DiEM25 Örgütlenme İlkeleri

Giriş

DiEM25’in tek amacı var. DiEM25’in Manifesto ve politika belgelerinde belirtildiği gibi, hareketin politika ve değerlerini  gerçekleştirmek. Her ülkeden her üyenin birbiriyle dolaysız ilişkiye geçtiği, politikalarımızı, ulusal düzeyde veya kentsel düzeye temsilcileri aracılığıyla değil, dolaysız biçimde oy verdiği DiEM25’in, sınırlar ötesinde insanları, kültürleri, hareketleri ve politik arka planları birleştirme taahhüdü doğrultusunda radikal (federal değil) ulusaşırı bir yapımız var.

Örgütlenme İlkeleri, bu örgütsel yapıyı, DiEM25’in değerleri ve amaçları ile uyumlu olarak çalışmaların nasıl örgütlendiğini anlatıyor.

Not: DiEM25’e gerekli yasal statüyü vermek üzere, DiEM25 Uluslararası Kâr Gütmeyen bir örgüt olarak Brüksel’de Belçika ve Avrupa Birlik kanununa göre kuruldu, böylece 28 farklı üye devlette STK olarak kurulmak yerine bütün AB’de yasal statüye sahip oldu. DiEM25’in buradaki Örgütlenme İlkeleri ve DiEM25’in resmi Belçika Yasalarına göre (Ek’ebakınız) anayasası arasındaki ilişki aşağıda bölüm 1.1’de açıklanmıştır.

N:B: Bu doküman yasal bilgi içerir. Tutarsızlık veya dokümanın versiyonları arasında çelişki durumunda İngilizce versiyonu, bir çeviriye üstün kabul edilir.

İçindekiler

 1. Üyeler
 2. Koordinasyon Kolektifi (CC)
 3. Doğrulama Konseyi (VC)
 4. Danışma Paneli (AP)
 5. Tüm Üyeler Oylamaları (AMVs)
 6. Ulusal koordinasyon ve Politik Partilerimiz: MERA25
 7. Yerel ve Tematik Kolektifler
 8. Politika geliştirilmesi
 9. Kültür ve saat platformlarımız: mέta
 10. Ekleme süreci
 11. Mali yönetişim ve yasal yapı (Uluslararası Birlik)

1.Üyeler

Üyeler DiEM25’in etkinliğinin omurgasıdır. Biz…

 • güce karşı koymak için yerel DiEM25 kampanyalarını organize eder (bölüm 7. Yerel Kolektifler)
 • tabandaki insanların bilgilerini, DiEM25’in politika-belirleme sürecine biçimsel olmayan forumlarla ve Tematik Kolektifler ve Halk Buluşmaları ile biçimsel olarak taşıyarak politika geliştirir (bölüm 7+8)
 • bütün politikalar hakkında oylama yapar (bölüm 5 Tüm Üyeler Oylaması)
 • üye dostlarımızı Koordinasyon Kolektifine (bölüm 2) ve DiEM25/MERA25 politik ofis adayları dahil bütün seçilmiş konumlara seçer (bölüm 6, Ulusal Koordinasyon ve Politik Partilerimiz)
 • bir yıl süresince Doğrulama Konseyinin parçası olmayı kura ile belirler (bölüm 3)
 • DiEM25’in sanat ve kültür platformlarına ve büyük ulusal/uluslararası kampanyalara katılır (bölüm 9)
 • DiEM25 hükümetlerden veya şirketlerden para kabul etmediği için, DiEM25’in %100 gelirini oluşturan üyelik aidatları ve bağışlarla DiEM25’ destekler
 • Kampanyalar veya etkinlikler düzenlerken DiEM25’in desteğini alırız.

DiEM25 üyesi olmadan hiç kimse DiEM25 veya onun politik partileri (MERA25) içinde herhangi bir konuma seçilemez.

Bir DiEM25 üyesi olmak için

 • DiEM25 Manifestosunu her bölümüyle tam olarak kabul etmek
 • Davranış Kurallarına uymak
 • Kayıt olmak (üyenin gerçek adını kullanarak her üyenin bir tek hesabı olacak biçimde) ve düzenli olarak üyelik aidatı ödemek veya muaf olmak gereklidir.

Bu dokümanda anılan aktif üyeler, üyelik aidatını ödemiş ve son 3 ayda Üye Alanına veya foruma en az bir kez girmiştir.

2. Koordinasyon Kolektifi (CC)

Seçim

Yılda bir kez, DiEM25 üyeleri, iki yılda bir tümüyle yenilenmeye yol açacak biçimde Koordinasyon Kolektifinin 12 koltuğundan yarısını seçerler. Temel gereksinimleri (ör: DiEM’in değerlerini ve ilkelerini bilmek, rakip bir örgütte önemli bir konumda olmamak ve bu konumun gerektirdiği yükümlülükleri üstlenmeye hazır olmak) karşılayan ve 20 diğer üyeden adaylığına  destek imzası  alan  her üye, aday olma hakkına sahiptir. Seçim DiEM25’in elektronik platformunda bir üye – bir oy temelinde yapılır. DiEM25 feminist bir örgüt olduğu için Koordinasyon Kolektifinin koltuklarının yarıdan fazlası erkekler tarafından doldurulamaz.

Görev

Koordinasyon Kolektifi hareketin politik ve stratejik yönünden sorumludur. DiEM25’i resmi olarak temsil eden ve DiEM25’in yasal olarak sorumlu olabileceği bütün eylemler (ör: etkinlikler, toplantılar kampanyalar) konusunda onay ve karar verir. Koordinasyon Kolektifi üyelerinin hareketi temsil etmeleri, kamusal etkinliklerde yer alıp kamusal açıklamalara katkı sağlamaları ve olanakları içindeki diğer araçlarla hareketi geliştirmesi beklenir.

Koordinasyon Kolektifi, DiEM 25’in pozisyonunu hızla belirtmesi gereken olaylarda (ör. terör saldırıları ardından basın açıklamaları) hızlı davranabilir. Eğer bu tepki, bir Tüm Üyeler Oylaması (bölüm 5) ile onaylanmış politikaların ötesine geçiyorsa Koordinasyon Kolektifi duruşu hakkında,  Doğrulama Konseyinden (bölüm 3) olay sonrası onay alır.

Koordinasyon Kolektifi üyeleri, seçilmiş üyeler olarak üstlendikleri yükümlülüklere en az günde iki saatlerini ayırmalıdır. En az haftada bir telekonferans ile ve ideal olarak üç ayda bir yüzyüze toplanacaktır. Koordinasyon Kolektifi üyelerinin DiEM 25 ile ilgili harcamaları karşılanacak ve üyeler, DiEM25’in maliyesi, öncelikleri ve ilkeleri ile uyumlu biçimde ödeme alacaklardır.

Koordinasyon Kolektifi, hareketin IT, oylama örgütlenmesi, politika oluşturulması, kampanyalar,  haber bültenleri, forum, projeler, gruplar, yeni katılanların entegrasyonu gibi iç operasyonlarını koordine eden yönetim takımı tarafından desteklenir. Belirli bir çalışma alanında yarı-zamanlı veya tam- zamanlı adanma gerekirse, Koordinasyon Kolektifi, bir kişi atayabilir veya açık bir çağrı yaparak, görüşmeler yürüterek DiEM25’in maliyesi, öncelikleri ve ilkeler ile uyumlu biçimde bir kişi istihdam edebilir.

Dönem sonu

Seçilen her üye iki yıllık bir dönemde görev yapar. Herhangi mutlak bir dönem sınırı olmadan izleyen dönemlerde aday olmak mümkündür. Yeterliliğini kaybeden, üyeliği sona eren (Koordinasyon Kolektifinin çoğunluğunun önerisi ve Doğrulama Konseyinin doğrulaması ile) veya Davranış Kuralları olayı ile) veya istifa eden Koordinasyon Kolektifi üyelerinin yerini otomatik olarak kendilerinin seçildiği seçimde ardından gelenler alacaktır. 

3. Doğrulama Konseyi (VC)

Amaç

Üyelikten çıkarma, bir kuralın netleştirilmesi gibi Örgütlenme İlkelerinin veya DiEM25’in Davranış Kurallarının bağımsız değerlendirilmesini gerektiren kararlar vardır. Bu amaçla, rasgele seçilen 100 DiEM25 üyesi Doğrulama Konseyini oluşturur. Doğrulama Konseyi, Danışma Paneline yeni üyeler atanması veya daha önce oylanmış politika konuların ötesine  geçen basın açıklamaları gibi Tüm Üyeler Oylamasına sunulmayacak çok küçük konularda kararlar alır. Doğrulama Konseyinin amacı, Koordinasyon Kolektifini denetlemek veya kendi önerilerini oluşturmak değil onun yerine kendine sunulan önerileri doğrulamak veya red etmektir.

Doğrulama Konseyinin Belirlenmesi

Belirleme rasgele yapılır: basit bir algoritma  DiEM25’e en az üç ay önce katılmış üyeler arasından rasgele biçimde adayları seçer. Algoritmanın yalnızca bir tane iç kısıtı vardır: Doğrulama Konseyi üyelerinin yarısı kadın, diğer yarısı erkek olacaktır (cinsiyetlerini “diğer” olarak belirlemeyi seçen üyeler için ikisinden birine 50-50 olasılıkla atama kuralı vardır).

Doğrulama Konseyi üyelerinin görev süreleri 12 aydır. Bir üyenin dönemi sona erince, istifa edince veya etkin olmadığı için üyeliği düşürülünce algoritma onun yerini alacak yeni bir üye seçer. Bu yeni üyenin Doğrulama Konseyine katıldığını doğrulaması için bir hafta süresi vardır, aksi durumda bir başka üye seçilir.

Görev

Doğrulama Konseyi karar gerekmediği  birçok hafta boyunca etkin olmayacak ve birdenbire aktif bir görev ortaya çıkacaktır. Danışılacak konu DiEM25 forumunda özel bir bölümde duyurulur ve Oylama DiEM25’in oylama platformunda yapılır (Tüm Üyeler Oylaması ile aynı). Genel olarak Doğrulama Konseyi üyelerinin 48 saat içinde oylarını kullanmaları beklenir. Karar basit çoğunluk ile karar yeterlik sınırı olmadan alınır. Görevlerinin çok zaman almaması nedeniyle Doğrulama Konseyi üyelerine ücret ödenmez. 

4. Danışma Paneli (AP)

2016 yılındaki başlangıcından beri DiEM25, Dünyanın çok-tanınan, etkin kişilerini: sanatçıları, film yapımcılarını, ekonomistlerini, entellektüellerini, bilim insanlarını, yazarlarını ve aktivistlerini cezbetti. Bu kişiler başlangıçtan beri DiEM25’in fikirlerinin, etkinliklerinin ve kampanyalarının olgunlaşmasına yardımcı oldu. Bu grup Danışma Paneli olarak biliniyor.

Danışma Paneli üyeleri doğal olarak bilgi sahibi oldukları alanlarda DiEM25’e tavsiyede bulunacak ve DiEM25’in hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.  DiEM25’in panellerine katılarak veya kendi etkinliklerinde DiEM25’in mesajını yayarak DiEM25’in değerlerinin ve hedeflerinin kamuya iletilmesine yardımcı olacaklardır.

Yeni Danışma Paneli üyelerinin atanması için her DiEM25 üyesi Koordinasyon Kolektifine bir öneride bulunabilir, ardından öneri tartışılır ve onay için Doğrulama Konseyine sunulabilir. Danışma Paneli üyelerinin DiEM25 üyesi olmaları gerekli değildir.

5. Tüm Üyeler Oylamaları (AMVs)

DiEM25 politika ve uygulamalarını  açıkça ifade ederken, katılımcı demokrasiyi özendirmeye çabalar. Her düzeyde (yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa çapında) politikalar Tüm Üyeler Oylamaları ile onaylanır. Hatta yerel veya ulusal ile ilgili bir konuyu bile Tüm Üyeler Oylaması ile (Avrupa çapında) bütün üyeler onaylamalıdır. Bu ulusaşırı yaklaşım DiEM25’in radikal dönüşümün doğasında vardır.

Tüm Üyeler Oylamasının tipik konuları şunlardır:

 • Ulusal referandumların konuları
 • Politika sütunlarımız (bölüm 8 deki sürecin son adımı olarak)
 • Seçim programları
 • Seçimlerde ittifak ve katılımlar
 • Brexit gibi önemli güncel olaylar/dış politika konuları hakkında duruşumuz
 • Örgütlenme İİkeleri ve Manifestoya ekler (bölüm 10 daki sürecin son adımı olarak)

Önerilen her oylama seçenekleri ile birlikte Tüm Üyeler Oylamaları, DiEM25’in Manifestosu ve orada ifade edilen  değerleri ve ilkeleri ile uyumlu olmalıdır.

Tüm Üyeler Oylaması yapılamayacak konular:

Politika dışı, idari kararlar (ör. etkinlikler, araçlar, iletişim gibi konular). Bu kararlar uluslararası ve ulusal kolektifle seçilmiş veya atanmış kişiler ve daha küçük ölçekte yereldeki gruplar tarafından verilir.

Kapsamı küçük olan konular Doğrulama Konseyinde oylanabilir.

Tüm Üyeler Oylamasına Önerme

AMV önerileri dolaysız olarak Koordinasyon Kolektifinden, DiEM25’in diğer birimlerinden veya bireysel olarak üyelerden kaynaklanabilir. Duyarlı ve zamana bağlı doğaları gereği seçimle ilgili eylem önerileri her zaman dolaysız biçimde Koordinasyon Kolektifine verilecektir.

Öneriler Tüm Üyeler Oylaması teklif formu ile sunulabilir. Üyelerden görüş almak, planlama, edit, çeviri, tanıtım ve gerçek oylama için yeterli zaman tanımak amacıyla öneri, oylama sonucunun gerekli olduğu son teslim tarihinden en az 90 gün önce sunulmalıdır. Koordinasyon Kolektifi konu hakkında bir oylama yapılmasının DiEM25’in yararına olup olmadığını değerlendirecektir. Eğer sonuç “Hayır” ise veya önerilen zamanlama uygun değilse (ama bir oylama için gerekli ön-koşulları sağlamadığı için red edilmediyse) öneren üye kararı temyiz edebilir ve Doğrulama Konseyi oylamanın yapılma veya yapılmama kararını verecektir.

Bir Tüm Üyeler Oylamasının Yürütülmesi

Oylamadan önce öneri hakkında (eğer başka bir danışma şekli yürütülmedi ise) DiEM25 üyelerinin görüşlerini almak için forumda bir tartışma başlatılır. Ardından eğer uygun görürlerse Koordinasyon Kolektifinin metni uyarlama süresi, çevirileri ve oylamanın kendisini örgütleme süresi vardır. Tipik bir Tüm Üyeler Oylaması yedi gün boyunca yürür. Eğer konu ived ise 72 saatten az olmamak üzere süre azaltılabilir.

Kimliklerini ve en az üç aydır üye olduklarını doğrulayan her DiEM25 üyesi oy kullanma yetkisine sahiptir. Bu üç aylık minimum süre, DiEM25 hedeflerini tanıtmak için ile değil, önemli bir oylama öncesinde kararları etkilemek için katılan sahte kayıtları önlemek amacıyla belirlenmiştir. Sistemi kötüye kullanmaya veya birden fazla oy kullanmaya çalışanlar hemen yasaklanacaktır. 

6. Ulusal koordinasyon ve politik partilerimiz: MERA25

Avrupayı değiştirmek için hükümetlerimizi değiştirmeliyiz. Bu nedenle çalışmalarımız mahallelerimizden, şehirlerimizden ülkelerimizden başlamalı. Evlerimizi demokratlaştırmalıyız! Ulusal düzey, DiEM25’in çalışmaları için önemli bir düzeydir. Politikacılara dinlemeleri için yalvararak değil her yerde halkı (demos) güçlendirerek. 

Başlangıç koordinasyonu ve sonraki adımlar

DiEM25 üyeleri için ilk adım Yerel Kolektifler oluşturmak (bölüm 7’ye bakınız) ve DiEM25’in ulusaşırı şemsiyesi altında yerel düzeyde çalışmaya başlamaktır. Çeşitli şehirlerde bazı etkinlikler düzenlenince uluslararası takım, aktif üyelerle çalışarak yerel dilde sosyal medya hesapları, Yerel Kolektiflerin ulusal düzeyde koordinasyonu ve diğer önemli görevler gibi ilk yapıları oluşturacaktır.

Ülkedeki hareket olgunlaştığında, Koordinasyon Kolektifi sahadaki aktif üyelere ulaşıp birlikte bir ulusal strateji oluşturabilir. Ülkedeki politik duruma bağlı olarak bu strateji DiEM25’in bir alt birimi olarak ulusaşırı bir politik parti,MERA25 kurulmasını içerebilir. (Ulusaşırı tek bir parti kurulmasının yasal olarak şimdilik mümkün olmadığını biliyoruz, fakat partilerimiz sanki böyle bir yapının parçasıymış gibi davranacaktır. Bu fikir Avrupa’nın demokratikleştirilmesi ve oligarşisinin yenilmesi için araçlarımızdan biridir.) DiEM25’in partilerinin hepsi ortak bir ismi paylaşırlar: MERA25.  Onlar yalnızca diğer bir politik parti değil, DiEM25’in Avrupa çapındaki devriminin bir aracıdır. Onların modeli, ilkeleri ve patikaları burada yer alıyor. 

Ülke için strateji geliştirildikten ve Koordinasyon Kolektifince üzerinde anlaşıldıktan sonra; ulusal stratejinin uygulanması ve/veya ülkede MERA25 kurulması amacıyla DiEM25 ile koordinasyon sağlayan Koordinasyon Kolektifi ile çalışan bir Ulusal Kolektif kurulacaktır. Ülkede MERA25 kurulması durumunda, MERA25 yönetim kurulu ve Ulusal Kolektif bir koordinasyon gövdesine  birleşir. Ulusal Kolektifler ve MERA yönetim kurulları DiEM’in Koordinasyon Kolektifi ile yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Ulusal düzeyde seçim süreçleri

MERA25 yönetim kurulları veya Ulusal Kolektifler için seçimler DiEM25’in oylama platformu kullanılarak ve hareketin ulusaşırı karakterine saygı gösterilerek yapılır. Bu tüm DiEM25 üyelerinin katılma hakkı olduğu anlamına gelir. Doğal olarak, üyelerin, adayları ve söz konusu ülkenin politik ortamını tanıdıklarında oy kullanmaları özendirilir.

Üyeler ayrı talimatlarla değil eşit üyeler olarak seçilecektir. Bir ülkede az sayıda aktif üye varsa veya az sayıda üyelusal Kolektifte çalışmak için gönüllü ise seçimler, daha önce Koordinasyon Kolektifi ile görüşmüş ve değerlendirilmiş bir listede yer alan üyelere oy verilerek yapılabilir. Bir ülkede DiEM25 ve MERA25 örgütlenmesi yeterince olgunsa (MERA25 model ilkeler ve patika belgesinde belirtildiği gibi), oylar Koordinasyon Kolektifinde olduğu gibi yürütülebilir. 

Ulusal Kolektiflerin görevleri

Ulusal Kolektiflerin kendilerini örgütlemeleri ve işleri ilgi alanlarına ve uzmanlıklarına göre bölmeleri beklenir. İletişim (basın, sosyal medya vs.) gibi profesyonel görevler için  ilgili deneyim ve beceri sahibi üyeler görevlendirilmelidir. Bu kişiler Avrupa-düzeyi (Koordinasyon Kolektifi) mevkidaşları ile yakın çalışacaktır.

Birçok çalışma, sosyal medya ve basın aracılığı ile DiEM25 hakkında bilgi yaymak, ülkelerindeki üyelere ve Yerel Kolektiflere yardım yardım etmek yanında ülkelerinin politik durumunu izlemek ve bu bilgiyi düzenli biçimde Koordinasyon Kolektifindeki ilgili kişiye iletmek konusunda odaklanacaktır. Ulusal Kolektifler ayrıca (Kampanya Koordinatörü ile birlikte) ulusal kampanyalar ve eylemler geliştirmeye, var olan kampanyaları DiEM25’e önermeye ve ulusal politika takımları (Politika Koordinatörü ile birlikte) oluşturmaya özendirilir.

Ulusal düzeyin ötesinde

Tek bir ulusal kuruluşun, koordine etmesi için çok fazla grup ve çok fazla etkinlik olduğunda veya seçim yasaları gerektirdiğinde, DiEM25 bölgesel veya belediye düzeyinde koordinasyon kuruluşları oluşturabilir.

7. Diğer Kolektifler ve Görev Güçleri

Önceki bölümlerde ilgili organların hepsinin, hareketin tutarlılığını sağlamak için merkezi biçimde örgütlenmesi gerekiyordu.Oysa tabandaki etkinlikler söz konusu olunca, DiEM25 kendini örgütlemenin gücüne inanır.

Yaklaşık 5-15 üye, özel yerel bir kampanya, eylem veya DiEM25’in politika yaratma sürecine yeni bir ses getirmek için bir istek çevresinde kolektifler oluşturacaktır. Eylemleri DiEM25’in Manifestosu ve Örgütlenme İlkeleri doğrultusunda ise eylemleri doğrulama gerektirmez.

Kolektifler, grupları içinden, ideal olarak cinsiyet dengesini gözeterek, bir veya iki koordinatör secektir. Koordinatörler Kolektif ile hareketin diğer organları arasındaki iletişimi sağlamaktan sorumludur.

Kolektif türleri:

 • Yerel Kolektifler: Yerel Kolektifler yerel konular çevresinde kampanyalar yapan veya uluslararası kampanyaları kendi konumlarına getiren takımlardır. DiEM25’in Kampanya Koordinatörü ile düzenli toplanırlar.  Diğer bir seçenek olarak Yerel Kolektifler, birincil olarak yerel veya ulusal düzeyde politika geliştirmeyle ilgilenen üyelerden oluşabilir. Tabandaki halka ses vermek ve kendi alanlarında politika çözümleri bulmak için Halk Buluşmaları veya benzeri toplantılar düzenler. Onlar da DiEM25’in Politika Koordinatörü ile düzenli toplanırlar.
 • (Çevrimiçi) Tematik Kolektifler: Tematik Kolektifler kendileri örgütlenen,  özel bir politika konusunda ilgi paylaşımı çevresinde çevrimiçi toplanan gruplardır. Tematik Kolektifler bu konuda DiEM25’in resmi politikasını yazmazlar, ama ona katkı sağlayabilirler. DiEM25’in Politika Koordinatörü tarafından koordine edilirler. Başvuru  amacı ile üyelere önerilebilecek konular aşağıda sıralanmıştır:
 1. Avrupa için Yeşil Yeni Mutabakat
 2. Kapitalizm Sonrası
 3. Eylemde Demokrasi
 4. Saydamlık
 5. Teknolojik Egemenlik
 6. Eğitim
 7. Sağlık
 8. Cinsiyet ve Cinsellik
 9. İşçi
 10. Barış ve Uluslararası Politika
 11. Göç

Yerel ve Tematik Kolektifler kendi-atamış oldukları için, DiEM25’in seçilmiş bir organı tarafından böyle yapmaları talimatını almadıkça, konferans, müzakere ve benzerlerinde  DiEM25’i temsil edemezler. Bununla birlikte birçok kişi DiEM25’i doğrulamak istediği için bu Kolektifler bu gibi istekleri olumlu ve sıcak karşılayıp  DiEM25 hakkında doğru bilgi vermelidir.

Tematik ve Yerel Kolektifler hakkında daha ayrıntılı kurallar Aktivist Kılavuzumuzda tanımlanmıştır. Aktif Yerel ve Tematik Kolektiflerimiz burada bulunabilir.

Görev Güçleri

Görev Güçleri Koordinasyon Kolektifinin belirlediği çeviriden video-edit işlerine veya politika derlemeye kadar harekete yardımcı olan herhangi bir görevimde çalışır. Koordinasyon Kolektifi hareketin politik çalışmalarından DiEM25 üyeliğine karşı sorumludur. Bu nedenle, Görev Gücü üyeleri dahil, seçilmiş değil atanmış konumlara sahip olanlar Koordinasyon Kolektifi ile uyumlu çalışırlar ve ona karşı sorumludurlar. Daha fazla ayrıntı Aktivist Kılavuzumuzda tanımlanmıştır.

8. Politika geliştirilmesi

DiEM25’in politik hedefi -temelden yukarıya doğru- kıtanın ve ötesinin karşı karşıya olduğu kritik sorunlar üzerine sistematik biçimde giden demokratik bir politik program geliştirmektir. Bu konular aşağıdaki politika sütunları çevresinde örgütlenmiştir:

 1. Demokratik Avrupa: Azınlığın egemenliğine son verip çoğunluğun hakça yönetimi
 2. Ekolojik ve toplumsal Avrupa: %1’in yeşil-yıkamasına son verip %99 için adil geçiş
 3. Saydam Avrupa: Saydam olmayan hükümetlere son verip sorumluluğun güçlendirilmesi
 4. Açık Avrupa: Kapalı sınırların zalimliğine son verip göçmenlerin olumlu ve iyi kabul edilmesi
 5. Teknolojik olarak Egemen Avrupa: Tekno-Feodalizme son verip sayısal ortaklığın genişletilmesi 
 6. Barışçı Avrupa: Savaşlara son verilip barış için uzlaşılması

Gelişmeler gerektirdiğinde bu listeye ekler yapılabilir (Koordinasyon Kolektifinin Doğrulama Konseyine önerisi ile). Her üye DiEM25’in Politika Koordinatörüne ilave sütunlar için öneriler yapabilir. Politika Koordinatörü, öneriyi ileri götürmek için bir Tematik Kolektif kurulmasını kolaylaştırmaktan sorumludur.

DiEM25 için yeni politika sütunları yaratılması ve kaynaştırılması

Harekette tematik bir alanının olgunlaşması ve Tematik Kolektiflerimizden yükselmesi durumunda ilgili Tematik Kolektif(ler)in koordinatörleri Koordinasyon Kolektifine yeni bir politika sütununun yaratılmasını önerebilirler. Koordinasyon Kolektifi tarafından onaylanırsa bu öneri, aşağıda belirtildiği gibi DiEM25 için yeni bir politika belgesinin hazırlanması konusunda karar verilmesi için Doğrulama Konseyine iletilecektir.

 1. Koordinasyon Kolektifi, yeni politika için bir Görev Gücü  kurulduğunu duyurur.
 2. Görev Gücü hareketin bütün organlarından olduğu kadar üyelerden ve Danışmanlardan geri bildirim istemek için  bir soru formu hazırlar.
 3. Cevaplar, Görev Gücü tarafından ilerideki geri bildirimleri ve hareket içindeki tartışmaları kamçılamak için, özellikle üyelikteki görüş ayrımlarını vurgulayan  Birinci Yeşil Belge derlenir.
 4. Ardından, Birinci Yeşil Belge hakkındaki görüşler istenir. Görüşler inci Yeşil Belge yapısında derlenip elektronik olarak üyeliğe dağıtılır.
 5. Son çevrimiçi geri bildirim turundan sonra çıktılar Görev Gücü tarafından Üçüncü Yeşil Belgede bir araya getirilir.
 6. Üçüncü Yeşil Belge Tüm Üyeler Oylamasına sunulur.
 7. Onaylanırsa metin, bir Beyaz Belge bildirisi olur ve yeni bir politika sütunu doğar.

Politika geliştiren Görev Güçleri, Koordinasyon Kolektifinin atadığı DiEM25’in Politika Koordinatörü  tarafından koordine edilir.

9. Kültür ve sanat platformlarımız: mέta

Program açısından DiEM25, orta-vadeli politika gündemimize olduğu kadar uzun vadeli ekolojik, feminist, sömürü-karşıtı, hem kapitalist patronlardan hem egemen bürokratlardan kurtulmuş, Avrupanın sömürgeciliğine bir son veren sistem vizyonumuza dayanacaktır.

mέta: Kapitalizm-sonrası Uygarlık Merkezi MERA25 ve İlerici Enternasyonal ile koordine eden DiEM25’in uluslararası sanat ve kültür platformudur. Sanat, araştırma tartışmaları ve şiir ile mέta, toplumu kasvetli günümüzden uzaklaştırıp yenilenmiş bir dünyaya -savaşmak ve yaşamaya değer bir dünyaya- giden yolu açmaya, günümüzün tarihsel anını kavrayıp hayal etmemize yardım etmeye uğraşır. mέta, sanatın değişimde -dünyayı tümüyle değiştirmede değilse bile en azından insanların algılarını ve önlem almalarını değiştirmede- nasıl bir düşündürme ve hayal ettirme kapasitesi olduğunu inceler ve keşfeder. Bir yandan da eleştirip karşı çıkarken, bir yandan da gizli perspektifleri açığa çıkararak taze bir bakışla gerçeği görmemizi sağlar, saklanan veya ekonomik ve politik çıkarlar nedeniyle çarpıtılan konuları açığa çıkartır. 

DiEM25’in fikirleri ve misyonu ön planda olarak mέta, yaşadığımız dönemini teşhise yönelir ve sanat ortamı, performanslar, kampanyalar, sunumlar ve konuşmalarla kapitalizm sonrası gelecek için bir vizyon oluşturur. 

10. Manifesto ve Örgütlenme İlkelerine ek yapma süreci

Örgütlenme İlkelerinde X değişikliği / eklemesi veya Manifestoda Y politika önerisi / değişikliği yapmak veya bir bölümü yeniden yazmak isteyen üye(ler) Koordinasyon Kolektifinin paralelinde, tümüyle bağımsız ve hiç kimsenin iznine tabi olmadan, bu amaçla bir Tematik Kolektif kurabilir. Bu grubun kuruluşunun duyurusu diğer grupların da aynı veya benzer önerileri tartışmasına yol açabilir.

Bir veya daha çok grup belirli bir konu veya politikada bir veya daha çok somut öneri üretip yeterli destek sağlayınca (forum veya imza listesi gibi kanıtlarla DiEM25’in aktif tam üyelerinin %10’unun desteği ile Koordinasyon Kolektifi grupların önerilerini incelemek üzere otomatik olarak DiEM25 Kurulunu oluşturmak için çağrı yapar. DiEM25 Kurulu, cinsiyet dengesi ile coğrafi dengeyi sağlayan rasgeleleştirici bir algoritma ile bütün aktif üyelerden kura ile seçilerek oluşturulur.

Çevrimiçi veya çevrimdışı toplanabilen DiEM25 Kurulu yarışan bütün argümanları dinler ve bir zaman çerçevesi içinde, bir veya daha fazla seçeneği içeren bir öneri teslim eder. Anılan öneri Koordinasyon Kolektifi tarafından birleştirilen olası karşı önerilerle birlikte Tüm Üyeler Oylamasına sunulacaktır.

11. Mali Yönetişim ve Yasal Yapı (Uluslararası Birlik)

Para toplama, üyelik aidatları ve masraflar

DiEM25 %100 taban tarafından finanse edilmekten övünç duyar. DiEM25 üyeleri finansman kapasiteleri ile uyumlu bir üyelik aidatı seçmeye çağrılır. Hiçbir aidat ödemeye gücü olmayanlara muafiyet sağlanabilir. Ayrıca DiEM25, düzenli olarak ilave katkılar için üyelere ve sempatizanlara yönelik para toplama çalışmaları yürütecektir. 

DiEM25’in (Kordinasyon Kolektifinin atadığı) Mali Koordinatör hem gelir ve hem harcamaları gözden geçirecek ve düzenli olarak Koordinasyon Kolektifine rapor edecektir.

Ayda 1,000.00 EUR veya bir defada 10,000.00 EUR üzerindeki fon kabulleri Doğrulama Konseyi tarafından doğrulanacaktır.

Örneğin tanıtım malzemesi basımı, bir etkinlik organizasyonu gibi harcamalar için mali desteğe ihtiyacı olan herhangi bir Kolektif, Mali Koordinatöre başvurabilir. Bütün başvurular harcamadan sonra değil önce yapılmalıdır. DiEM25’in harcamalarında saydamlığı sağlamak için, DiEM25 bir sayısal Mali Saydamlık sayfası geliştirmiştir.

DiEM25, gelen mali desteği gösteren veya göstermeyen kitlesel fonlama sayfaları oluşturabilir. Bu biçimde toplanan para belirlenmiş kampanya, etkinlik veya ülkeye ayrılacaktır. Ayrılmış fonlar DiEM25’in Belçika banka hesabına gelecek, ama harcama kararları, DiEM25’in yasal ve etik çerçevesi içinde, önceki anlaşmalar doğrultusunda ise, kitlesel fonlama kampanyasını başlatanlar tarafından bağımsız olarak verilecektir.