Europese New Deal

Europa valt uit elkaar!

Onvrijwillig en te weinig werk

is de bittere prijs van overdreven bezuinigen. Het is het effect van ultra-lage investeringen. Van het falen om het betaald werk te genereren dat Europa nodig heeft om economische, sociale, menselijke en milieu-problemen aan te pakken. Het is het effect van het falen om de economische stagnatie aan te pakken die de grootste economische activiteit concentreert in slechts een beperkt aantal regio’s ten koste van de overige.

Protectionisme is geen oplossing!

Onvrijwillige economische migratie

binnen de grenzen van de Europese Unie is de bittere oogst van extreme bezuinigingen. De overgrote meerderheid van Grieken, Bulgaren, Spanjaarden, Roemenen, Portugezen en Polen die verhuizen naar Groot-Brittannië of Duitsland doen dat omdat ze geen andere opties meer hebben. Zonder banen en vooruitzichten thuis, met een enorm en groeiend inkomensverschil tussen Europese landen, wat kunnen zij anders?

Muren en hekken zijn geen oplossing!

De oplossing van DiEM25 is een

Europese New Deal

Basisbeginselen

Het voorzien in basisbehoeften

Alle Europeanen hebben recht op basisvoorzieningen (bijvoorbeeld voeding, onderdak, vervoer, energie) in hun land van herkomst, alsmede het recht op betaalde arbeid en een loon waarvan men kan leven, waarmee men positief kan bijdragen aan de maatschappij, aan een fatsoenlijke sociale huisvesting, aan een gezondheidszorg en onderwijs van hoge kwaliteit, en aan een duurzaam milieu.

Rijkdom omzetten in investeringen

De toekomst van Europa hangt af van de mogelijkheid om de rijkdom die in Europa wordt geaccumuleerd in te zetten voor investeringen in een werkelijke, groene, duurzame en innovatieve economie. Waar het om gaat is niet het opwaarderen van het “concurrentievermogen” van één Europees land ten opzichte van een ander Europees land, maar om de stijging van de productiviteit in groene en duurzame sectoren overal.

Delen in de opbrengsten van kapitaal

In de toenemende digitale economie worden kapitaalgoederen in toenemende mate collectief geproduceerd, terwijl het rendement nog steeds in private handen terecht komt. Nu Europa technologisch meer geavanceerd wordt is het, om stagnatie en ontevredenheid te vermijden, noodzakelijk om beleid te ontwikkelen om de dividenden van digitalisering en automatisering met haar burgers te delen.

Democratisch macro-economisch beleid

De Europese economieën stagneren omdat macro-economisch beleid te lang is uitbesteed aan ’technocraten’ die daarvoor geen verantwoording hoeven af te leggen. Het is hoog tijd dat macro-economisch beleid volledig wordt gedemocratiseerd en onder controle van soevereine volkeren komt.

Beleidsmaatregelen

Temmen van de financiele wereld

Regulering van de banken en opzetten van een nieuw publiek digitaal betalingssysteem waarmee het monopolie van de banken op Europese betalingen wordt doorbroken.

Ondersteunen van de hoekstenen

in hun eigen leefgemeenschappen, om de onvrijwillige migratie te stemmen door een drietal programma’s: een Anti-Armoede, een Sociale Huisvesting en een Banen Garantie programma.

Repareren van de Euro

Het redden van de Eurozone door het beeindigen van de zelfvernietigende extreme bezuinigingen, en het minimaliseren van de kosten van een eventuele disintegratie, mocht die plaatsvinden.

Pan-Europese coördinatie

tussen Eurozone en niet-Eurozone, om het herstel in Europa te maximaliseren, om de economische en sociale resultaten in heel Europa te optimaliseren en een einde te maken aan onvrijwillige migratie.

Groene investeringen

Koppelen van centrale bankzaken met publieke investeringen met het nieuwe publieke digitale betaalplatform.

Universeel Basis Divident

Het plannen van een post-kapitalistische economie die werkelijk liberaal en open is: democratiseren van de economische ‘wereld’, en de invoering van een Universeel Basis Dividend.

Timeline

Morgen

Op de korte termijn stelt DIEM25 beleid voor dat morgenochtend kan worden geimplementeerd, middels het herijken van bestaande instituties, zonder de noodzaak van bilaterale/multilaterale overeenkomsten of EU Verdragswijzigingen. Voorbeelden zijn onder meer:

  • Het nieuwe publieke digitale betalingsplatform, dat het einde betekent van het monopoly van banken op betalingen in Europa
  • Groen door investeringen geleid herstel: het koppelen van centrale banen met publieke investeringsvehikels en de nieuwe publieke betalingsplatforms
  • Het Anti-Armoede Programma en het moratorium op huisuitzettingen, dat een onderdeel is van het HuisvestingsProgramma
  • De vier beleidsmaatregelen voor de Eurozone crisis.

Van de korte naar de lange termijn

Voor de korte en middellange termijn stelt DIEM25 beleid voor dat bilaterale/multilaterale overeenkomsten tussen regeringen vereist maar waarvoor geen verdragswijzigingen nodig zijn. Voorbeelden zijn onder meer:

  • Het complete scala van bankreguleringen
  • Een banengarantie programma
  • Coördinatie tussen Eurozone en niet-Eurozone monetair en fiscaal beleid, ten einde het herstel in Europa te maximaliseren.

De beleidsvoorstellen van DiEM25 voor de lange termijn vereisen verregaande institutionele veranderingen binnen de natiestaten en tussen Europa en de EU. Voorbeelden zijn onder meer het Universele Basis Dividend en de beleidsmaatregelen om de economische en financiele ‘wereld’ te democratiseren.

Lees het Europese New Deal document

DiEM25 is een medium voor participatieve, open-source en democratische acties. Dit document, evenals de basisbeginselen van onze organisatie en alles wat we doen, is collectief ontworpen en samengesteld.

Doe met ons mee, laten we samen aan een nieuw Europa bouwen!