεγμένα διοικητικά μέλη (π.χ. μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, της Συμβουλευτικής Ομάδας, του Επικυρωτικού Συμβουλίου κλπ) δεσμεύονται να τηρούν το παρακάτω Συμφωνητικό από τη στιγμή προσχώρησης στο DiEM25 και την εκλογή/επιλογή τους να θητεύσουν υπό οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα. 

Συμφωνητική Επιστολή μεταξύ όλων των Μελών του DiEM25 και των εκλεγμένων/επιλεγμένων κατόχων επίσημης ιδιότητας του DiEM25

Με την προσχώρηση στο DiEM25, και τη συμμετοχή στη λειτουργία του ως μέλος και εκλεγμένου/επιλεγμένου κατόχου επίσημης ιδιότητας, δεσμεύομαι ότι θα λειτουργώ στο πλαίσιο των Οργανωτικών Αρχών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Δεσμεύομαι επίσης ότι εάν επιπλέον υπηρετώ σε οποιοδήποτε όργανο του DiEM25 (π.χ. στο Διοικητικό Συμβούλιο), ή κατέχω οποιαδήποτε θέση που ορίζει το επίσημο καταστατικό του DiEM25 (βλέπε Παράρτημα παρακάτω), όπως αυτό κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τις Βελγικές Αρχές, θα το πράττω εν γνώσει του ότι, σε αυτό το πλαίσιο, υποχρεούμαι να τηρώ πλήρως τις αποφάσεις και οδηγίες που δίνονται σε εμένα και τους συναδέλφους μου από τα όργανα λήψης αποφάσεων που ορίζουν οι Οργανωτικές Αρχές του DiEM25. Συνοπτικά, υπόσχομαι να σέβομαι την προεξάρχουσα θέση των Οργανωτικών Αρχών και των οργάνων λήψης αποφάσεων που ορίζονται από αυτές, επί των οργάνων που ορίζει το επίσημο καταστατικό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής οργάνωσης του DiEM25 (τις παρούσες Οργανωτικές Αρχές – ΟΑ) και του επίσημου καταστατικού του DiEM25 (Κ), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διευθετήσεις: 

Τα Μέλη, που ορίζονται στο παρακάτω καταστατικό, θα αποτελούνται από τα μέλη της ΣΕ καθώς και από τα exofficio μέλη (των Συντονιστών), που ορίζονται στις ΟΑ – και έτσι η Γενική Συνέλευση (Κ) θα συμπίπτει με τη διευρυμένη ΣΕ (ΟΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται στο παρακάτω Κ, θα αποτελείται από τα μέλη της ΣΕ, όπως αυτά ορίζονται από τις ΟΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας, όπως ορίζεται στο Κ, θα είναι ο Συντονιστής της Γραμματείας (ex officio μέλος της ΣΕ) όπως ορίζεται από τις ΟΑ.

Ο Ταμίας, όπως ορίζεται από το Κ, θα είναι ο Συντονιστής των Οικονομικών (ex officio μέλος της ΣΕ) όπως ορίζεται από τις ΟΑ.

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο Κ, θα επιλέγονται από τη ΣΕ, όπως ορίζεται στις ΟΑ

Ο Διαχωρισμός ανάμεσα στη νομική και πολιτική διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το νόμιμο καταστατικό της Διεθνούς μη-κερδοσκοπικής Οργάνωσης DiEM25.

Προοίμιο: Το DiEM25 συγκεντρώνει όλους όσοι είναι ενωμένοι στην πεποίθηση ότι «Η Δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απολύτως αναγκαία για μία λειτουργική και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος της ΕΕ εξαντλείται ραγδαία. Επιβάλλεται αλλαγή – μία άμεση αλλαγή πορείας με στόχο τη δημιουργία μιας δημοκρατικής Ένωσης, μέχρι το 2025». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Μανιφέστου του DiEM25 το οποίο ορίζει πώς ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί, καθώς κι εντός ποιού χρονοδιαγράμματος.

Το παρόν καταστατικό παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου το DiEM25 θα επιδιώξει τους στόχους του, και θα ορίσει τις ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ονομασία, Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο1 Ονομασία

 1. Ιδρύεται μία διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με την ονομασία DiEM25 ή πλήρη ονομασία «Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025» (στο εξής «Οργάνωση»).
 2. Η οργάνωση υπόκειται στο Άρθρο ΙΙΙ του Βελγικού Νόμου του 1921 περί μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 2004 (στο εξής «Νόμος της 27ης Ιουνίου 1921»).
 3. Οι στόχοι και σκοποί που επιδιώκει η Οργάνωση είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν επιδιώκει να αποκομίσει κέρδος, είτε για την ίδια την Οργάνωση είτε για τα μέλη της. Οποιοδήποτε πλεόνασμα θα επανεπενδύεται προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της Οργάνωσης.
 4. Χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της για την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στο καταστατικό και αποφεύγει να προσφέρει υψηλή αμοιβή στα επιμέρους όργανά της, το προσωπικό της ή σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο2 -Έδρα

2.1. Τα Κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης βρίσκονται στη “Maison des Associations Internationales”, 40 Rue Washington, 1050 Brussels.

2.2. Η έδρα δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού στο Βέλγιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα δημοσιοποιηθεί εντός ενός μηνός στα παραρτήματα της “Moniteur Βelge”.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

3.1. Η Οργάνωση έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο να τεθεί σε αναθεώρηση από τη Γενική Συνέλευση πριν την εκπνοή του χρονικού ορίου του 2025 που έχει τεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της. 

Άρθρο 4 – Στόχοι

4.1. Οι στόχοι της Οργάνωσης είναι:

 • Ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η εισαγωγή διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, η οποία συγκαλύπτεται  από μια τεχνοκρατική γλώσσα.
 • Η υποταγή της γραφειοκρατίας της ΕΕ στη βούληση των κυρίαρχων Ευρωπαϊκών λαών.
 • Η αποδόμηση της κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων πάνω στη βούληση των πολιτών.
 • Η επαναπολιτικοποίηση των κανόνων που διέπουν την ενιαία Ευρωπαική αγορά και το κοινό νόμισμα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Οργάνωση αποκλείει δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διατηρεί την ανεξαρτησία της από άλλα πολιτικά κόμματα, εμπορικά συμφέροντα, κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες αρχές.

Άρθρο 5 – Προτεραιότητες

5.1. Η Οργάνωση ορίζει τις προτεραιότητές της για την επίτευξη των στόχων της πριν την έλευση του έτους 2025:

 • Λήψη άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα στους τομείς οικονομικής διακυβέρνησης, εμπορικών διαπραγματεύσεων και του λόμπινγκ.
 • Χρήση των υπαρχόντων Θεσμών και Συνθηκών της ΕΕ για την επίτευξη δίκαιων και πανευρωπαϊκών λύσεων στην ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, την τραπεζική κρίση, την ανεπάρκεια επενδύσεων και την αύξηση της φτώχειας.
 • Σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης, αποτελούμενης από εκλεγμένους, μέσω υπερεθνικής ψηφοφορίας, αντιπροσώπους, για τη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος με στόχο το μετασχηματισμό της Ευρώπης σε πλήρη δημοκρατία.

Άρθρο 6 – Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

6.1. Η Οργάνωση θα είναι ανοικτή σε συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται τους σκοπούς της. Τέτοιοι οργανισμοί επιδιώκουν τη δημοκρατική αυτοδιαχείριση από το τοπικό ως το εθνικό επίπεδο. Το DiEM25 δεσμεύεται εξίσου να εργαστεί στενά με υπερεθνικά κοινωνικά κινήματα και ευρωπαϊκές οργανώσεις που προάγουν τη δημοκρατία πέρα από το εθνικό επίπεδο.

Η Ιδιότητα Μέλους, Εισδοχή , Συμμετοχή, Αποκλεισμός και Οικονομική Συνεισφορά

Άρθρο7 – Εισδοχή Μελών

 1. Το DiEM25 είναι ανοικτό στην εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου δηλώνει ενυπόγραφα ότι αυτός/ή:
 • Υποστηρίζει αυτό το καταστατικό και δρα ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα ή οικονομικά συμφέροντα.
 • Δεσμεύεται να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη ζωή της Οργάνωσης, υποστηρίζοντας εκστρατείες και λαμβάνοντας μέρος σε συσκέψεις και
 • Παρέχει μία υποχρεωτική ετήσια συνδρομή.

Αιτήσεις για εγγραφή μελών υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα και γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 8 Συμμετοχή των Μελών

8.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση διαβεβαιώνουν ότι:

 • Οι τελευταίας τεχνολογίας υποδομές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν στα μέλη να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, να συζητούν και να αποφασίζουν το μέλλον της Οργάνωσης. Επίσης παρέχουν δυνατότητες για συναντήσεις δια ζώσης. Με τον τρόπο αυτό αναδύονται οι πρωτοβουλίες των μελών του DiEM25.
 • Προτάσεις που αναδύονται μέσα από αυτές τις συμμετοχικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Οργάνωσης, εφόσον γίνουν δεκτές μέσω ψηφοφορίας των μελών που εκπροσωπούν ένα σημαντικό αριθμό χωρών.
 • Εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται σε δημοκρατικές προκριματικές εκλογές όπου οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν την υποστήριξη δεδομένου αριθμού μελών από σημαντικό αριθμό χωρών.

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα ορίσει κριτήρια, όπως ο αριθμός των χωρών που θεωρείται «σημαντικός» καθώς και κανόνες για τις πρωτοβουλίες μελών και τις προκριματικές εκλογές.

Άρθρο 9 – Παραίτηση και Αποπομπή

9.1. Η ιδιότητα του Μέλους της Οργάνωσης μπορεί να παύσει είτε κατόπιν παραίτησης είτε κατόπιν αποκλεισμού. Η παραίτηση μέλους γνωστοποιείται μέσω του Γενικού Γραμματέα και έχει άμεση ισχύ. Η αποπομπή μέλους μπορεί να αποφασιστεί σε μία από τις κάτωθι περιστάσεις:

 • Σοβαρή παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού.
 • Αποδεδειγμένη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Οργάνωσης.
 • Μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής κατόπιν αποστολής υπενθύμισης.
 • Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα έφεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για τελική απόφαση.
 • Μέλη που έχουν παραιτηθεί ή έχουν αποκλειστεί δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Οργάνωσης.

Άρθρο 10 – Συνδρομές Μελών

10.1. Κάθε Μέλος καταβάλει ετήσια συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή για να πραγματοποιηθεί μία εκστρατεία η οποία δεν είχε προβλεφθεί στο πρόγραμμα εργασίας, μπορεί να ζητηθεί ειδική συνδρομή ανά περίπτωση.

Διακυβέρνηση, Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 11 – Η Γενική Συνέλευση

11.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα Μέλη της Οργάνωσης που παρίστανται ή εκπροσωπούνται δια αντιπροσώπου.

 • Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
 • Κάθε μέλος που παρευρίσκεται στη Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι και 10 ψήφους μη παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.2. Τα Μέλη συναντώνται στην τακτική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η Συνέλευση επίσης συγκαλείται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι απαιτείται ή κατόπιν αιτήματος ενός σημαντικού αριθμού Μελών. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από κοινού με το ετήσιο Συμβούλιο/θερινή ακαδημία όλων των μελών.

11.3. Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε τόπο που θα ορίζεται στην πρόσκληση της σύγκλησής της. Η πρόσκληση αποστέλλεται από το Γενικό Γραμματέα με email σε όλα τα Μέλη τουλάχιστο 3 μήνες νωρίτερα και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη.

11.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διαβουλευτεί μόνο όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πενήντα τις εκατό συν ένας, του συνολικού αριθμού των ψήφων, όπως ορίζει το Άρθρο 11.1. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11.3., η οποία θα λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Στην ψηφοφορία προσμετρώνται μόνο οι ψήφοι των παρόντων μελών.

11.5. Πλειοψηφία δύο τρίτων απαιτείται για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι:

 • Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 • Αποκλεισμός οποιουδήποτε μέλους.
 • Διάλυση της Οργάνωσης.

11.6. Καταστατικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ μόνο μετά από έγκριση από τις αρμόδιες Βελγικές Αρχές και τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με τα Άρθρα 50 §3 και 51 §3 του Βελγικού Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921.

11.7. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης φυλάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα στο Αρχείο Πρακτικών, στην Έδρα του Κινήματος και δημοσιεύονται.

11.8. Όλα τα μέλη ενημερώνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση μέσω email.

11.9. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί επί ζητήματος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Άρθρο 12 – Αρμοδιότητες και ευθύνες της Γενικής Συνελεύσεως

12.1. Η Γενική Συνέλευση είναι φορέας όλων των εξουσιών, ιδίως όσων αφορούν την:

 • έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και του καθορισμού του προϋπολογισμού της Οργάνωσης
 • τον ορισμό του ποσού της ετήσιας συνδρομής των μελών και κάθε ειδικής συνεισφοράς
 • την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου
 • την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη χορήγηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους
 • τις τροποποιήσεις Καταστατικού
 • την αποπομπή Μελών
 • τη διάλυση της Οργάνωσης

Άρθρο 13 – Το Διοικητικό Συμβούλιο

13.1. Η Οργάνωση διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται τουλάχιστο από 12 και κατά το μέγιστο 20 μέλη.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αντανακλά τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και την ειδίκευση και γνώση που απαιτείται από την Οργάνωση.
 • Τα μέλη του ΔΣ ορίζονται, κατόπιν πρότασης των Μελών της Οργάνωσης, από τη Γενική Συνέλευση για τέσσερα χρόνια. Απερχόμενα Μέλη του ΔΣ θα μπορούν να επανεκλεγούν για μία ακόμη θητεία.
 • Μέλη του ΔΣ μπορούν να παυθούν από τα καθήκοντά τους από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
 • Εφόσον υπάρξει κενή θέση στο ΔΣ, αυτό υποχρεούται να μεριμνήσει για τον προσωρινό διορισμό νέου μέλους. Ο διορισμός αυτός πρέπει να τεθεί προς κύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση
 • Τα Μέλη του ΔΣ δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε υποχρέωση της Οργάνωσης. Η ευθύνη τους περιορίζεται στο πεδίο της εντολής που λαμβάνουν.
 • Τα Μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να αποκομίσουν κανένα προσωπικό όφελος από την εντολή τους. Η εκλογή τους θα είναι άνευ αμοιβής. Τα έξοδά τους μπορούν να καλύπτονται. 

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Ταμία. Το ΔΣ ορίζει επίσης έναν Γενικό Γραμματέα. Η θητεία αυτού ή αυτής θα είναι πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί. Ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει μέρος τις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει ή να παύσει το Γενικό Γραμματέα. Το ΔΣ μπορεί να συστήσει συμβουλευτικές ομάδες ή ομάδες εργασίας. 

13.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο τρεις φορές ετησίως.

 • Η πρόσκληση συνοδευόμενη από την ημερήσια διάταξη, αποστέλλεται από το Γενικό Γραμματέα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστο ένα μήνα πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαβουλεύεται αν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά μέλη του με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι τρία άλλα μέλη.
 • Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ψήφων.
 • Τα πρακτικά του ΔΣ τηρούνται σε αρχείο στην έδρα της Οργάνωσης και δημοσιεύονται.

Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το ΔΣ πραγματοποιεί τους σκοπούς της Οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό, του παρέχονται όλες οι εξουσίες που αφορούν τη διοίκηση και την εκπροσώπηση, όπως αυτές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και όλα τα άλλα έγγραφα για τη Γενική Συνέλευση
 • Επιβλέπει την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας
 • Υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα για την προσέλκυση χρηματοδότησης και την οικοδόμηση της Οργάνωσης
 • Επιβλέπει κάθε νομική ενέργεια

Άρθρο 15 – Ο Γενικός Γραμματέας

15.1. Ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Όλες οι δεσμευτικές για την Οργάνωση πράξεις, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Γραμματέα.
 • Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον των Δικαστηρίων, τόσο ως ενάγων όσο και ως εναγόμενος με την στήριξη δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός και Απολογισμός

Άρθρο 16 – Λήψη Χρηματοδότησης

16.1. Η Οργάνωση, επιπλέον των ετήσιων και εκτάκτων εισφορών των Μελών, μπορεί να λαμβάνει επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και πληρωμές για έργα, αρκεί η χρηματοδότηση αυτή να μην υπονομεύει ή να μην εμφανίζεται ως ικανή να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της.

Άρθρο 17 – Προϋπολογισμός

17.1. Το οικονομικό έτος κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο ετήσιος απολογισμός της Οργάνωσης θα συμμορφώνεται με το Άρθρο 53 του Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921, και θα αποστέλλεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την εκλογή ενός ελεγκτή με τριετή θητεία και για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα. 

Διάλυση και Ρευστοποίηση

Άρθρο 18 – Διάλυση και Ρευστοποίηση

18.1. Η Οργάνωση μπορεί να διαλυθεί, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 11.4 του παρόντος Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τις λεπτομέρειες διάλυσης της Οργάνωσης. Σε περίπτωση διάλυσης, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία, αφού καλυφθούν όλες οι οφειλές και οι υποχρεώσεις, η εναπομείνασα περιουσία θα πρέπει να αποδοθεί σε μη ενδιαφερόμενη, μη κερδοσκοπική χρήση, παρεμφερή με αυτή του DiEM25, όπως θα την ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Αναφορά στο Βελγικό Δίκαιο

Άρθρο 19 – Αναφορά στο Βελγικό Δίκαιο

19.1. Για όλα τα σημεία που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό, η Οργάνωση θα αναφέρεται στο Άρθρο ΙΙΙ του Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921.