Τεχνολογική Κυριαρχία

Το DiEM25 πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει φάρος ελπίδας εάν συνυφαίνει την πολιτική, την κοινωνική και την τεχνολογική πρόοδο – θέτοντας τη δημιουργική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων στο επίκεντρο της τεχνολογικής αλλαγής. Αυτό θα μπορούσε να εμπνεύσει ανάλογους μετασχηματισμούς σε παγκόσμια κλίμακα.#diem25 #TechSovereignty


Τεχνολογική κυριαρχία

Τα τεχνολογικά μονοπώλια έχουν αποκτήσει την ισχύ να διαμορφώνουν τι βλέπουμε, ποιον ακούμε ή πώς σκεπτόμαστε, χωρίς να λογοδοτούν δημοκρατικά για αυτό το τεράστιο προνόμιο. Η τεχνολογία έχει γίνει μια κεντρική μορφή εξουσίας στην κοινωνία. Αυτή η εξουσία πρέπει τελικά να ανήκει στους κυρίαρχους πολίτες μιας τεχνολογικά προηγμένης κοινωνίας.

Ο Τεχνολογικός Πυλώνας μας προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη της Τεχνολογικής Κυριαρχίας, δηλαδή το δικαίωμα και την ικανότητα πολιτών και δημοκρατικών θεσμών να κάνουν αυτεξούσιες επιλογές σχετικά με τις τεχνολογίες και την τεχνολογική καινοτομία.

Ψηφιακή Κοινοπολιτεία

Η δημιουργία μιας Ψηφιακής Κοινοπολιτείας στην Ευρώπη θα αντισταθμίσει τη μονοπωλιακή ισχύ των κυρίαρχων τεχνολογικών πλατφορμών μέσω:

  • Ενίσχυσης των ρυθμίσεων για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και για το ηλεκτρονικό απόρρητο, με σκοπό τον περιορισμό της ακούσιας εξόρυξης δεδομένων
  • Επιβολής υποχρεωτικής διαλειτουργικότητας και Φορητότητας Δεδομένων μεταξύ πλατφορμών
  • Ισχυρότερων αντιμονοπωλιακών νόμων της ΕΕ και καλύτερης εφαρμογής τους και
  • Εισαγωγής της έννοιας των Σωματείων Δεδομένων, για τη συλλογική εκπροσώπηση όσων παράγουν τα δεδομένα (οι απλοί χρήστες κάθε ψηφιακής πλατφόρμας), σχετικά με τον καθορισμό των όρων συλλογής και αξιοποίησής τους.

Η υποδομή της Ψηφιακής Κοινοπολιτείας θα δημιουργηθεί από:

  • Το άνοιγμα και τον εκδημοκρατισμό των αλγοριθμικών διαδικασιών Αυτοματοποιημένης Λήψης Αποφάσεων (οι οποίες συχνά λανθασμένα αναφέρονται ως «τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)»),
  • Την απο-εμπορευματοποίηση των δεδομένων μέσω της δημιουργίας δημόσιων ψηφιακών Κοινών [Κοινά: φυσικοί, πολιτισμικοί ή διανοητικοί πόροι, που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται από μια κοινότητα, σύμφωνα με κάποιο νομικό ή εθιμικό πρωτόκολλο διαχείρισης],
  • Τη δημιουργία ενός πλαισίου ψηφιακών δικαιωμάτων για τους πολίτες, και
  • Την υποστήριξη εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων για τον εκδημοκρατισμό των οικονομικών δομών, όπως οι συνεταιρισμοί πλατφόρμας.

Εκδημοκρατισμός της Καινοτομίας

Οι αποφάσεις σχετικά με την τεχνολογία δεν πρέπει να ανατίθενται ανεπιστρεπτί στους τεχνοκράτες, τις εταιρείες και τα τεχνολογικά μονοπώλια – η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να το κάνει καλύτερα.

Οι πολιτικές που προτείνει το DiEM25 βασίζονται σε νέους θεσμούς και συμμετοχική διακυβέρνηση της τεχνολογίας. Περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της τεχνολογικής ιθαγένειας στον 21ο αιώνα με βάση αρχές όπως τα Κοινά, την ικανότητα αυτοοργάνωσης και την ανάπτυξη της αντι-εξουσίας που κατέχουν οι πολίτες και οι δημοκρατικοί θεσμοί.

Ο εκδημοκρατισμός της καινοτομίας βάσει του Τεχνολογικού Πυλώνα εξασφαλίζει ότι η γνώση διαμοιράζεται με τρόπο που ωφελεί όσο το δυνατόν περισσότερους. Συνεπάγεται δε την αντιστροφή της τάσης κοινωνικοποίησης του κόστους και ιδιωτικοποίησης των ωφελειών, καθώς και την κατάργηση των μονοπωλιακών προσεγγίσεων στην καινοτομία.

Διαβάστε το έγγραφο πολιτικής μας