Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία

Η Ευρώπη αποδομείται!

Η μη-ηθελημένη υποαπασχόληση

είναι το βαρύ αντίτιμο της λιτότητας. Είναι το αποτέλεσμα του εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου επενδύσεων, της αποτυχίας να προαχθεί η αναγκαία για την Ευρώπη αξιοπρεπής απασχόληση, έτσι ώστε να καλυφθούν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Αντανακλά επιπλέον την ευρωπαϊκή οικονομική στασιμότητα, η οποία περιορίζει και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές της Ε.Ε., αποστραγγίζοντας τις υπόλοιπες.

Ο προστατευτισμός δεν αποτελεί λύση!

Η αναγκαστική οικονομική μετανάστευση

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πικρή συγκομιδή της λιτότητας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, Βούλγαρων, Ισπανών, Ρουμάνων, Πορτογάλων και Πολωνών που μετακινούνται στη Βρετανία ή τη Γερμανία το κάνουν επειδή αναγκάζονται. Χωρίς εργασία ή προοπτικές στην πατρίδα τους και με μια διαρκώς αυξανόμενη εισοδηματική διαφορά ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν;

 

Οι τοίχοι και οι διαχωριστικές γραμμές δεν αποτελούν λύση!

Το DiEM25 προτείνει μια

Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία

Αρχές

Παροχή βασικών αγαθών

Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά αγαθά (π.χ. διατροφή, στέγαση, μετακίνηση, ενέργεια) στην πατρίδα τους, ενώ επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης, επαρκή στέγαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και παιδείας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Μετατρέποντας τον πλούτο σε επενδύσεις

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητα να αξιοποιήσει τον πλούτο που συσσωρεύεται και να τον μετατρέψει σε επενδύσεις σε μία πραγματική, πράσινη και βιώσιμη οικονομία καινοτομικής κατεύθυνσης. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να ενισχύσει μία ευρωπαϊκή χώρα την «ανταγωνιστικότητά» της σε σχέση με τις υπολοίπες, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας στους πράσινους τομείς παντού.

Αναδιανέμοντας τις αποδόσεις του κεφαλαίου

Στην όλο και πιο διαδεδομένη ψηφιακή οικονομία, τα κεφαλαιουχικά αγαθά παράγονται συλλογικά αλλά οι αποδόσεις τους συνεχίζουν να ιδιωτικοποιούνται. Καθώς η Ευρώπη εξελίσσεται τεχνολογικά, η εφαρμογή πολιτικών για τη διανομή των μερισμάτων ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες είναι αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η στασιμότητα.

 

Δημοκρατική μακροοικονομική διαχείριση

Οι οικονομίες της Ευρώπης παραμένουν στάσιμες λόγω της μακρόχρονης και ασύδοτης διαχείρισης από τεχνοκράτες. Είναι πλέον καιρός η μακροοικονομική διαχείριση να εκδημοκρατιστεί πλήρως και να τεθεί υπό τον έλεγχο των κυρίαρχων λαών.

Πολιτικές

Χρηματοπιστωτικός τομέας

Εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου στον τραπεζικό τομέα και ίδρυση μιας νέας δημόσιας πλατφόρμας ψηφιακών πληρωμών που βάζει τέλος στο μονοπώλιο των τραπεζών στις οικονομικές συναλλαγές.

Στήριξη όσων παραμένουν στις χώρες τους

Στοχεύοντας στον περιορισμό της αναγκαστικής μετανάστευσης μέσω της εφαρμογής τριών προγραμμάτων που θα αφορούν: 1) την καταπολέμηση της φτώχειας, 2) τη στήριξη του θεσμού κοινωνικής κατοικίας, και 3) την εγγυημένη απασχόληση.

Διόρθωση του Ευρώ

Διασώζουμε την Ευρωζώνη τερματίζοντας την αυτοκαταστροφική λιτότητα και ελαχιστοποιώντας το κόστος πιθανής διάλυσης εξαιτίας αυτής.

Πανευρωπαϊκή συνεργασία

μεταξύ των χωρών που είναι εντός και εκτός Ευρωζώνης, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάκαμψη προς όφελος της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη, ώστε να τερματιστεί η αγκαστική μορφή μετανάστευσης.

Πράσινες επενδύσεις

Σύνδεση των κεντρικών τραπεζικών συναλλαγών με προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τη νέα Δημόσια Πλατφόρμα Ψηφιακών Πληρωμών.

Καθολικό βασικό μέρισμα

Προγραμματισμός για μία μετα-καπιταλιστική οικονομία που είναι θα είναι αληθινά φιλελεύθερη και ανοιχτή: εκδημοκρατισμός στην οικονομική σφαίρα και καθιέρωση του καθολικού βασικού μερίσματος.

Χρονοδιάγραμμα

Άμεσα

Σε πρώτο χρόνο, το DiEM25 προτείνει πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, με την προσαρμογή υφιστάμενων θεσμικών οργάνων χωρίς την ανάγκη για διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες ή τροποποιήσεις της Συνθήκης της ΕΕ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  • Τη νέα Δημόσια Πλατφόρμα Ψηφιακών Πληρωμών που βάζει τέλος στο μονοπώλιο των τραπεζών στις οικονομικές συναλλαγές
  • Την ανάκαμψη των Πράσινων Επενδύσεων: σύνδεση κεντρικών τραπεζών με τη μόχλευση δημοσίων επενδύσεων και τη νέα Δημόσια Πλατφόρμα Ψηφιακών Πληρωμών
  • Το Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας και η αναστολή των εξώσεων που είναι μέρος του Προγράμματος Κοινωνικής Κατοικίας
  • τις τέσσερις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης της ευρωζώνης.

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα το DiEM25 προτείνει πολιτικές όπου χρειάζονται διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων, αλλά δεν απαιτούν αλλαγές της Συνθήκης ΕΕ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  • Πλήρης και σε βάθος αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος,
  • Ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης,
  • Συντονισμός μεταξύ χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης σε νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης της Ευρώπης.

Οι μακροπρόθεσμες πολιτικές προτάσεις του DiEM25 είναι αυτές που απαιτούν βαθιές θεσμικές αλλαγές μέσα στα Έθνη-Kράτη και σε όλη την Ευρώπη και την ΕΕ. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τη θέσπιση του Καθολικού Βασικού Μερίσματος και τις πολιτικές εκδημοκρατισμού της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σφαίρας.

Διαβάστε τη Νέα Βίβλο της Ευρώπης

Improve the European New Deal paper

Developing the European New Deal greenpaper has been a collective effort by all DiEM25 members, and so is revising it. If you have further amendments before this becomes DiEM25’s whitepaper, please suggest them before May 3.

Το DiEM25 είναι ένας χώρος για συμμετοχικές, πολυσυλλεκτικές και δημοκρατικές δράσεις. Αυτό το έγγραφο, όπως και το κίνημά μας οι οργανωτικές μας αρχές και όλα όσα κάνουμε, σχεδιάστηκαν και προχώρησαν συλλογικά.

Ελάτε μαζί μας, για να οικοδομήσουμε συλλογικά μια νέα Ευρώπη.