Οργανωτικές Αρχές του DiEM25

Προοίμιο

Το DiEM25 έχει έναν και μοναδικό σκοπό: Να υλοποιήσει τις πολιτικές και τις αξίες του κινήματος, όπως παρουσιάζονται στο Μανιφέστο και τα έγγραφα πολιτικής του DiEM25. Πιστοί στη δέσμευση του DiEM25 να ενώνει τους ανθρώπους πέρα από σύνορα, κουλτούρες, κινήματα και πολιτικές καταβολές, έχουμε μια ριζοσπαστική διεθνική (όχι ομοσπονδιακή) δομή, όπου όλα τα μέλη από όλες τις χώρες αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους και ψηφίζουν απευθείας για τις πολιτικές μας, όχι μέσω εκπροσώπων σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο δήμου.

Οι Οργανωτικές Αρχές περιγράφουν αυτή την οργανωτική δομή, τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, διαφυλάττοντας ότι όλες οι δραστηριότητες συνάδουν με τις αξίες και τους στόχους του DiEM25.

Σημείωση: Για να αποκτήσει το απαραίτητο νομικό καθεστώς, το DiEM25 συστάθηκε ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχει νομική υπόσταση σε όλη την ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να ιδρυθεί το DiEM25 ως ΜΚΟ σε 27 διαφορετικά κράτη-μέλη. Η σχέση μεταξύ των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25 και του επίσημου καταστατικού του (σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο – βλ. Παράρτημα) περιγράφεται στην ενότητα 11 παρακάτω.

Σημ.: Το παρόν έγγραφο περιέχει νομικές πληροφορίες. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του εγγράφου, η αγγλική έκδοση υπερισχύει κάθε μετάφρασης.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Μέλη
 2. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
 3. Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)
 4. Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)
 5. Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών (ΚΨΜ)
 6. Εθνικός συντονισμός και τα πολιτικά μας κόμματα: MERA25
 7. Τοπικές και Θεματικές Ομάδες
 8. Ανάπτυξη πολιτικής
 9. Η πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού: mέta
 10. Διαδικασία τροποποίησης
 11. Οικονομική διεύθυνση και νομική υπόσταση (Διεθνής Σύλλογος)

1. Μέλη

Τα μέλη είμαστε η ραχοκοκαλιά της δραστηριότητας του DiEM25. 

 • οργανώνουμε τοπικές εκστρατείες και δράσεις του DiEM25 για να αντιμετωπίσουμε την εξουσία (ενότητα 7, Τοπικές Ομάδες)
 • αναπτύσσουμε πολιτική, εισάγοντας τη γνώση των ανθρώπων σε κάθε τόπο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής του DiEM25 (ενότητα 7+8) – ανεπίσημα μέσω του φόρουμ και επίσημα μέσω της διοργάνωσης Θεματικών Ομάδων και Λαϊκών Συνελεύσεων
 • ψηφίζουμε για όλες τις πολιτικές (ενότητα 5, Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών)
 • εκλέγουμε συνοδοιπόρους και συνοδοιπόρισσες στη Συντονιστική Επιτροπή (ενότητα 2) και σε όλες τις άλλες αιρετές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων των DiEM25/MERA25 για πολιτικά αξιώματα (ενότητα 6, Εθνικός συντονισμός και τα πολιτικά μας κόμματα)
 • μπορεί να κληρωθούμε ως μέλη του Επικυρωτικού Συμβουλίου για ένα έτος (ενότητα 3)
 • συμμετέχουμε, εφόσον μας εμπνέει, στην πλατφόρμα τέχνης και πολιτισμού του DiEM25 (ενότητα 9) και σε μεγάλες εθνικές/διεθνείς εκστρατείες
 • στηρίζουμε το DiEM25 μέσω συνδρομών μελών και δωρεών, οι οποίες αποτελούν το 100% των εσόδων του, καθώς το DiEM25 δεν δέχεται χρήματα από κυβερνήσεις ή εταιρείες
 • λαμβάνουμε την υποστήριξη του DiEM25 κατά τη διοργάνωση εκστρατειών και εκδηλώσεων

Κανείς και καμιά δεν μπορεί να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση στο DiEM25 ή στα πολιτικά του κόμματα (MERA25) χωρίς να είναι μέλος του DiEM25.

Για να είναι κάποιος ή κάποια μέλος του DiEM25, είναι απαραίτητο

Ενεργά μέλη, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, είναι όσα έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και έχουν συνδεθεί στην Περιοχή Μελών ή στο φόρουμ τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 3 μήνες.

2. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Εκλογή

Μια φορά τον χρόνο, τα μέλη του DiEM25 εκλέγουν τις μισές από τις 12 θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25, με αποτέλεσμα την πλήρη ανανέωση κάθε δύο χρόνια. Όλα τα μέλη μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις (π.χ. εξοικείωση με τις αξίες και τις αρχές του DiEM25, δεν κατέχουν σημαντική θέση σε ανταγωνιστικό οργανισμό, ετοιμότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του ρόλου) και έχουν συγκεντρώσει 20 υπογραφές από συνοδοιπόρους που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους. Η εκλογή πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του DiEM25 με βάση την αρχή “ένα μέλος – μία ψήφος”. Καθώς το DiEM25 είναι μια φεμινιστική οργάνωση, δεν μπορούν να κατέχουν άνδρες πάνω από τις μισές θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

Εργασία

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση του κινήματος. Εγκρίνει και αποφασίζει για όλες τις δραστηριότητες (π.χ. εκδηλώσεις, συνελεύσεις, εκστρατείες) που εκπροσωπούν το DiEM25 επισήμως και για τις οποίες το DiEM25 μπορεί να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνο. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να εκπροσωπούν και να αναπτύσσουν το κίνημα – μέσω εμφανίσεων σε δημόσιες εκδηλώσεις, συνεισφορών στον δημόσιο διάλογο και άλλων μέσων που έχουν στη διάθεσή τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να δράσει τάχιστα ενόψει γεγονότων που απαιτούν το DiEM25 να λάβει αμέσως θέση (π.χ. δελτία τύπου μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις). Εάν αυτή η αντίδραση υπερβαίνει τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από Καθολική Ψηφοφορία Μελών του DiEM25 (ενότητα 5), η Συντονιστική Επιτροπή ζητά εκ των υστέρων έγκριση της στάσης της από το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ενότητα 3).

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον δύο ώρες ημερησίως για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν ως εκλεγμένα μέλη. Θα συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε τηλεδιάσκεψη και ιδανικά κάθε τρεις μήνες διά ζώσης. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα αποζημιώνονται για τα έξοδα που σχετίζονται με το DiEM25 και θα λαμβάνουν αμοιβή κατά τρόπο που συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25.

Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται από την εκτελεστική ομάδα που συντονίζει τις εσωτερικές λειτουργίες του κινήματος, π.χ. πληροφορική, οργάνωση ψηφοφοριών, χάραξη πολιτικής, εκστρατείες, ενημερωτικά δελτία, φόρουμ, πρότζεκτς, ομάδες, ενσωμάτωση νεοεισερχομένων μελών κ.λπ.  Όταν ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας απαιτεί αφοσίωση μερικής ή πλήρους απασχόλησης, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να διορίσει ένα άτομο ή να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, να διεξαγάγει τις συνεντεύξεις και να προσλάβει ένα άτομο με τρόπο που συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25.

Λήξη θητείας

Κάθε εκλεγμένο μέλος έχει διετή θητεία. Είναι δυνατή η υποψηφιότητα για διαδοχικές θητείες, χωρίς όριο στον αριθμό θητειών. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν, που παύονται (ύστερα από σύσταση της πλειοψηφίας της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει επικυρωθεί από το Επικυρωτικό Συμβούλιο ή λόγω υπόθεσης που αφορά την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας) ή που παραιτούνται, αντικαθίστανται αυτομάτως από τον επιλαχόντα ή την επιλαχούσα του εκλογικού γύρου στον οποίο εξελέγησαν.

3. Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

Σκοπός

Υπάρχουν αποφάσεις που απαιτούν ανεξάρτητη αξιολόγηση των Οργανωτικών Αρχών και του Κώδικα Δεοντολογίας του DiEM25, όπως η αποβολή μελών, η αποσαφήνιση ενός κανόνα κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτό, 100 μέλη του DiEM25, που επιλέγονται τυχαία, συγκροτούν το Επικυρωτικό Συμβούλιο. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο λαμβάνει επίσης αποφάσεις που δεν είναι τόσο σημαντικές για να τεθούν σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών, όπως προτάσεις για νέα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας ή έγκριση δελτίων τύπου που υπερβαίνουν την πολιτική που έχει ήδη ψηφιστεί. Σκοπός του Επικυρωτικού Συμβουλίου δεν είναι να εποπτεύει τη Συντονιστική Επιτροπή ή να διατυπώνει τις δικές του προτάσεις, αλλά να επικυρώνει ή να απορρίπτει τις προτάσεις που του υποβάλλονται.

Επιλογή του Επικυρωτικού Συμβουλίου

Η επιλογή γίνεται με κλήρωση: ένας απλός αλγόριθμος επιλέγει τυχαία τα υποψήφια μέλη από όλα τα ενεργά μέλη που εντάχθηκαν στο DiEM25 τουλάχιστον πριν από τρεις μήνες. Ο αλγόριθμος έχει μόνο έναν εσωτερικό περιορισμό: τα μισά μέλη του Επικυρωτικού Συμβουλίου θα είναι γυναίκες και τα άλλα μισά άνδρες (με την πρόβλεψη τα μέλη που επιλέγουν να δηλώσουν το φύλο τους ως “άλλο”, να κατανέμονται σε ένα από τα δύο με πιθανότητα 50-50).

Η θητεία των μελών του Επικυρωτικού Συμβουλίου διαρκεί 12 μήνες. Κάθε φορά που λήγει η θητεία ενός μέλους, ή παραιτείται ή εκπίπτει λόγω αδράνειας, ο αλγόριθμος επιλέγει ένα νέο μέλος για να το αντικαταστήσει. Το νέο μέλος θα έχει μία εβδομάδα για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο Επικυρωτικό Συμβούλιο, διαφορετικά επιλέγεται άλλο μέλος.

Έργο

Το Επικυρωτικό Συμβούλιο μπορεί να παραμείνει ανενεργό πολλές εβδομάδες, όταν δεν απαιτείται κάποια απόφαση, και στη συνέχεια ξαφνικά να αναλάβει δράση. Η διαβούλευση λαμβάνει χώρα σε ένα ειδικό, ιδιωτικό τμήμα του φόρουμ του DiEM25 και η ψηφοφορία γίνεται μέσω της πλατφόρμας ψηφοφορίας του DiEM25 (της ίδιας που χρησιμοποιείται για τις Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών). Τα μέλη του Επικυρωτικού Συμβουλίου αναμένεται γενικά να ψηφίζουν εντός 48 ωρών. Η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, χωρίς να απαιτείται απαρτία. Τα μέλη του Επικυρωτικού Συμβουλίου δεν αμείβονται, καθώς το έργο τους δεν αναμένεται να απαιτεί πολύ χρόνο.

4. Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)

Από την ίδρυσή του το 2016, το DiEM25 έχει προσελκύσει ορισμένες γνωστές, επιδραστικές προσωπικότητες από όλη την υφήλιο: καλλιτέχνιδες και κινηματογραφιστές, οικονομολόγους και διανοούμενες, επιστήμονες, συγγραφείς και ακτιβίστριες. Έχουν συμβάλει εξαρχής στη διαμόρφωση της σκέψης, των εκδηλώσεων και των εκστρατειών του DiEM25. Η ομάδα αυτή είναι γνωστή ως Συμβουλευτική Ομάδα.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας θα συμβουλεύουν το DiEM25, φυσικά, σε τομείς της εξειδίκευσής τους και θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων του. Βοηθούν το DiEM25 να επικοινωνήσει τις αξίες και τους στόχους του στο ευρύ κοινό, π.χ. συμμετέχοντας σε πάνελ του DiEM25 ή διαδίδοντας το μήνυμά του όταν ασκούν τις δραστηριότητές τους.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες νέων μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας, κάθε μέλος του DiEM25 μπορεί να υποβάλει πρόταση στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια συζητά την πρόταση και μπορεί να την υποβάλει προς έγκριση στο Επικυρωτικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας δεν είναι κατ’ ανάγκη μέλη του DiEM25.

5. Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών (ΚΨΜ)

Το DiEM25 προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία στη διαμόρφωση των πολιτικών και των πρακτικών του. Οι πολιτικές σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πανευρωπαϊκό) εγκρίνονται με Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών. Ακόμη και όταν μια πολιτική αφορά ένα τοπικό ή εθνικό θέμα, όλα τα μέλη (σε όλη την Ευρώπη) πρέπει να την εγκρίνουν μέσω Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών. Αυτή η διεθνική προσέγγιση είναι αναπόσπαστο μέρος του ριζοσπαστικού διεθνισμού του DiEM25.

Συνήθη θέματα που υποβάλλονται σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών:

 • θέματα εθνικών δημοψηφισμάτων
 • οι πυλώνες της πολιτικής μας (ως τελικό βήμα της διαδικασίας στην ενότητα 8)
 • τα εκλογικά μας προγράμματα
 • οι συμμαχίες μας και η συμμετοχή μας σε εκλογές
 • η στάση μας σε μείζονα τρέχοντα γεγονότα/θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το Brexit
 • τροποποιήσεις στις Οργανωτικές Αρχές και στο Μανιφέστο (ως τελικό βήμα της διαδικασίας στην ενότητα 10)

Οι Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών, συμπεριλαμβανομένων όλων των προτεινόμενων επιλογών προς ψήφιση, πρέπει να είναι σύμφωνες με το Μανιφέστο του DiEM25 και τις αξίες και αρχές που αντικατοπτρίζονται σε αυτό.

Δεν προκρίνονται για Καθολική Ψηφοφορία Μελών: 

μη πολιτικές, διοικητικές αποφάσεις (π.χ. σχετικά με εκδηλώσεις, εργαλεία, επικοινωνία κ.ο.κ.). Αυτές λαμβάνονται από τα άτομα που εκλέγονται ή διορίζονται στις διεθνείς και εθνικές ομάδες και σε μικρότερη κλίμακα από τις κατά τόπους ομάδες.

Θέματα μικρής εμβέλειας μπορούν να υποβληθούν αντ’ αυτού σε γρήγορη ψηφοφορία του Επικυρωτικού Συμβουλίου.

Πρόταση για Καθολική Ψηφοφορία Μελών

Οι προτάσεις ΚΨΜ μπορούν να προκύψουν είτε απευθείας από τη Συντονιστική Επιτροπή, είτε από άλλα όργανα του DiEM25, είτε από μεμονωμένα μέλη. Οι προτάσεις που αφορούν σε εκλογική δραστηριότητα, λόγω της ευαίσθητης και επίκαιρης φύσης τους, υποβάλλονται πάντα απευθείας στη Συντονιστική Επιτροπή.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της Φόρμας Υποβολής Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών. Το χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες από τη στιγμή της υποβολής της πρότασης, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ανατροφοδότηση από τα μέλη, τον σχεδιασμό, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την προώθηση, καθώς και για την ίδια την ψηφοφορία. Η Συντονιστική Επιτροπή θα αξιολογήσει αν είναι προς το συμφέρον του DiEM25 να διεξαχθεί ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα. Αν η απάντηση είναι Όχι, ή αν το προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο είναι ακατάλληλο (όχι όμως αν η ψηφοφορία απορριφθεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις), το μέλος που υπέβαλε την πρόταση αυτή μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης, οπότε αποφασίζει το Επικυρωτικό Συμβούλιο αν θα διεξαχθεί η ψηφοφορία.

Διεξαγωγή Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών

Πριν από την ψηφοφορία, ξεκινά μια συζήτηση στο φόρουμ, για να λάβουν τα μέλη του DiEM25 ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόταση (αν δεν έχει ήδη λάβει χώρα κάποια άλλη μορφή διαβούλευσης). Στη συνέχεια, η Συντονιστική Επιτροπή έχει χρόνο να προσαρμόσει το κείμενο, αν το κρίνει σκόπιμο, και να οργανώσει τις μεταφράσεις και την ίδια την ψηφοφορία. Οι Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών κανονικά διαρκούν επτά ημέρες. Η περίοδος αυτή μπορεί να συντομευθεί εάν το θέμα είναι επείγον, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από 72 ώρες.

Όλα τα μέλη του DiEM25 έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν επαληθεύσει την ταυτότητά τους και είναι μέλη για τουλάχιστον τρεις μήνες. Αυτή η ελάχιστη περίοδος χρησιμεύει για να αποτρέψει τις αθέμιτες εγγραφές πριν από μια σημαντική ψηφοφορία από άτομα που δεν ενδιαφέρονται να προωθήσουν τους στόχους του DiEM25, αλλά επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν μόνο μία φορά. Οποιοσδήποτε προσπαθήσει να χειραγωγήσει το σύστημα ή να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές θα αποβάλλεται αμέσως.

6. Εθνικός συντονισμός και τα πολιτικά μας κόμματα: MERA25

Για να αλλάξουμε την Ευρώπη, πρέπει να αλλάξουμε τις κυβερνήσεις μας. Για αυτό η δουλειά μας πρέπει να ξεκινήσει από τις γειτονιές μας, από τις πόλεις μας, από τις χώρες μας. Πρέπει να εκδημοκρατίσουμε τις πατρίδες μας! Το εθνικό επίπεδο είναι σημαντικό στην προσπάθεια του DiEM25 για αλλαγή. Όχι παρακαλώντας τους πολιτικούς να μας ακούσουν, αλλά φέρνοντας τον δήμο στην εξουσία, παντού.

Αρχικός συντονισμός και επόμενα βήματα

Το πρώτο βήμα για τα μέλη του DiEM25 είναι να συγκροτήσουν Τοπικές Ομάδες (βλ. ενότητα 7) και να αρχίσουν να εργάζονται σε τοπικό επίπεδο υπό τη διεθνική ομπρέλα του DiEM25. Μόλις υπάρξει αρκετή δραστηριότητα σε διάφορες πόλεις, η διεθνής ομάδα θα συνεργαστεί με τα ενεργά μέλη για να δημιουργήσει τις αρχικές δομές, όπως λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τοπική γλώσσα, συντονισμό των Τοπικών Ομάδων σε εθνικό επίπεδο και άλλα σημαντικά καθήκοντα.

Μόλις το κίνημα ωριμάσει σε μια χώρα, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί στα ενεργά μέλη επί τόπου για να καταρτίσουν μια εθνική στρατηγική για τη χώρα τους. Ανάλογα με την πολιτική κατάσταση στη χώρα, η στρατηγική αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παραρτήματος του διεθνικού πολιτικού κόμματος του DiEM25, του MERA25. (Γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακόμα νομικά εφικτό να έχουμε ένα ενιαίο διεθνικό κόμμα, αλλά τα κόμματά μας θα συμπεριφέρονται σαν να είναι μέρος μιας τέτοιας δομής. Αυτή η ιδέα είναι ένα από τα εργαλεία μας για να εκδημοκρατίσουμε την Ευρώπη και να νικήσουμε την ολιγαρχία της). Όλα τα κόμματα του DiEM25 μοιράζονται το ίδιο όνομα: MERA25. Το καθένα δεν είναι απλώς άλλο ένα πολιτικό κόμμα, είναι εργαλεία για την πανευρωπαϊκή επανάσταση του DiEM25. Το πρότυπο, οι αρχές και η πορεία τους περιγράφονται εδώ.

Μόλις αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη χώρα και συμφωνηθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, θα συσταθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο προκειμένου να συνεργαστεί με τη Συντονιστική Επιτροπή για τον συντονισμό του DiEM25, την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ή/και την ίδρυση του MERA25 στη χώρα. Σε περίπτωση σύστασης του MERA25 σε μια χώρα, το διοικητικό συμβούλιο του MERA25 και το Εθνικό Συμβούλιο συγχωνεύονται σε ένα συντονιστικό όργανο. Τα Εθνικά Συμβούλια και τα διοικητικά συμβούλια του MERA25 συνεργάζονται στενά με τη Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25.

Εκλογικές διαδικασίες στο εθνικό επίπεδο

Οι εκλογές για τα συμβούλια διοίκησης του ΜERA25 ή για τα Εθνικά Συμβούλια θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας ψηφοφορίας του DiEM25 και με σεβασμό στον διεθνικό χαρακτήρα του κινήματος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη του DiEM25 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Φυσικά, τα μέλη ενθαρρύνονται να ψηφίσουν μόνο όταν είναι εξοικειωμένα με τους υποψηφίους και τις υποψήφιες και το πολιτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας.

Τα μέλη δεν θα εκλέγονται στη βάση ξεχωριστών εντολών, αλλά ως ισότιμα μέλη. Όταν μια χώρα έχει λίγα ενεργά μέλη ή είναι λίγα τα μέλη που προθυμοποιούνται να εργαστούν στο Εθνικό Συμβούλιο, οι εκλογές μπορούν να πραγματοποιηθούν με μία ψηφοφορία για έναν κατάλογο μελών που έχουν προηγουμένως περάσει από συνέντευξη και έχουν ελεγχθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όταν η οργάνωση του DiEM25 και του MERA25 είναι αρκετά ώριμη σε μια χώρα (αναλόγως με τα αριθμητικά δεδομένα που προβλέπονται στο MERA25: Πρότυπο, Αρχές και Πορεία), οι ψηφοφορίες μπορούν να διεξαχθούν όπως αυτές για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Έργο των Εθνικών Συμβουλίων

Τα Εθνικά Συμβούλια αναμένεται να αυτο-οργανώνονται και να κατανέμουν καθήκοντα αναμεταξύ τους, ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης των μελών τους. Για επαγγελματικά καθήκοντα όπως η επικοινωνία (Τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.), θα πρέπει να ορίζονται μέλη που διαθέτουν σχετική εμπειρία και δεξιότητες. Θα συνεργάζονται στενά με τους ομολόγους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Μεγάλο μέρος της εργασίας θα επικεντρώνεται στη διάδοση πληροφοριών για το DiEM25 μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Τύπου, στην παροχή συνδρομής σε μέλη και Τοπικές Ομάδες εντός της εκάστοτε χώρας, καθώς και στην παρακολούθηση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα και την τακτική ενημέρωση του αρμόδιου προσώπου στη Συντονιστική Επιτροπή. Τα Εθνικά Συμβούλια ενθαρρύνονται επίσης να αναπτύσσουν εθνικές εκστρατείες και δράσεις (μαζί με τον Συντονιστή Εκστρατειών), να προτείνουν τη συμμετοχή του DiEM25 σε υπάρχουσες εκστρατείες και να συνδράμουν στη συγκρότηση ομάδων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο (μαζί με τον Συντονιστή Πολιτικής).

Πέρα από το εθνικό επίπεδο

Όταν το πλήθος των ομάδων και οι δραστηριότητες αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι ευχερής ο συντονισμός από ένα εθνικό όργανο, ή όταν η εκλογική νομοθεσία το καθιστά απαραίτητο, το DiEM25 μπορεί να προχωρήσει στη σύσταση συντονιστικών οργάνων σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο.

7. Άλλες Συλλογικότητες και Ομάδες Εργασίας

Οι προηγούμενες ενότητες αφορούσαν όλα τα όργανα που πρέπει να οργανωθούν κεντρικά προκειμένου το κίνημα να διατηρήσει τη συνοχή του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για δράσεις στο πεδίο, το DiEM25 εμπιστεύεται τη δύναμη της αυτοοργάνωσης.

Συλλογικότητες των 5-15 περίπου μελών μπορούν να συγκροτηθούν με αφορμή την επιθυμία τους να οργανώσουν μια συγκεκριμένη τοπική εκστρατεία ή δράση ή να φέρουν νέες φωνές στη διαδικασία χάραξης πολιτικής του DiEM25. Εφόσον οι δράσεις τους είναι σύμφωνες με το Μανιφέστο και τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25, οι ενέργειές τους δεν χρειάζονται επικύρωση.

Οι Συλλογικότητες θα εκλέξουν έναν ή δύο συντονιστές από την ομάδα τους, ιδανικά με ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Οι συντονιστές είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ της Συλλογικότητας και άλλων οργάνων του κινήματος.

Είδη Συλλογικοτήτων:

 1. Τοπικές Ομάδες Αυτές οι Τοπικές Συλλογικότητες είναι ομάδες που διεξάγουν εκστρατείες για τοπικά ζητήματα ή φέρνουν διεθνείς εκστρατείες στην περιοχή τους. Συναντιούνται τακτικά με τον Συντονιστή Εκστρατειών του DiEM25. Εναλλακτικά, Τοπικές Ομάδες μπορούν επίσης να συγκροτηθούν από μέλη που ενδιαφέρονται κυρίως για την ανάπτυξη πολιτικής σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Διοργανώνουν Λαϊκές Συνελεύσεις και παρόμοιες συναντήσεις, προκειμένου να δίνουν φωνή σε ανθρώπους επί τόπου και να βρίσκουν πολιτικές λύσεις που είναι κατάλληλες για την περιοχή τους. Συναντιούνται τακτικά με τον Συντονιστή Πολιτικής του DiEM25
 2. (Διαδικτυακές) Θεματικές Ομάδες Οι Θεματικές Ομάδες είναι αυτο-οργανωμένες ομάδες που συναντώνται διαδικτυακά με αφορμή ένα κοινό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα πολιτικής. Οι Θεματικές Ομάδες δεν συντάσσουν την επίσημη πολιτική του DiEM25 για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή. Συντονίζονται από τον Συντονιστή Πολιτικής του DiEM25. Για λόγους αναφοράς, θεματικές ενότητες που προσφέρονται στα μέλη είναι:

α. Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη

β. Μετακαπιταλισμός

γ. Δημοκρατία-εν-Δράσει

δ. Διαφάνεια

ε. Τεχνολογική Κυριαρχία

στ. Εκπαίδευση

ζ. Υγεία

η. Φύλο και Σεξουαλικότητα

θ. Εργασία

ι. Τέχνες και Πολιτισμός

ια. Ειρήνη και Διεθνής Πολιτική

ιβ. Μετανάστευση

Δεδομένου ότι οι Τοπικές και Θεματικές Ομάδες είναι αυτοδιοριζόμενες, δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν το DiEM25 σε συνέδρια, διαπραγματεύσεις και άλλα παρόμοια, εκτός εάν τους έχει δοθεί σχετική εντολή από ένα από τα εκλεγμένα όργανα του DiEM25. Ωστόσο, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το DiEM25 παρακολουθούν αυτές τις Ομάδες, θα πρέπει να παρέχουν μια φιλόξενη ατμόσφαιρα και ακριβή πληροφόρηση για το DiEM25.

Λεπτομερέστεροι κανόνες για τις Θεματικές και τις Τοπικές Ομάδες περιέχονται στο Οδηγίες για Ακτιβιστές. Μια επισκόπηση των ενεργών Τοπικών και Θεματικών Ομάδων είναι διαθέσιμη εδώ.

Ομάδες Εργασίας 

Οι Ομάδες Εργασίας ασχολούνται με συγκεκριμένα καθήκοντα που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή – από τη μετάφραση μέχρι την επεξεργασία βίντεο και τη σύνταξη πολιτικής – και βοηθούν το κίνημα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπόλογη στα μέλη του DiEM25 για το πολιτικό έργο του κινήματος, επομένως όλα τα μέλη που κατέχουν διορισμένες και όχι εκλεγμένες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μελών των Ομάδων Εργασίας, συνεργάζονται με τη Συντονιστική Επιτροπή και είναι υπόλογα σε αυτήν. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στο Οδηγίες για Ακτιβιστές.

8. Ανάπτυξη πολιτικής

Ο πολιτικός στόχος του DiEM25 είναι να αναπτύξει ένα δημοκρατικό πρόγραμμα που θα εκπορεύεται από τη βάση και θα αντιμετωπίζει συστηματικά τις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος και όχι μόνο. Τα ζητήματα αυτά οργανώνονται γύρω από τους ακόλουθους πυλώνες πολιτικής:

 1. Δημοκρατική Ευρώπη: Τέλος στη διακυβέρνηση από τους λίγους, ορθή διακυβέρνηση από τους πολλούς
 2. Οικολογική και κοινωνική Ευρώπη: Τέλος στην ψευδο-οικολογία του 1%, δίκαιη μετάβαση για το 99%
 3. Διαφανής Ευρώπη: Τέλος στην αδιαφανή διακυβέρνηση, εδραίωση της λογοδοσίας
 4. Ανοιχτή Ευρώπη: Τέλος στη βαναυσότητα των κλειστών συνόρων, υποδοχή των μεταναστών
 5. Τεχνολογικά Κυρίαρχη Ευρώπη: Τέλος στην τεχνοφεουδαρχία, επέκταση του ψηφιακού κοινοτισμού
 6. Ειρηνική Ευρώπη: Τέλος στους πολέμους, συμφιλίωση με σκοπό την ειρήνη

Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί (με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής προς το Επικυρωτικό Συμβούλιο) όταν οι εξελίξεις το απαιτούν. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για πρόσθετους πυλώνες στον Συντονιστή Πολιτικής του DiEM25 – που στη συνέχεια έχει την ευθύνη να διευκολύνει τη δημιουργία μιας Θεματικής Ομάδας για τη δρομολόγηση της πρότασης.

Δημιουργία και ενσωμάτωση νέων πυλώνων πολιτικής του DiEM25

Όταν ένας θεματικός τομέας του κινήματος έχει ωριμάσει και προκύπτει από τις Θεματικές μας Ομάδες, οι συντονιστές των σχετικών Θεματικών Ομάδων μπορούν να προτείνουν στη Συντονιστική Επιτροπή τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα πολιτικής. Εάν εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή, θα προωθηθεί στο Επικυρωτικό Συμβούλιο για να αποφασιστεί εάν θα ξεκινήσει ή όχι η επίσημη διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου πυλώνα πολιτικής για το DiEM25, όπως ορίζεται παρακάτω.

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή ανακοινώνει τη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας για τη νέα πολιτική,
 2. Η Ομάδα Εργασίας θα συντάξει ένα ερωτηματολόγιο για να λάβει ανατροφοδότηση από όλα τα όργανα του κινήματος, καθώς και από μεμονωμένα μέλη και Συμβούλους, σχετικά με τον εν λόγω τομέα πολιτικής,
 3. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις ενοποιούνται από την Ομάδα Εργασίας σε μια Πρώτη Πράσινη Βίβλο, με τα σημεία απόκλισης μεταξύ των μελών να επισημαίνονται συγκεκριμένα, ώστε να ενθαρρυνθεί περαιτέρω ανατροφοδότηση και συζήτηση εντός του κινήματος,
 4. Τα σχόλια επί της Πρώτης Βίβλου ενοποιούνται στη συνέχεια σε μια Δεύτερη Πράσινη Βίβλο και διανέμονται ηλεκτρονικά στα μέλη,
 5. Πραγματοποιείται ένας τελικός διαδικτυακός γύρος ανατροφοδότησης και τα αποτελέσματα ενοποιούνται από την Ομάδα Εργασίας σε μια Τρίτη Πράσινη Βίβλο,
 6. Η Τρίτη Πράσινη Βίβλος τίθεται σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών,
 7. Εάν εγκριθεί, μετατρέπεται σε Λευκή Βίβλο και γεννιέται ένας νέος πυλώνας πολιτικής.

Οι Ομάδες Εργασίας για τη χάραξη πολιτικής συντονίζονται από τον Συντονιστή Πολιτικής του DiEM25, ο οποίος διορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

9. Η πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού: mέta

Προγραμματικά, το DiEM25 θα βασίζεται στη μεσοπρόθεσμη πολιτική μας ατζέντα καθώς και στο μακροπρόθεσμο όραμά μας για ένα οικολογικό, φεμινιστικό, μη εκμεταλλευτικό σύστημα – ένα σύστημα απαλλαγμένο τόσο από καπιταλιστικά αφεντικά όσο και από εξουσιαστικούς κρατικούς γραφειοκράτες και που θα βάζει τέλος στην αποικιοκρατική ιστορία της Ευρώπης.

Το mέta: Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό είναι η διεθνής πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού του DiEM25, σε συντονισμό με το MέΡΑ25 και την Προοδευτική Διεθνή. Μέσα από την τέχνη και την έρευνα, το επιχείρημα και την ποίηση, το mέta προσπαθεί να βοηθήσει την κοινωνία να ξεφύγει από το ζοφερό παρόν και να φανταστεί τον κόσμο εκ νέου – να κατανοήσει την παρούσα ιστορική μας στιγμή και να ανοίξει τον δρόμο προς έναν κόσμο για τον οποίο αξίζει να αγωνιστούμε και στον οποίο αξίζει να ζήσουμε. Να διερευνήσει και να εξερευνήσει πώς η τέχνη έχει την ικανότητα να μας κάνει να σκεφτόμαστε και να φανταζόμαστε, να επιφέρει αλλαγές – αν όχι στον κόσμο στο σύνολό του, τουλάχιστον στις αντιλήψεις και τις διαθέσεις των ανθρώπων. Πώς μπορεί να ασκεί κριτική και να προκαλεί, να μας κάνει να βλέπουμε την πραγματικότητα με φρέσκια ματιά αποκαλύπτοντας κρυφές προοπτικές και να μας αποκαλύπτει θέματα που αποκρύπτονται ή διαστρεβλώνονται εξαιτίας οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.

Με επίκεντρο τις ιδέες και την αποστολή του DiEM25, το mέta συμμετέχει στη διάγνωση της σημερινής μας εποχής και διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον μέσω των τεχνών, αποτελώντας παράλληλα μια πλατφόρμα για παραστάσεις, καμπάνιες, ομιλίες και συζητήσεις.

10. Διαδικασία τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών

Παράλληλα με τη Συντονιστική Επιτροπή, εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς την άδεια κανενός, κάθε μέλος ή μέλη που επιθυμούν να αλλάξουν/εισαγάγουν οτιδήποτε στις Οργανωτικές Αρχές, ή να προτείνουν/αλλάξουν μια οποιαδήποτε πολιτική, ή να ξαναγράψουν ένα τμήμα του Μανιφέστου, μπορούν να δημιουργήσουν μια Θεματική Ομάδα για τον σκοπό αυτό. Η ανακοίνωση του σχηματισμού αυτής της ομάδας μπορεί να οδηγήσει άλλες ομάδες να συζητήσουν τις ίδιες ή παρόμοιες προτάσεις.

Μόλις μία ή περισσότερες ομάδες συντάξουν μία ή περισσότερες συγκροτημένες προτάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πολιτική και με την προϋπόθεση ότι έχουν επαρκή υποστήριξη (δηλαδή: 10% των ενεργών πλήρων μελών του DiEM25, που τεκμηριώνεται π.χ. μέσω του φόρουμ ή μιας λίστας υπογραφών), η Συντονιστική Επιτροπή αυτομάτως συγκαλεί μια Συνέλευση του DiEM25 για να εξετάσει τις προτάσεις των ομάδων. Η Συνέλευση του DiEM25 συγκροτείται με κλήρωση από όλα τα ενεργά μέλη μέσω ενός αλγόριθμου που εγγυάται την ισοκατανομή όσον αφορά το φύλο και τη γεωγραφία.

Η Συνέλευση DiEM25, η οποία μπορεί να συνεδριάζει διαδικτυακά ή διά ζώσης, ακούει όλα τα ανταγωνιστικά επιχειρήματα και, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, υποβάλλει μια πρόταση που μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιλογές. Η εν λόγω πρόταση, μαζί με πιθανές αντιπροτάσεις που συγκεντρώνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή, τίθεται στη συνέχεια σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών.

11. Οικονομική Διεύθυνση και Νομική Υπόσταση (Διεθνής Σύλλογος)

Χρηματοδότηση, συνδρομές μελών και εκταμιεύσεις δαπανών

Το DiEM25 είναι υπερήφανο που χρηματοδοτείται κατά 100% από τη βάση. Τα μέλη του DiEM25 καλούνται να επιλέξουν μια συνδρομή μέλους σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Τα μέλη που δεν μπορούν να πληρώσουν οποιαδήποτε συνδρομή μπορούν να λάβουν εξαίρεση. Επιπλέον, το DiEM25 πραγματοποιεί τακτικά έρανο για επιπλέον συνεισφορές μελών και φίλων.

Ο Συντονιστής Χρηματοδότησης του DiEM25 (διορισμένος από τη Συντονιστική Επιτροπή) έχει εποπτεία τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων και υποβάλλει τακτικά αναφορές στη Συντονιστική Επιτροπή.

Οι αποφάσεις για την αποδοχή κεφαλαίων άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως ή 10.000 ευρώ εφάπαξ επικυρώνονται από το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

Κάθε Συλλογικότητα που χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, π.χ. για την εκτύπωση προωθητικού υλικού ή τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση στον Συντονιστή Χρηματοδότησης. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εκ των προτέρων και όχι μετά την πραγματοποίηση της δαπάνης. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις δαπάνες του DiEM25, το DiEM25 έχει δημιουργήσει μια ιστοσελίδα Οικονομικής Διαφάνειας.

Το DiEM25 έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ιστοσελίδες πληθοχρηματοδότησης, με ή χωρίς μετρητή που δείχνει τα εισερχόμενα κεφάλαια. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται με αυτόν τον τρόπο θα θεωρούνται δεσμευμένα για μια συγκεκριμένη εκστρατεία, εκδήλωση ή χώρα. Τα στοχοπροσηλωμένα κεφάλαια θα κατατίθενται και αυτά στον βελγικό τραπεζικό λογαριασμό του DiEM25, αλλά οι αποφάσεις δαπανών μπορούν να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τους εμπνευστές της εκστρατείας πληθοχρηματοδότησης, εφόσον είναι σύμφωνες με το νομικό και ηθικό πλαίσιο του DiEM25 και τα προσυνεννοημένα.