DiEM25 – Οργανωτικές αρχές

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Προοίμιο

Το DiEM25 έχει έναν απλό σκοπό: Nα προωθήσει τις αρχές και τις αξίες που εκφράζονται με τη Διακήρυξή του, στη βάση της συμμετοχικής, ανοικτής, και δημοκρατικής δραστηριότητας των μελών που προσχωρούν και συμμετέχουν στο DiEM25 για το σκοπό αυτό.

Οι Οργανωτικές Αρχές που προτείνονται παρακάτω αποσκοπούν στο να βοηθήσουν το DiEM25 να οργανώσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του, κατά τρόπο συνεπή με το σκοπό του. Το DiEM25, πιστό στη δέσμευσή του να ενώσει τους Ευρωπαίους δημοκράτες, ανεξαρτήτως συνόρων, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, κινημάτων και κομματικών συνεργασιών, ασκεί τις δραστηριότητες του, αποφεύγοντας μια ομοσπονδιακή δομή και ελαχιστοποιώντας το συγκεντρωτισμό στην οργάνωση των δραστηριοτήτων του. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε:

 • Μία ενιαία Συντονιστική Επιτροπή, για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του DiEM25.

 • Μία Συμβουλευτική Ομάδα.

 • Ένα Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Τις ήδη συσταθείσες Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό, δημοτικό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος ,επειδή το DiEM25 πρέπει να έχει σαφές νομικό καθεστώς, προτείνουμε να συσταθεί ως Διεθνής Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου και της ΕΕ , έτσι ώστε να έχει νομική υπόσταση σε όλη την ΕΕ, χωρίς να είναι απαραίτητη η ίδρυσή του ως ΜΚΟ και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Για να γίνει αυτό, το DiEM25 σκοπεύει να αποκτήσει μια διοικητική δομή, όπως καθορίζεται από το Βελγικό Δίκαιο, η οποία θα παραμείνει εντελώς ξεχωριστή από την πραγματική διοικητική δομή που προβλέπεται στα (Α), (Β) και (Γ).

Η σχέση ανάμεσα στις Οργανωτικές Αρχές που ορίζονται εδώ και στο επίσημο καταστατικό του DiEM25 (που υπάγεται στο Βελγικό δίκαιο – βλέπε Παράρτημα) διευκρινίζεται παρακάτω στην ενότητα 9.

Ν.Β. Το έγγραφο αυτό περιέχει νομικές πληροφορίες. Σε περίπτωση ασυμβατότητας ή αντίφασης ανάμεσα στις διάφορες εκδοχές του εγγράφου, η Αγγλική έκδοση υπερισχύει κάθε άλλης μετάφρασης.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

 2. Η Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)

 3. Καθολικές ψηφοφορίες

 4. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

 5. Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ)

 6. Δημοτικές, Περιφερειακές ή Εθνικές Επιτροπές (MCs, RCs & NCs)

 7. Η Προοδευτική Ευρωπαϊκή Ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη: Συνελεύσεις – Έγγραφα Πολιτικής

 8. Η Διαδικασία Τροποποίησης της Διακήρυξης και των Οργανωτικών Αρχών

 9. Νομική και Οικονομική διακυβέρνηση και νομική Δομή (ως Υπερεθνική Οργάνωση – Κίνημα)

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Αρχικά, το DiEM25 συστάθηκε αυθόρμητα από ανθρώπους που συνέλλαβαν συγχρόνως και δίχως πρότερη συνεννόηση, την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής οργάνωσης με σκοπό τη δημιουργία ενός κινήματος για τον παράλληλο εκδημοκρατισμό της Ευρώπης γενικότερα και των θεσμών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ειδικότερα, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική κυριαρχία σε τοπικό, δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Έφθασε όμως η ώρα, η ομάδα αυτή, που, από τα εγκαίνιά του DiEM25 στις 9 Φεβρουαρίου 2016, καθοδηγεί τις δραστηριότητές του, να καταστεί και επίσημα η Συντονιστική Επιτροπή του κινήματος.

Η προτεινόμενη Συντονιστική Επιτροπή (από τώρα ΣΕ) δεν θα δρα ως ένα είδος κεντρικής επιτροπής που διαμορφώνει πολιτικές. Αντιθέτως,

 • Η ΣΕ θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες (πχ. Εκδηλώσεις, Συνελεύσεις, Εκστρατείες) που θα προτείνονται από τη Συμβουλευτική Ομάδα, τα μέλη, τις Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ) ή από το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Η ΣΕ θα δρα γρήγορα, προκειμένου να εκφράζει άμεσα τη θέση του DiEM25 για γεγονότα της επικαιρότητας (πχ. το δελτίο τύπου μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι ή τις Βρυξέλλες), επιδιώκοντας πάντα μία εκ των υστέρων έγκριση από το Επικυρωτικό Συμβούλιο.

 • Η ΣΕ θα προτείνει στο Επικυρωτικό Συμβούλιο πειθαρχικές δράσεις εναντίον μελών που έχουν κατάφωρα παραβιάσει τις αρχές ή\ και τη Διακήρυξη του DiEM25 

Η ΣΕ θα απαρτίζεται από δώδεκα μέλη, τα οποία θα εκλέγονται/επιλέγονται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

 • Το DiEM25 είναι ένα κίνημα με φεμινιστικές αρχές, που προωθεί την ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα όργανά του, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΕ. 

 • Κανένα άτομο το οποίο κατέχει δημόσιο αξίωμα ή θέση υψηλής ευθύνης σε πολιτικό κόμμα (πχ. μέλος εθνικού εκτελεστικού ή ηγετικού συμβουλίου), εκτός από τις Εκλογικές Πτέρυγες του DiEM25, δεν μπορεί να είναι μέλος της ΣΕ.

 • Τα μέλη της ΣΕ θα λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων τους που σχετίζονται με το DiEM25 και θα αποζημιώνονται με τρόπο συνεπή προς τις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25.

 • Η ΣΕ θα στηρίζεται από αρκετούς Συντονιστές (π.χ. το Συντονιστή της Ομάδας Επικοινωνίας, το Συντονιστή των Εθελοντών του DiEM25, τον Οικονομικό και Λογιστικό Συντονιστή, το Συντονιστή της Καλλιτεχνικής Ομάδας του DiEM25, το Συντονιστή Γραμματειακής Υποστήριξης κ.λπ.) Αυτοί οι διορισμοί θα γίνονται από τη ΣΕ στη βάση πλήρους ή μερικής απασχόλησης και θα παρέχονται αποζημιώσεις με τρόπο συνεπή στις οικονομικές δυνατότητες, τις προτεραιότητες και τις αρχές του DiEM25. Οι Συντονιστές θα αποτελούν exofficio μέλη της ΣΕ.

 • Η ΣΕ θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα (κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο συντονισμός της θα βασίζεται σε ένα σύστημα ρότας που θα εξασφαλίζει υψηλή συχνότητα εναλλαγής της θέσης του συντονιστή (καθιστώντας δυνατή την εναλλαγή τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες). Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για θέση Γενικού Γραμματέα ή Προέδρου.

Εκλογή/Επιλογή της ΣΕ

Αρχικά, οι εμπνευστές που βρίσκονταν πίσω από τη δημιουργία του DiEM25 το Φεβρουάριο του 2016 και οι οποίοι έχουν, εκ των πραγμάτων, εργαστεί πάνω σε οργανωτικά ζητήματα σε καθημερινή βάση, θα προτείνουν στο DiEM25 τα πρώτα δώδεκα μέλη της ΣΕ. Τα μέλη του DiEM25 θα ψηφίσουν, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή εκλογική πλατφόρμα, την έγκριση ή όχι αυτής της πρώτης ΣΕ. Σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την δημιουργία της πρώτης ΣΕ, έξι θέσεις της ΣΕ θα τεθούν σε διαδικασία εκλογής. Ένα χρόνο μετά, οι εναπομείνασες έξι θέσεις θα τεθούν υπό ανοικτή διεκδίκηση. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο οι μισές θέσεις της ΣΕ θα ανανεώνονται μέσω εκλογών.

 • Οι εκλογές για τη ΣΕ θα διεξάγονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Όλα τα μέλη του DiEM25 θα έχουν δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι εγγεγραμμένα μέλη για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (το οποίο θα συμφωνηθεί από τη ΣΕ με την έγκριση του Επικυρωτικού Συμβουλίου). Αυτη η ελάχιστη χρονική περίοδος χρησιμεύει στο να αποφευχθούν μη ειλικρινείς εγγραφές πριν από μία σημαντική ψηφοφορία, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον να προωθήσουν τους σκοπούς του DiEM25, αλλά επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. 

 • Όλα τα μέλη του DiEM25 είναι επιλέξιμα για υποψηφιότητα στην Συντονιστική Επιτροπή , συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που υπηρετούν στα εθνικά κοινοβούλια (εκτός εάν είναι υπουργοί κράτος), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο ηγετικό / εκτελεστικό συμβούλιο πολιτικών κομμάτων. Οι πολιτικοί που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την Συντονιστική Επιτροπή (CC) πρέπει να έχουν ιστορικό ενεργής υποστήριξης / εργασίας για το DiEM25 το οποίο επικυρώνεται από την Επιτροπή Επικύρωσης (VC).

  Εάν Μέλη του Κοινοβουλίου, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ηγέτες / μέλη του διοικητικού συμβουλίου κομμάτων εκλέγονται στην Συντονιστική Επιτροπή , εκτός από εκείνους που υπηρετούν σε κόμματα που ελέγχονται πλήρως από το DiEM25, ισχύουν ειδικοί κανόνες για αυτούς:

  – δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε καμία οικονομική, στρατηγική ή επικοινωνιακή απόφαση σχετικά με τη χώρα εργασίας τους

  – δεν μπορούν να είναι μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών και των Εθνικών Επιτροπών στη χώρα εργασίας τους (για να αποφευχθεί η συσσώρευση εντολών)

  – υπόκεινται πάντοτε σε επανεξέταση της συμμετοχής τους στην Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση ασυμβίβαστων αντιφάσεων μεταξύ του πολιτικού τους έργου και του μανιφέστου DiEM25 ή άλλων συγκρούσεων συμφερόντων όπου υπάρχουν υποψίες, τότε οποιοδήποτε μέλος μπορεί να προσφύγει στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα προσθέσει τα δικά της συμπεράσματα και θα διαβιβάσει την υπόθεση στο Επικυρωτικό Συμβούλιο (VC), το οποίο θα κρίνει εάν πρέπει να παραιτηθεί ο εμπλεκόμενος από την Συντονιστική Επιτροπή.

 • Καθώς σε κάθε εκλογική διαδικασία έξι από τις θέσεις της ΣΕ θα είναι υπό διεκδίκηση, κάθε μέλος του DiEM25 θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι και έξι υποψηφίους από μία ενιαία λίστα υποψηφίων. Οι υποψήφιοι του ΣΣ μπορούν να αυτό-προσδιορισθούν και στη συνέχεια πρέπει να βρουν 20 υπογραφές από τα μέλη του DiEM25 πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν ισότιμο χώρο στο DiEM25.org για να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους.

 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό θητειών για τα μέλη της ΣΕ.

 • Τα μέλη της ΣΕ τα οποία δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν, ή έχουν παυθεί (κατόπιν πρότασης της πλειοψηφίας της ΣΕ που έχει επικυρωθεί απο το ΕΣ) ή που έχουν παραιτηθεί, θα αντικαθίστανται αυτόματα από τον πρώτο επιλαχόντα του εκλογικού γύρου στον οποίο εξελέγησαν.

2. Συμβουλευτική Ομάδα (ΣΟ)

Aπό τη σύλληψή του, το DiEM25 προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων: καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές, οικονομολόγους, διανοούμενους, συγγραφείς και ακτιβιστές. Αυτοί έχουν συμβάλλει τόσο στην διαμόρφωση της σκέψης, όσο και στην διοργάνωση των εκδηλώσεων και των εκστρατειών του DiEM25, από το πρώτο του ξεκίνημα. Προτείνεται, επομένως, να συστήσουν τον πυρήνα απ᾽ τον  οποίο θα προκύψει η Συμβουλευτική Ομάδα. 

Οι Σύμβουλοι που θα μετέχουν στη Συμβουλευτική Ομάδα, όπως είναι επόμενο, θα συμβουλεύουν το DiEM25 και θα διευκολύνουν την υλοποίηση των στόχων του. Όπως όλα τα μέλη του DiEM25, θα έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν δράσεις, εκστρατείες κ.λπ. στην ΣΕ, καθώς και σε ολόκληρο το DiEM25. Θα μπορούν να προτείνουν αλλαγές στη Διακήρυξη ή στη διοίκηση του DiEM25, καθώς επίσης και να ορίζουν πιθανά μέλη της ΣΕ. Φυσικά, κάθε τέτοια αλλαγή θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαδικασία τροποποίησης , στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του DiEM25 – βλ. την ενότητα 8 παρακάτω.

Όσο για την υποβολή υποψηφιότητας νέων Συμβούλων, κάθε μέλος του DiEM25 θα μπορεί να υποβάλει προτάσεις στη ΣΕ, η οποία με τη σειρά της θα θέτει αυτές τις προτάσεις προς έγκριση στο Επικυρωτικό Συμβούλιο. 

3. Καθολικές ψηφοφορίες

Το DiEM25 επιδιώκει να προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών του και της πρακτικής του. Οι πολιτικές σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και πανευρωπαϊκό) εγκρίνονται με καθολική ψηφοφορία των μελών. Ακόμα και πολιτικές που αφορούν τοπικό ή εθνικό θέμα πρέπει να εγκριθούν από όλα τα μέλη (σε όλη την Ευρώπη) μέσω καθολικής ψηφοφορίας. Αυτή η διεθνική προσέγγιση είναι εγγενής στον ριζοσπαστικό διεθνισμό του DiEM25.

Προϋποθέσεις για διενέργεια Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών

Οι Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών (ΚΨΜ) πρέπει να αφορούν σε θέματα πολιτικής. Μη-πολιτικές, διοικητικές αποφάσεις (π.χ. για εκδηλώσεις, εργαλεία, επικοινωνία κ.ο.κ) λαμβάνονται από όσες ή όσους έχουν εκλεγεί ή διοριστεί στις διεθνείς και εθνικές επιτροπές και, σε μικρότερη κλίμακα, από τις ακτιβιστικές ομάδες κάθε περιοχής. Οι τροποποιήσεις των Οργανωτικών Αρχών και του Μανιφέστου ακολουθούν την πιο αυστηρή διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8 των Οργανωτικών μας Αρχών.

Κάθε πολιτική που ανήκει σε κάποιον από τους πυλώνες της Προοδευτικής Ατζέντας υπό κανονικές συνθήκες διαμορφώνεται και ψηφίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος των Οργανωτικών Αρχών για την Προοδευτική Ατζέντα, εκτός αν έχει ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (π.χ. επειδή πρόκειται να διεξαχθεί εθνικό δημοψήφισμα επ’ αυτής και το DiEM25 οφείλει να υποστηρίξει μια πλευρά στο δημοψήφισμα). Θέματα εθνικών δημοψηφισμάτων είναι πολύ πιθανόν να τεθούν σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών. Επίσης, συχνά τίθενται σε ΚΨΜ το πρόγραμμα που εκπροσωπούν οι βουλευτές μας στο κοινοβούλιο, οι συμμαχίες και η συμμετοχή του DiEM25 σε εκλογές καθώς και η στάση μας σε κρίσιμα τρέχοντα γεγονότα ή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής όπως το Brexit. Κάθε πρόταση για ΚΨΜ, περιλαμβανομένων και των προτεινόμενων επιλογών προς ψήφιση, πρέπει να συνάδει με το Μανιφέστο του DiEM25 και τις αρχές και αξίες που αυτό αντανακλά, ενώ δεν πρέπει να αντιφάσκει προς οποιαδήποτε άλλη απόφαση του κινήματος.

Πρόταση για Καθολική Ψηφοφορία Μελών

Προτάσεις για διενέργεια ΚΨΜ μπορούν να προέλθουν είτε κατευθείαν από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), είτε από Εθνικές Επιτροπές (ΕΕ), Αυθόρμητες Ομάδες (ΑΟ) ή μεμονωμένα μέλη.

Οι προτάσεις που αφορούν σε εκλογική δραστηριότητα, εξαιτίας της ευαίσθητης και επίκαιρης φύσης τους, θα κατατίθενται πάντα απευθείας στη ΣΕ. Όλες οι άλλες προτάσεις μπορούν να κατατεθούν με τη διαδικασία που ακολουθεί:

1.    Συζητήστε το θέμα, κατά προτίμηση στο φόρουμ του DiEM25 χρησιμοποιώντας την ετικέτα «αποσαφήνιση-για-ψηφοφορία» (“clarifyforvote” tag). Συζητήσεις μπορούν να γίνουν και σε εκδηλώσεις του DiEM25.

2.    Με βάση τη συζήτηση αυτή, κάποιος συμμετέχων ή κάποια συμμετέχουσα θα συντάξει ένα κείμενο ψηφοφορίας με επιλογές ψήφου και μια λίστα με τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής (επιγραμματικά). Τα κείμενα αυτά θα έχουν όριο λέξεων 2.000 χαρακτήρων για το κυρίως κείμενο, 300 χαρακτήρες για τα υπέρ και τα κατά (αντιστοίχως) και 20 χαρακτήρες για τον τίτλο. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλεφθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3.    Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσω της Φόρμας Υποβολής ΚΨΜ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι γνωστό τουλάχιστον 30 μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος για σχεδιασμό, επεξεργασία, μετάφραση, προώθηση και ψήφιση.

4.    Η ΣΕ θα αξιολογήσει εάν είναι προς το συμφέρον του DiEM25 να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. Αν η απάντηση είναι Όχι, ή αν το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν είναι κατάλληλο (όχι όμως αν η πρόταση απορριφθεί επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις), το μέλος που κατέθεσε την πρόταση μπορεί να προσφύγει εναντίον της απόφασης αρχίζοντας ένα νήμα (thread) στο φόρουμ με την ετικέτα (tag) «παρακαλώ-στηρίξτε-την-ψηφοφορία» (“pleasesupportvote”). Κάθε απόρριψη ψηφοφορίας από τη ΣΕ θα συνοδεύεται πάντα από μια εξήγηση του σκεπτικού της. Η πρώτη ανάρτηση στο νήμα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την πρόταση, την πλήρη απάντηση της ΣΕ και ένα αίτημα υπερψήφισης. Αν αυτή η ανάρτηση υπερψηφιστεί από το 20% όσων είναι ενεργά μέλη του φόρουμ του DiEM25 κατά τις τελευταίες 30 μέρες και υπάρχει ακόμα χρόνος να γίνει η ψηφοφορία (δηλ. τουλάχιστον 14 μέρες πριν από την προθεσμία που θέτει η πρόταση), τότε θα τεθεί σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών, παρά την αρχική απόρριψη από την ΣΕ. Σε περιπτώσεις που η ΣΕ ισχυρίζεται ότι μια τέτοια ψηφοφορία μπορεί να προκαλέσει μείζον πλήγμα στο DiEM25, θα αποφασίζει το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ) εάν η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ή όχι. Η διαχειριστική ομάδα του φόρουμ θα αρχειοθετεί όλα τα νήματα με ετικέτα «παρακαλώ-στηρίξτε-την-ψηφοφορία» των οποίων η προθεσμία έχει εκπνεύσει, καθώς και όσα είναι ανοικτά δύο μήνες χωρίς να έχουν συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη και εκείνα των οποίων οι αρχικοί αναρτητές ενεπλάκησαν σε ενοχλητικές/διαταρακτικές παρεμβάσεις (disruptive spamming).

5.    Πριν αποστείλει το κείμενο της ψηφοφορίας για μετάφραση, η ΣΕ θα αναζητήσει ενεργώς άτομα που επηρεάζονται από αυτή την ψηφοφορία με διάφορους τρόπους και είτε θα συγχωνεύσει τις απόψεις τους στα υπάρχοντα κείμενα και επιλογές ή θα δημιουργήσει επιπρόσθετες επιλογές που φαίνεται ότι πιθανόν εκπροσωπούν τις απόψεις πολλών μελών του DiEM25.

Διεξαγωγή Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών

Αν η αρχική συζήτηση έλαβε χώρα εκτός του φόρουμ, μόλις εγκριθεί η ΚΨΜ πρέπει να δημιουργηθεί στο φόρουμ ένα νήμα για τη συζήτηση του θέματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα μέλη του DiEM25 μπορούν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που χρειάζεται για την επεξεργασία και τη μετάφραση για να σχηματίσουν άποψη.

Οι ΚΨΜ μπορούν να είναι τριών μορφών:

Τύπος 1: Ναι/Όχι

Τύπος 2: Μία επιλογή από 2-6 εναλλακτικές, με ψηφοφορία μεταξύ των πρώτων δύο εναλλακτικών εάν καμία επιλογή δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50%.

Τύπος 3: Πολλαπλή επιλογή από μια μακρύτερη λίστα

Μπορούν να ψηφίσουν μόνο όσοι και όσες έγιναν μέλη και επιβεβαίωσαν την ταυτότητά τους πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και μπορούν να ψηφίσουν μόνο μια φορά. Οποιοσδήποτε αποπειραθεί να χειραγωγήσει το σύστημα ή να ψηφίσει πάνω από μία φορά θα αποκλείεται αμέσως.

Οι ΚΨΜ κανονικά διαρκούν επτά μέρες. Αυτή η περίοδος μπορεί να συντομευθεί κατά δύο μέρες αν το θέμα είναι πολύ επείγον. Επίσης μπορεί να συντομευθεί κατά δύο μέρες αν η διαμόρφωση άποψης πάνω στο θέμα δεν απαιτεί πολύ χρόνο (π.χ. για ένα θέμα το οποίο έτυχε εκτεταμένης κάλυψης στη διεθνή ειδησεογραφία). Θέματα μικρής εμβέλειας μπορεί αντιθέτως να υποβληθούν σε μια γρήγορη ψηφοφορία στο Επικυρωτικό Συμβούλιο.

4. Το Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ)

Κάποιες αποφάσεις υπερβαίνουν το συντονιστικό ρόλο της ΣΕ. Π.χ. ένα δελτίο τύπου που εξεδόθη βιαστικά (προκειμένου να σχολιαστεί κάποιο έκτατο γεγονός της επικαιρότητας) μπορεί να χρειαστεί επικύρωση από τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο, η επικύρωση θα είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προτείνονται νέα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας, ή κρίνεται σκόπιμη η αποπομπή μελών που παραβιάζουν τις αρχές της Διακήρυξης. Αυτές είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να ληφθούν από τη ΣΕ καθώς απαιτούν ευρύτερη συναίνεση και επικύρωση.

Όντας απαραίτητο οι αποφάσεις αυτές να επικυρώνονται γρήγορα, δεν είναι δυνατό να κινητοποιούνται όλα τα μέλη του DiEM25 για να ψηφίσουν εντός μιας σύντομης προθεσμίας. Για το σκοπό αυτό, και για να δίνονται επίσης κίνητρα στα μέλη, ώστε να θεωρούν τον εαυτό τους διαρκώς εμπλεκόμενο στις δραστηριότητες του DiEM25, θεσμοθετείται ένα Επικυρωτικό Συμβούλιο (ΕΣ), τα μέλη του οποίου θα επιλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το ΕΣ απαρτίζεται από 100 μέλη του DiEM25.

 • Οποιοδήποτε μέλος του DiEM25 που επιθυμεί να είναι μέλος του ΕΣ θέτει υποψηφιότητα μέσω της ιστοσελίδας.

 • Η επιλογή γίνεται μέσω κλήρωσης: Ένας απλός αλγόριθμος επιλέγει τυχαία, από όλους τους υποψηφίους, 100 μέλη που αυτόματα αποκτούν την ιδιότητα μέλους του ΕΣ.

 • Ο αλγόριθμος έχει μονάχα έναν εσωτερικό περιορισμό: τα μισά από τα 100 μέλη θα είναι γυναίκες και τα άλλα μισά άνδρες (με ρύθμιση για τα μέλη που επιλέγουν να δηλώσουν το φύλο τους ως ‘άλλο’, οπότε θα συγκαταλέγονται σε ένα από τα δύο με πιθανότητα 50-50).

 • Η θητεία των μελών του Επικυρωτικού Συμβουλίου διαρκεί 12 μήνες. Κάθε έξι μήνες, τα μισά (50) μέλη του ΕΣ αντικαθίστανται με τυχαία κλήρωση μεταξύ των μελών που δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη ΕΣ. Εάν αυτός ο ρυθμός κάποια στιγμή δεν μπορεί να διατηρηθεί και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση ή εάν περισσότερα από 10 μέλη ΕΣ έχουν αποσυρθεί έως τα μέσα της περιόδου, με τυχαία κλήρωση μπορεί να επιλεγεί ο αριθμός των μελών ΕΣ που λείπουν για μια θητεία 6 μηνών.

 • Το ΕΣ δεν είναι όργανο επιτήρησης της ΣΕ και δεν συνεδριάζει ανεξάρτητα. Η δικαιοδοσία του ΕΣ είναι να επικυρώνει, με ένα Ναι ή ένα Όχι, τις προτάσεις που κατατίθενται στο ΕΣ από τη ΣΕ.

 • Οι αποφάσεις του ΕΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εντός ορισμένων χρονικών ορίων.

 • Το ΕΣ συνεδριάζει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής σελίδας του DiEM.org, και ψηφίζει μέσω ειδικά διομορφωμένης πλατφόρμας του DiEM25.

 • Δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών, αλλά η ΣΕ ειναι υπεύθυνη να παρέχει σε όλα τα μέλη του ΕΣ, για κάθε θέμα και όσο έγκαιρα το επιτρέπουν οι συνθήκες, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόφαση του ΕΣ. Τα μέλη του ΕΣ δεν αμοίβονται καθώς η εργασία τους δεν αναμένεται να τους απορροφά για μεγάλο διάστημα.

Οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα μέλη του ΕΣ περιλαμβάνουν αυτές που αναφέρονται σε:

 • Έγκριση νέων Συμβούλων.

 • Επικύρωση αποφάσεων που υπερβαίνουν το συντονιστικό ρόλο της ΣΕ.

 • Αποπομπή μελών που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης.

 • Την επίλυση διαφορών σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν σύστασης της ΣΕ.

 • Την επίβλεψη και επικύρωση κάθε διαδικασίας τροποποίησης της Διακήρυξης ή/και των Οργανωτικών Αρχών.

Το ΕΣ θα κληθεί μερικές φορές να αποφανθεί για ένα μέλος (για παράδειγμα, εάν πληροί τις προϋποθέσεις για έναν συγκεκριμένο ρόλο ή να αξιολογήσει μια υπόθεση που του έχει υποβληθεί βάσει του Κώδικα Συμπεριφοράς). Σε ασαφείς υποθέσεις, τα μέλη του ΕΣ θα πρέπει να διορίσουν δύο εκπροσώπους (μία γυναίκα και έναν άνδρα) για να απευθύνουν ερωτήσεις στους εμπλεκόμενους. Ο συντονιστής του ΕΣ, συνήθως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, θα οργανώσει και θα συντονίσει μια βιντεοκλήση για τον σκοπό αυτόν και θα την ηχογραφήσει. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη του ΕΣ για να λάβουν την τελική τους απόφαση.

Το ΕΣ δεν υποκαθιστά τα εσωτερικά δημοψηφίσματα, αλλά βοηθά τη ΣΕ μέσω της επικύρωσης αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν γρήγορα. Πράγματι, θα ζητείται η γνώμη όλων των μελών στα περισσότερα ζητήματα τα οποία δεν θα είναι πιεστικά από πλευράς χρόνου (π.χ. αλλαγές στις Οργανωτικές Αρχές, τη Διακήρυξη, τη σύνθεση της ΣΕ ή το περιεχόμενο των Εγγράφων Πολιτικής).

5. Αυθόρμητες Ομάδες του DiEM25 (ΑΟ)

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αντανακλά την έννοια της “αυθόρμητης τάξης” του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού, καθώς και ιδέες και πρακτικές αυτοδιαχείρισης και συνεταιρισμού, τα «σμήνη» του Σουηδικού Πειρατικού Κόμματος, του Ρικ Φαλκβίνγκε, κ.λπ.

Το DiEM25 επιδιώκει να συνδυάσει την αυτο-οργάνωση (αυθόρμητα δημιουργημένες οριζόντιες δομές) με την κάθετη ενσωμάτωση με την ΣΕ, το VC (Επικυρωτικό Συμβούλιο) και τις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές επιτροπές. Οι ΑΟ αποτελούν την αυτο-οργανωτική διάσταση του κινήματος. Κάθε μέλος του DiEM25 που επιθυμεί να συμμετέχει στην πραγμάτωση των στόχων του DiEM25 και των Διακηρυκτικών του Αρχών μπορεί να σχηματίσει μια ΑΟ με ελάχιστους περιορισμούς.

Οι ΑΟ είναι αυτοδιοικούμενες, χωρίς την ανάγκη έγκρισης των δράσεών τους από την ΣΕ. Κάθε ΑΟ εκλέγει έναν ή δύο συντονιστές, ιδανικά έναν άνδρα και μια γυναίκα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στο DiEM25 συνολικά, τις υπόλοιπες ΑΟ, την ΣΕ και τη συγκεκριμένη ΑΟ.

Για να παραμείνουν αποτελεσματικές και ευέλικτες, οι ΑΟ προβλέπεται να περιλαμβάνουν από 5 έως 15 μέλη μόνο. Όταν μια ΑΟ φτάσει τα 16 ενεργά μέλη, προτείνεται να σχηματιστεί μια δεύτερη ΑΟ που θα διεξάγει τις συναντήσεις της σε άλλη περιοχή ή θα ασχολείται με διαφορετικά θέματα, ούτως ώστε να διατηρείται η ευκινησία των μικρών, αυτο-οργανωμένων ομάδων στις οποίες όλοι θα έχουν λόγο και συνεισφορά στο έργο τους. Καμία ΑΟ δεν μπορεί να έχει πάνω απο 50 ενεργά μέλη.

Δύο τύποι ΑΟ προβλέπονται: (1) Τοπικές ΑΟ, δημιουργημένες στη βάση της γεωγραφικής εγγύτητας και (2) Θεματικές ΑΟ βασισμένες στα κοινά ενδιαφέροντα των μελών τους στο ίδιο πεδίο πολιτικής πανευρωπαϊκά. Οι Θεματικές ΑΟ μπορούν να είναι γεωγραφικά καθορισμένες (για παράδειγμα να ασχολούνται με το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας) ή να έχουν πανευρωπαϊκή απήχηση (για παράδειγμα να ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή).

Όλες οι ΑΟ πρέπει να σέβονται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Κατευθυντήριες Οδηγίες ΑΟ

Οι ΑΟ αποτελούν την αυτο-οργανωτική διάσταση του κινήματος. Κάθε μέλος του DiEM25 μπορεί να σχηματίσει μια ΑΟ με ελάχιστους περιορισμούς.

Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί είναι ότι οι ΑΟ δεν μπορούν να προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25, και τις εκάστοτε εκστρατείες του. DiEM25. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δράσεις των ΑΟ είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη, και για να υπάρχει ένας σχετικός ποιοτικός έλεγχος πάνω στο πώς η κοινή γνώμη θα διάκειται απέναντι στο DiEM25, τα μέλη των ΑΟ δεν μπορούν να δημοσιεύουν οποιαδήποτε κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις προορίζονται για το ευρύ κοινόν από μόνα τους. Το μέλος θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση από τουλάχιστον 5 μέλη του DiEM25. Αυτά τα 5 μέλη μπορεί να είναι μέλη της ίδιας ΑΟ, εκτός αν κατα το παρελθόν η συγκεκριμένη ΑΟ έχει δημοσιεύσει αμφιλεγόμενο υλικό.

Τι μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

Ουσιαστικά οτιδήποτε μπορεί να καταστήσει επιτυχές το DiEM25:

 • Nα διαδίδει τις ιδέες του DiEM25 (μέσω των media, του internet, εκδηλώσεων, κλπ.)

 • Να συντάσσει προτάσεις πολιτικής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Forum ή ακόμα και στη ΣΕ.

 • Να συλλέγει προτάσεις πολιτικής από ανθρώπους που έχουν πληγεί από εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές.

 • Να συμμετέχει σε δράσεις βοήθειας και επιμόρφωσης των ντόπιων.

 • Nα προσελκύει νέα μέλη (ζητώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του DiEM25 https://diem25.org/).

 • Να συμμετέχει σε διαδηλώσεις υπό τη σημαία του DiEM25 εφόσον το διακύβεμα είναι σύμφωνο με τις θέσεις του κινήματος.

 • Να προσεγγίσει τοπικές ΜΚΟ για κοινές δράσεις.

 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες. Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αυτές ως επίσημες εκδηλώσεις του DiEM25 «οργανωμένες από <όνομα της ΑΟ>», θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του DiEM25 στην ίδια κοινότητα, πόλη ή χώρα.

Τι δεν μπορεί να κάνει μία ΑΟ;

 • Να συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες.

 • Να προωθεί ιδέες που παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης του DiEM25 ή των τρεχουσών Εκστρατειών του.

 • Nα συλλέγει ή να ξοδεύει χρήματα κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα του DiEM25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.

 • Να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, την πλατφόρμα ή τον οργανισμό του DiEM25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του DiEM25.

 • Να υπόσχεται ή να παρέχει υποστήριξη σε άλλες πολιτικές οργανώσεις και πολιτικούς υποψηφίους, εκτός εάν η συμμαχία έχει ήδη εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν μια ΑΟ θεωρεί ότι μια τέτοια συμμαχία είναι σημαντική παρά τις εκπεφρασμένες διαφωνίες της Συντονιστικής Επιτροπής, η εν λόγω ΑΟ μπορεί να ζητήσει από τη Συντονιστική Επιτροπή τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από όλα τα μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • Να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του DiEM25-International ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες για τις οποίες η διεθνής Οργάνωση θα καταστεί νομικά υπεύθυνη.

 • Να οργανώνει Συνελεύσεις του DiEM25 (Προσοχή: αντίθετα με τις συγκεντρώσεις ή τις εκδηλώσεις, οι Συνελεύσεις μπορούν να οργανώνονται μόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή).

 • Να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί ολόκληρες πόλεις, περιφέρειες ή χώρες, χωρίς την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, η ονομασία των ΑΟ πρέπει να είναι της μορφής ΑΟ Λονδίνο 1, ΑΟ Βαρκελώνη 1, κ.λπ. έτσι ώστε όταν άλλες ΑΟ στην ίδια περιοχή εμφανιστούν, να μπορούν να ονομαστούν ΑΟ Λονδίνο 2, ΑΟ Βαρκελώνη 2, κ.τ.λ.

 • Να ισχυρίζεται ότι εκφράζει το DiEM25 της περιοχής ή της χώρας που ανήκει και να μη καθιστά σαφές ότι εκφράζει αποκλειστικά την ίδια την ΑΟ. Επίσης να χρησιμοποιεί το πορτοκαλοκόκκινο λογότυπο του DiEM25 και όχι το λογότυπο με το άσπρο φόντο. Επίσης να μην υπογράφουν όλα τα δελτία τύπου τους και λοιπό υλικό με το όνομα της ΑΟ ή “Εθελλοντές DiEM25 στην…” ώστε να διαχωρίζονται από δηλώσεις εκλεγμένων αντιπροσώπων του DiEM25.

Οι αρχές των επιτυχών συναντήσεων των ΑΟ

Η συμμετοχή σε συζητήσεις μικρών ομάδων είναι το στοιχείο – κλειδί για την ενδυνάμωση των μελών. Οι άνθρωποι συμμετέχουν πιο ενεργά μέσα από τη φυσική πράξη της ομιλίας. Αντίθετα, όταν δε μιλάνε καθόλου σε μια συνάντηση ή μιλάνε πολύ λίγο, γίνονται παθητικοί και νιώθουν αδύναμοι. Ο κύριος στόχος των συναντήσεων των ΑΟ θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση και ενθάρρυνση των μελών τους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δημιουργούν μια συλλογική ταυτότητα και μια κοινή πολιτική οπτική.

Οι ΑΟ θα πρέπει να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τί σημαίνουν οι αξίες και αρχές του DiEM25 στην πράξη; Πώς μπορούν οι συναντήσεις να κάνουν τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από το χώρο της (φυσικής ή ψηφιακής) συνάντησης αρμονικά ενταγμένοι και όχι αποξενωμένοι;

Οι ΑΟ ενθαρρύνονται να συζητούν εσωτερικά, αλλά επίσης και με άλλες ΑΟ, τους κανόνες που διέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες, έτσι ώστε αυτά τα τελευταία να είναι ενήμερα από την αρχή και να αποφεύγεται η ανάγκη να επικαλούνται το κανονιστικό πλαίσιο εκ των υστέρων, αφού παρατηρηθούν αντικοινωνικές ή καταπιεστικές συμπεριφορές.

Πώς να δημιουργήσετε μία ΑΟ; (update from May 3, 2017)

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη λίστα των ΑΟ στη σελίδα www.diem25.org/local-groups-dscs/. Φυσικά, στην ίδια πόλη μπορεί να σχηματιστούν πολλές ΑΟ, αλλά θα ήταν χρήσιμος ένας άτυπος συντονισμός μεταξύ τους. Αν θέλετε να ιδρύσετε μια νέα ΑΟ, πηγαίνετε στο φόρουμ “Meet Local Members” και περιηγηθείτε στο υποφόρουμ για τη χώρα ή την περιοχή σας. Δημιουργήστε ή απαντήστε σε μια δημοσίευση σχετικά με το σχηματισμό ενός DSC στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, γράψτε ένα email στο volunteer@diem25.org προκειμένου να προστεθεί στην επίσημη λίστα ΑΟ και να βοηθηθείτε για την προώθηση της ΑΟ σας.

Διαδικασία σχηματισμού θεματικών ΑΟ

Χρησιμοποιήστε το φόρουμ του DiEM25 ή οποιοδήποτε άλλο ανεπίσημο φόρουμ ή τόπο συνάντησης ώστε να βρείτε τουλάχιστον 5 ακόμα άτομα που ενδιαφέρονται να σχηματίσουν μια θεματική ΑΟ μαζί σας. Μετά, στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thematic@diem25.org για να λάβετε επίσημο όνομα ΑΟ και να προστεθείτε στο επίσημο ευρετήριο όπου θα μπορούν να σας εντοπίσουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Θεματικές ΑΟ

Οι Θεματικές ΑΟ βασίζονται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Μέλη που θα σχηματίσουν θεματικές ΑΟ πρέπει να επιλέξουν θέμα από την εγκεκριμένη λίστα θεμάτων:

 1. Δημοκρατία στην πράξη: Δημοκρατικές πρακτικές στο DiEM25 & στην Ευρώπη (στα πλαίσια ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Συντάγματος)
 2. Μια Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία ( European New Deal) για τους ευρωπαίους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
 3. Διαφάνεια και Τεχνολογική Κυριαρχία
 4. Πράσινη Μετάβαση (Ενέργεια, Βιομηχανία, Μεταφορές και Γεωργία)
 5. Εκπαίδευση
 6. Υγεία
 7. Φύλο και σεξουαλικότητα

Επιπλέον θέματα μπορούν και θα προστίθενται στην παραπάνω λίστα κατόπιν της κατάθεσης προς συζήτηση κατάλληλων προτάσεων στις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές επιτροπές ή στην ΣΕ. Επίσης οι ΑΟ θα μπορούν να υποδεικνύουν υποκατηγορίες θεμάτων στις επίσημες λίστες τους.

Οι θεματικές ΑΟ θα συνευρίσκονται κυρίως διαδικτυακά ή, όποτε αυτό είναι δυνατό, με φυσική παρουσία για να συζητήσουν πολιτικές και δράσεις σχετικές με τη θεματολογία που τους συνένωσε. Όλοι οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τις τοπικές ΑΟ, έχουν ισχύ και για τις θεματικές ΑΟ.

Οι θεματικές ΑΟ παράγουν προτάσεις σχετικά με την θεματολογία τους αλλά ΔΕΝ υπαγορεύουν την πολιτική του DiEM25 πάνω σε αυτήν, ούτε μπορούν να εκπροσωπούν το DiEM25 πάνω στη θεματολογία τους εκτός του κινήματος. [Σημείωση: Όπως υπάρχουν πολλές θεματικές ΑΟ πάνω στο ίδιο θέμα, οι απόψεις τους και οι προτάσεις τους μπορούν και θα είναι αντικρουόμενες. Τέτοιες διαφωνίες είναι ουσιώδεις κατά τη διαδικασία σχηματισμού πολιτικών, εφόσον οι προτάσεις πολιτικής των Θεματικών ΑΟ ιδωθούν ως αυτό που είναι: εισροές ιδεών στην εσωτερική διαδικασία σχηματισμού πολιτικής του DiEM25.]

Ονοματολογία για τις Θεματικές ΑΟ: Για να διαχωρίζονται οι Θεματικές ΑΟ με την ίδια θεματολογία, ένας τυχαίος αριθμός θα τους προσδίδεται με την επίσημη εγγραφή τους. Με δεδομένο πως είναι πολύ πιθανό κάποιος να μπερδέψει μια θεματική ΑΟ με την επίσημη ομάδα που διαμορφώνει την πολιτική του DiEM25 πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, οι θεματικές ΑΟ απαιτείται να δηλώνουν καθαρά προσθέτοντας ένα disclaimer με το όνομά τους πως “αποτελούν μια ομάδα εθελλοντών του DiEM25 που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις αρχές του κινήματος, τις πολιτικές και τους στόχους του”, δήλωση ορατή σε όλο τους το υλικό και την διαδικτυακή τους παρουσία.

6. Δημοτικές, Περιφερειακές ή Εθνικές Επιτροπές (MCs, RCs & NCs)

Πέρα από το τοπικό και θεματικό έργο των ΑΟ, το DiEM25 ενεργεί σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τρόπο που απαιτεί οργάνωση, η οποία ξεπερνά την ικανότητα των ΑΟ – π.χ. τη διεξαγωγή εκστρατειών σε επίπεδο πόλεων, περιφερειών ή χωρών· τη στελέχωση ενός εθνικού γραφείου τύπου και την έκδοση δελτίων τύπου· τη διοργάνωση συγκεντρώσεων και τη σύνταξη εγγράφων πολιτικής για πόλεις, περιφέρειες ή χώρες.

Εθνικές Επιτροπές

Μόλις το κίνημα ωριμάσει σε μια χώρα, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για να αναλάβει ορισμένα από τα συντονιστικά καθήκοντα. Η πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Επικύρωσης.

Τα Εθνικά Συμβούλια σχηματίζονται ιδανικά από 8 έως 10 μέλη, αλλά μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις με βάση το μέγεθος της χώρας και την έκταση των δραστηριοτήτων του DiEM25 εκεί. Εάν μια τέτοια εξαίρεση θεωρηθεί απαραίτητη, τα τοπικά μέλη μπορούν να την προτείνουν στην Συντονιστική Επιτροπή που θα την αξιολογήσει και θα την προωθήσει στο Συμβούλιο Επικύρωσης. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί επίσης να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει μια τέτοια εξαίρεση στο Συμβούλιο Επικύρωσης.

Επιπλέον, τα Εθνικά Συμβούλια μπορούν να ορίσουν άτομα για να τους βοηθήσουν σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτά τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου ως ex officio, αλλά δεν θα έχουν φωνή στις αποφάσεις (όπως το περιεχόμενο μιας δημόσιας δήλωσης, κλπ). Στο πλαίσιο των ευθυνών και καθηκόντων τους στο DiEM25, θα συνεργάζονται στενά με τα αντίστοιχα άτομα στη Συντονιστική Συλλογικότητα και στα άλλα Αθνικά Συμβούλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειές τους συνάδουν με την πανευρωπαϊκή ταυτότητα του DiEM25. Αυτό σημαίνει ότι η Συντονιστική Συλλογικότητα έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Εθνικό Συμβούλιο την αντικατάσταση των ex officio του Εθνικού Συμβουλίου που παραβιάζουν τις οδηγίες ή/και τους κανόνες του κινήματος ή που δεν ανταποκρίνονται ή δεν συνεργάζονται. Η αντικατάσταση ενός ex officio Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί με ένσταση από τον εν λόγω ex officio ή το Εθνικό Συμβούλιο εντός 7 ημερών από την απομάκρυνσή του από τη θέση του, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Επικύρωσης. Κανένας διορισμός ή αντικατάσταση ex officio Εθνικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιείται χωρίς διαβούλευση με το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο.

Αρχικά, ένα Προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο θα οργανωθεί από την Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με όλα τις σχετικές Αυθόρμητες Συλλογικότητες του DiEM25 και ο αρχικός κατάλογος των μελών θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Επικύρωσης, αλλά εντός 12 μηνών από την επιλογή αυτού του Προσωρινού Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές για τα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται στη συνέχεια υπηρετούν διετή θητεία.

Οι εκλογές του Εθνικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ψηφοφορίας του DiEM25 και με σεβασμό του διακρατικού χαρακτήρα του κινήματος. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΑ τα μέλη του DIEM25 θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι στην εκλογή οποιουδήποτε Εθνικού Συμβουλίου. Φυσικά, τα μέλη ενθαρρύνονται να ψηφίσουν μόνο στις εκλογές του Εθνικού Συμβουλίου εάν είναι εξοικειωμένοι με τους υποψηφίους και το πολιτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης χώρας.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου δεν εκλέγονται βάσει ξεχωριστών εντολών, αλλά ως ισότιμα μέλη. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι αναμενόμενο να αυτο-οργανωθούν μεταξύ τους και να χωρίσουν τα καθήκοντά τους ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος και εμπειρογνωμοσύνης τους. Επαγγελματικά καθήκοντα όπως οι επικοινωνίες (τύπος, κοινωνικά μέσα, κλπ) αφήνονται καλύτερα σε διορισμένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που έχουν σχετική εμπειρία και δεξιότητες (ex officio), που θα εργαστούν επίσης υπό τον συντονισμό των ομολόγων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Συντονιστική Επιτροπή).

Στα Εθνικά Συμβούλια θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τα μέλη της χώρας τους στο μέτρο του δυνατού, δεδομένης της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί απορρήτου δεδομένων και θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους.

Τα Εθνικά Συμβούλια μπορούν να υπογράφουν ανοιχτές επιστολές και να συμμετέχουν σε εθνικές εκστρατείες αρκεί να ενημερώσουν πρώτα την Συντονιστική Επιτροπή. Εάν η Συντονιστική Επιτροπή δεν απαντήσει εντός τριών ημερών σε αιτήματα για συνυπογραφή ανοιχτών επιστολών (ή δέκα ημερών σε προτάσεις για εκστρατείες) στις οποίες ένα Εθνικό Συμβούλιο επιθυμεί να συμμετάσχει, τότε το Εθνικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο να προχωρήσει χωρίς καμία επίπτωση. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα για την υποβολή του αιτήματός της και πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει δύο φορές με την Συντονιστική Επιτροπή εντός αυτής της περιόδου, αφού περάσει τουλάχιστον μία ημέρα μεταξύ των αιτημάτων.

Τα Εθνικά Συμβούλια δεν μπορούν να αποφασίσουν να υποστηρίξουν ή να συνεργαστούν με άλλους πολιτικούς παράγοντες στη χώρα τους, αλλά μπορούν να διερευνήσουν πιθανές συμμαχίες με πολιτικούς παράγοντες. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια συμμαχία πρέπει να προταθεί στην Συντονιστική Επιτροπή η οποία στη συνέχεια είτε θα την προτείνει στο Συμβούλιο Επικύρωσης για επικύρωση είτε θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία όλων των μελών.

Όλα τα έγγραφα πολιτικής που συντονίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει πριν εγκριθούν να υποβληθούν στην Συντονιστική Επιτροπή. Όλες αυτές οι πολιτικές που εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή απαιτούν επικύρωση από το Συμβούλιο Επικύρωσης. Και όποτε η Συντονιστική Επιτροπή αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πτυχή μιας πρότασης πολιτικής από ένα Εθνικό Συμβούλιο, η Συντονιστική Επιτροπή πρέπει να θέτει το θέμα σε ψηφοφορία όλων των μελών.

Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές

Οι NC μπορούν να ορίζουν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα τοπικά μέλη και τις ΑΟ, Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές (MCs και RCs) που συντονίζουν τις δραστηριότητες, τα μέλη και τις ΑΟ του DiEM25 σε επίπεδο πόλεων και περιοχών.

Στόχος των MC/RC/NC

Ο στόχος τους θα είναι:

 • Η βελτίωση της επικοινωνίας των πολιτικών και των δραστηριοτήτων του DiEM25 σε δημοτικό/περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Η γνωστοποίηση των απόψεων των μελών σε όλη την Ευρώπη και στην ΣΕ
 • Η παροχή κεντρικών εγκαταστάσεων και πόρων στα τοπικά μέλη και τις ΑΟ
 • Η διευκόλυνση δημόσιων συζητήσεων
 • Η δημιουργία περιφερειακών και εθνικών πολιτικών σε εναρμόνιση με την Προοδευτική Ευρωπαϊκή Ατζέντα του DiEM25, οι οποίες θα ψηφιστούν όπως περιγράφεται ανωτέρω
 • Η προετοιμασία ψηφοφοριών όλων των μελών
 • Η εξεύρεση πόρων
 • Η σύνδεση του DiEM25 με άλλους πολιτικούς και αστικούς παράγοντες σε συντονισμό με την ΣΕ

7. Η προοδευτική Ατζέντα του DiEM25 για την Ευρώπη: Συνελεύσεις – Έγγραφα Πολιτικών.

Ο πολιτικός στόχος του DiEM25 είναι να συνθέσει, από τη βάση προς τα πάνω, μια δημοκρατική ‘Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη’ (ΠΑΕ) για να ανταποκριθεί συστηματικά στις έξι συστημικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οργανωτικά, η διαδικασία σύνθεσης της ΠΑΕ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση μελών, ειδικών επιστημόνων καθώς επίσης και της κοινής γνώμης στη διαδικασία επίτευξης των στόχων της ΠΑΕ. Οι έξι συστημικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν ως βασικοί πυλώνες της ΠΑΕ στη διάρκεια της Ιδρυτικής Συνέλευσης του DiEM25 στις 9 Φεβρουαρίου 2016 στο Βερολίνο ήταν:

 1. Η Διαφανής Ευρώπη: δημιουργία των προϋποθέσεων για διαφανή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη.
 2. Η Ανοιχτή Ευρώπη: μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική.
 3. Ένα Ευρωπαϊκό New Deal:  εξορθολογισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας.
 4. Η Εργαζόμενη Ευρώπη: εργασία, τεχνολογία, απασχόληση και κατανομή του εισοδήματος πέρα από το συμβόλαιο κεφαλαίου-εργασίας, βασικό εισόδημα.
 5. Η Πράσινη Ενέργεια και η Τεχνολογική Κυριαρχία: διοχετεύση ευρείας κλίμακας επενδυτικής χρηματοδότησης στην πράσινη ενέργεια και τις αυτοτροφοδοτούμενες πρακτικές, διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.
 6. Το Eυρωπαϊκό Σύνταγμα: το όραμα ενός πανευρωπαϊκού δημοκρατικού Συντάγματος και η διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό.

Το DiEM25 δεσμεύεται να συντάξει ένα πλήρες Έγγραφο Πολιτικής για καθένα από τα παραπάνω έξι θέματα/προκλήσεις μέχρι το τέλος του 2017. Η ΣΕ μπορεί, και πρέπει, να τροποποιήσει αυτόν τον κατάλογο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξελίξεων. Η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε Έγγραφο Πολιτικής θα ολοκληρωθεί περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1ο – Το DiEM25 θα καταρτίσει έναν κατάλογο ερωτημάτων για καθεμία από τις παραπάνω έξι προκλήσεις και θα καλέσει τα μέλη του να συναντηθούν σε τοπικό επίπεδο και στο πνεύμα της αυτο-οργάνωσης να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές.     Για τον σκοπό αυτόν κρίνονται κατάλληλες, εκτός από το ψηφιακό μας φόρουμ, η διενέργεια συζητήσεων σε Δημαρχεία, συναντήσεις σε θέατρα, κινηματογράφους, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.

Βήμα 2ο – Όλες οι συστάσεις πολιτικών, οι ανησυχίες και οι προτάσεις θα καταρτίζονται από Επιτροπή Ειδικών του DiΕΜ25 (μία ανά Έγγραφο Πολιτικής) με σκοπό τη συγκρότηση ενός Σχεδίου Εγγράφου Πολιτικής που θα υποβληθεί στη Συνέλευση του DiEM25 – βλέπε 3οβήμα

Βήμα 3ο – Σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένες πόλεις, θα λαμβάνει χώρα μία Συνέλευση του DiEM25 όπου θα συζητηθούν οι σχετικές Προτάσεις και θα οριστικοποιηθεί το Έγγραφο Πολιτικής του DiEM25

Βήμα 4ο – Το Έγγραφο Πολιτικής του DiEM25 θα τεθεί σε ψηφοφορία από όλα τα μέλη χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα.

Τροποποιήσεις στην ΠΑΕ του DiEM25: Ισχύει η ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών.

8. Διαδικασία τροποποίησης του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών

(i) Παράλληλα με τη Συντονιστική Επιτροπή (η οποία συγκεντρώνει υποβολές από μέλη, Αυθόρμητες Ομάδες, Εθνικές Επιτροπές και υποβάλλει προτάσεις στο κίνημα), εντελώς ανεξάρτητα και χωρίς την άδεια κανενός, οποιοδήποτε μέλος που επιθυμεί να αλλάξει/εισαγάγει X στις Οργανωτικές Αρχές ή να προτείνει/τροποποιήσει την πολιτική Υ ή να ξαναγράψει ένα τμήμα του Μανιφέστου ή να προτείνει κάποια νέα μορφή συλλογικής δράσης μπορεί να δημιουργήσει μια Θεματική Αυθόρμητη Ομάδα.

(ii) Η ανακοίνωση σχηματισμού μιας Θεματικής Αυθόρμητης Ομάδας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πρότασης για αλλαγή/εισαγωγή του Χ μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό άλλων Θεματικών Αυθόρμητων Ομάδων για να συζητηθούν οι ίδιες ή παρόμοιες προτάσεις (που είναι ένας λόγος για τον οποίο οι Θεματικές Αυθόρμητες Ομάδες ενθαρρύνονται να διαιρεθούν και να πολλαπλασιαστούν όταν περιλάβουν περισσότερα από 15 μέλη).

(iii) Μόλις μία ή περισσότερες Θεματικές Αυθόρμητες Ομάδες υποβάλουν μία ή περισσότερες συγκεκριμένες προτάσεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πολιτική και εάν ένας επαρκής αριθμός το ζητά (που σημαίνει: 10% αυτών που ψήφισαν κατά μέσο όρο στις 4 τελευταίες Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών, με τουλάχιστον 300 μέλη του DiEM), η Συντονιστική Επιτροπή καλεί αυτόματα να συγκροτηθεί μια Συνέλευση DiEM25 έτσι ώστε να εξεταστεί η πρόταση των Θεματικών Αυθόρμητων Ομάδων.

(iv) Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί τη Συνέλευση του DiEM25 με κλήρο (δηλαδή τυχαία, όπως στην περίπτωση του Επικυρωτικού Συμβουλίου) μέσω ενός αλγόριθμου τυχαιοποίησης που εγγυάται την ισότιμη φυλετική και γεωγραφική αντιπροσώπευση.

(v) Η συγκεκριμένη Συνέλευση Μελών του DiEM25 συνεδριάζει διαδικτιακά ή offline και ακούει όλα τα επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο διαμορφώνει πρόταση που μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές.

(vi) Η εν λόγω πρόταση, μαζί με πιθανές αντίθετες προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή, θα υποβληθούν στη συνέχεια σε Καθολική Ψηφοφορία Μελών.

9. Οικονομική Διακυβέρνηση και Νομική Δομή (Διεθνής Οργάνωση)

Εξασφάλιση χρηματοδότησης, συνδρομή μελών και εκταμίευση κεφαλαίων

Ζητείται από τα μέλη του DiEM25 να επιλέξουν μια συνδρομή που να αντιστοιχεί σην οικονομική τους δυνατότητα. Εξαιρούνται τα μέλη που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος οποιασδήποτε συνδρομής. Το DiEM25 μπορεί επίσης να ζητήσει μεγαλύτερες συνεισφορές από μέλη και μη μέλη, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Ο Συντονιστής Οικονομικών του DiEM25 θα υποβάλλει τακτικά την αναφορά του στην ΣΕ και όλες οι αποφάσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την αποδοχή κεφαλαίων θα επικυρώνεται από το ΕΣ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί επιπλέον πλήρης αποκέντρωση και πλήρης διαφάνεια στο σύστημα πληρωμών του DiEM25, το DiEM25 θα υιοθετήσει μία ψηφιακή, διαφανή πλατφόρμα πληρωμών και συνδρομών που θα πληρεί και τους δυο όρους. Για παράδειγμα, μία ΑΟ στη Βαλένθια θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει κεφάλαια τοπικά, τα οποία θα μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό των Βρυξελλών ενώ θα διατηρεί πλήρη έλεγχο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας πληρωμών του DiEM25,  στα κεφάλαια που έχει συλλέξει. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι:

 • Πλήρως αποκεντρωμένη και θα χρειάζεται έγκριση μόνο από τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης μονάδας του DiEM25 (πχ. κάποια ΑΟ, τη ΣΕ, κάποια εθνική επιτροπή του DiEM25) που συγκέντρωσε τα κεφάλαια.
 • Πλήρως διαφανής, καθώς οποιοσδήποτε (ακόμα και μη μέλη του DiEM25) θα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να βλέπουν ποιός έδωσε χρήματα και πώς τα χρήματα αυτά αξιοποιήθηκαν.

Η Νομική Υπόσταση του DiEM25 ως Διεθνούς Συνδέσμου με έδρα το Βέλγιο

Το DiEM25 χρειάζεται να έχει σταθερή και ενιαία νομική υπόσταση σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό είναι κρίσιμο όχι μόνο για την αποφυγή νομικών επιπλοκών αλλά επίσης για να διασφαλιστεί ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η εκταμίευση χρημάτων, είναι απολύτως διαφανής και υπεράνω οποιασδήποτε μομφής – τόσο πολιτικά όσο και νομικά.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση του DiEM25 και στα 28 Μέλη-Κράτη της ΕΕ, το DiEM25 έχει ιδρυθεί στις Βρυξέλλες ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Σύνδεσμος (Οργανισμός). (INPMA). Ένας τραπεζικός λογαριασμός θα συνδέεται με τον INPMA, στον οποίο θα μεταφέρονται όλα τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, και από τον οποίο θα γίνονται όλες οι πληρωμές. 

Η σχέση ανάμεσα στις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25 και στο επίσημο Καταστατικό του DiEM25 όπως αυτό ορίζεται από το Βελγικό Δίκαιο

Το Βελγικό Δίκαιο, υπό το οποίο το DiEM25 έχει αναγνωριστεί ως INPMA απαιτεί μία συγκεκριμένη διοικητική δομή η οποία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25. Για το σκοπό αυτό, το επίσημο Καταστατικό του DiEM25 (βλέπε Παράρτημα) είναι διαφορετικό από το πραγματικό μοντέλο διοίκησης, όπως αυτό περιγράφεται στις παραπάνω Οργανωτικές Αρχές. Τα όργανα και τα εκτελεστικά μέλη τους, που απαιτούνται, σύμφωνα με το Νόμο, για τη διοικητική δομή, δεν θα έχουν εξουσία πάνω στο πολιτικό έργο του DiEM25 και θα είναι υπεύθυνα μόνο για να μεταφέρουν στις Βελγικές νομικές αρχές, κατά τρόπο συνεπή προς τον Βελγικό Νόμο, τις αποφάσεις των οργάνων του DiEM25 που περιγράφονται στις Οργανωτικές Αρχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Οργανωτικές Αρχές υπερισχύουν του Καταστατικού του DiEM25, όλα τα μέλη του DiEM25 και τα εκλεγμένα/επιλεγμένα διοικητικά μέλη (π.χ. μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, της Συμβουλευτικής Ομάδας, του Επικυρωτικού Συμβουλίου κλπ) δεσμεύονται να τηρούν το παρακάτω Συμφωνητικό από τη στιγμή προσχώρησης στο DiEM25 και την εκλογή/επιλογή τους να θητεύσουν υπό οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα. 

Συμφωνητική Επιστολή μεταξύ όλων των Μελών του DiEM25 και των εκλεγμένων/επιλεγμένων κατόχων επίσημης ιδιότητας του DiEM25

Με την προσχώρηση στο DiEM25, και τη συμμετοχή στη λειτουργία του ως μέλος και εκλεγμένου/επιλεγμένου κατόχου επίσημης ιδιότητας, δεσμεύομαι ότι θα λειτουργώ στο πλαίσιο των Οργανωτικών Αρχών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Δεσμεύομαι επίσης ότι εάν επιπλέον υπηρετώ σε οποιοδήποτε όργανο του DiEM25 (π.χ. στο Διοικητικό Συμβούλιο), ή κατέχω οποιαδήποτε θέση που ορίζει το επίσημο καταστατικό του DiEM25 (βλέπε Παράρτημα παρακάτω), όπως αυτό κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τις Βελγικές Αρχές, θα το πράττω εν γνώσει του ότι, σε αυτό το πλαίσιο, υποχρεούμαι να τηρώ πλήρως τις αποφάσεις και οδηγίες που δίνονται σε εμένα και τους συναδέλφους μου από τα όργανα λήψης αποφάσεων που ορίζουν οι Οργανωτικές Αρχές του DiEM25. Συνοπτικά, υπόσχομαι να σέβομαι την προεξάρχουσα θέση των Οργανωτικών Αρχών και των οργάνων λήψης αποφάσεων που ορίζονται από αυτές, επί των οργάνων που ορίζει το επίσημο καταστατικό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής οργάνωσης του DiEM25 (τις παρούσες Οργανωτικές Αρχές – ΟΑ) και του επίσημου καταστατικού του DiEM25 (Κ), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διευθετήσεις: 

Τα Μέλη, που ορίζονται στο παρακάτω καταστατικό, θα αποτελούνται από τα μέλη της ΣΕ καθώς και από τα exofficio μέλη (των Συντονιστών), που ορίζονται στις ΟΑ – και έτσι η Γενική Συνέλευση (Κ) θα συμπίπτει με τη διευρυμένη ΣΕ (ΟΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται στο παρακάτω Κ, θα αποτελείται από τα μέλη της ΣΕ, όπως αυτά ορίζονται από τις ΟΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας, όπως ορίζεται στο Κ, θα είναι ο Συντονιστής της Γραμματείας (ex officio μέλος της ΣΕ) όπως ορίζεται από τις ΟΑ.

Ο Ταμίας, όπως ορίζεται από το Κ, θα είναι ο Συντονιστής των Οικονομικών (ex officio μέλος της ΣΕ) όπως ορίζεται από τις ΟΑ.

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο Κ, θα επιλέγονται από τη ΣΕ, όπως ορίζεται στις ΟΑ

Ο Διαχωρισμός ανάμεσα στη νομική και πολιτική διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το νόμιμο καταστατικό της Διεθνούς μη-κερδοσκοπικής Οργάνωσης DiEM25.

Προοίμιο: Το DiEM25 συγκεντρώνει όλους όσοι είναι ενωμένοι στην πεποίθηση ότι «Η Δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απολύτως αναγκαία για μία λειτουργική και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος της ΕΕ εξαντλείται ραγδαία. Επιβάλλεται αλλαγή – μία άμεση αλλαγή πορείας με στόχο τη δημιουργία μιας δημοκρατικής Ένωσης, μέχρι το 2025». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Μανιφέστου του DiEM25 το οποίο ορίζει πώς ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί, καθώς κι εντός ποιού χρονοδιαγράμματος.

Το παρόν καταστατικό παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου το DiEM25 θα επιδιώξει τους στόχους του, και θα ορίσει τις ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ονομασία, Έδρα και Διάρκεια

Άρθρο1 Ονομασία

 1. Ιδρύεται μία διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με την ονομασία DiEM25 ή πλήρη ονομασία «Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025» (στο εξής «Οργάνωση»).
 2. Η οργάνωση υπόκειται στο Άρθρο ΙΙΙ του Βελγικού Νόμου του 1921 περί μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 2004 (στο εξής «Νόμος της 27ης Ιουνίου 1921»).
 3. Οι στόχοι και σκοποί που επιδιώκει η Οργάνωση είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν επιδιώκει να αποκομίσει κέρδος, είτε για την ίδια την Οργάνωση είτε για τα μέλη της. Οποιοδήποτε πλεόνασμα θα επανεπενδύεται προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της Οργάνωσης.
 4. Χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της για την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στο καταστατικό και αποφεύγει να προσφέρει υψηλή αμοιβή στα επιμέρους όργανά της, το προσωπικό της ή σε τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο2 -Έδρα

2.1. Τα Κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης βρίσκονται στη “Maison des Associations Internationales”, 40 Rue Washington, 1050 Brussels.

2.2. Η έδρα δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε αλλού στο Βέλγιο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα δημοσιοποιηθεί εντός ενός μηνός στα παραρτήματα της “Moniteur Βelge”.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

3.1. Η Οργάνωση έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο να τεθεί σε αναθεώρηση από τη Γενική Συνέλευση πριν την εκπνοή του χρονικού ορίου του 2025 που έχει τεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών της. 

Άρθρο 4 – Στόχοι

4.1. Οι στόχοι της Οργάνωσης είναι:

 • Ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η εισαγωγή διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, η οποία συγκαλύπτεται  από μια τεχνοκρατική γλώσσα.
 • Η υποταγή της γραφειοκρατίας της ΕΕ στη βούληση των κυρίαρχων Ευρωπαϊκών λαών.
 • Η αποδόμηση της κυριαρχίας των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων πάνω στη βούληση των πολιτών.
 • Η επαναπολιτικοποίηση των κανόνων που διέπουν την ενιαία Ευρωπαική αγορά και το κοινό νόμισμα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Οργάνωση αποκλείει δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διατηρεί την ανεξαρτησία της από άλλα πολιτικά κόμματα, εμπορικά συμφέροντα, κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες αρχές.

Άρθρο 5 – Προτεραιότητες

5.1. Η Οργάνωση ορίζει τις προτεραιότητές της για την επίτευξη των στόχων της πριν την έλευση του έτους 2025:

 • Λήψη άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα στους τομείς οικονομικής διακυβέρνησης, εμπορικών διαπραγματεύσεων και του λόμπινγκ.
 • Χρήση των υπαρχόντων Θεσμών και Συνθηκών της ΕΕ για την επίτευξη δίκαιων και πανευρωπαϊκών λύσεων στην ευρωπαϊκή κρίση δημοσίου χρέους, την τραπεζική κρίση, την ανεπάρκεια επενδύσεων και την αύξηση της φτώχειας.
 • Σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης, αποτελούμενης από εκλεγμένους, μέσω υπερεθνικής ψηφοφορίας, αντιπροσώπους, για τη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος με στόχο το μετασχηματισμό της Ευρώπης σε πλήρη δημοκρατία.

Άρθρο 6 – Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

6.1. Η Οργάνωση θα είναι ανοικτή σε συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται τους σκοπούς της. Τέτοιοι οργανισμοί επιδιώκουν τη δημοκρατική αυτοδιαχείριση από το τοπικό ως το εθνικό επίπεδο. Το DiEM25 δεσμεύεται εξίσου να εργαστεί στενά με υπερεθνικά κοινωνικά κινήματα και ευρωπαϊκές οργανώσεις που προάγουν τη δημοκρατία πέρα από το εθνικό επίπεδο.

Η Ιδιότητα Μέλους, Εισδοχή , Συμμετοχή, Αποκλεισμός και Οικονομική Συνεισφορά

Άρθρο7 – Εισδοχή Μελών

 1. Το DiEM25 είναι ανοικτό στην εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου δηλώνει ενυπόγραφα ότι αυτός/ή:
 • Υποστηρίζει αυτό το καταστατικό και δρα ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα ή οικονομικά συμφέροντα.
 • Δεσμεύεται να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη ζωή της Οργάνωσης, υποστηρίζοντας εκστρατείες και λαμβάνοντας μέρος σε συσκέψεις και
 • Παρέχει μία υποχρεωτική ετήσια συνδρομή.

Αιτήσεις για εγγραφή μελών υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα και γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 8 Συμμετοχή των Μελών

8.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση διαβεβαιώνουν ότι:

 • Οι τελευταίας τεχνολογίας υποδομές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν στα μέλη να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, να συζητούν και να αποφασίζουν το μέλλον της Οργάνωσης. Επίσης παρέχουν δυνατότητες για συναντήσεις δια ζώσης. Με τον τρόπο αυτό αναδύονται οι πρωτοβουλίες των μελών του DiEM25.
 • Προτάσεις που αναδύονται μέσα από αυτές τις συμμετοχικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Οργάνωσης, εφόσον γίνουν δεκτές μέσω ψηφοφορίας των μελών που εκπροσωπούν ένα σημαντικό αριθμό χωρών.
 • Εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται σε δημοκρατικές προκριματικές εκλογές όπου οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν την υποστήριξη δεδομένου αριθμού μελών από σημαντικό αριθμό χωρών.

Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα ορίσει κριτήρια, όπως ο αριθμός των χωρών που θεωρείται «σημαντικός» καθώς και κανόνες για τις πρωτοβουλίες μελών και τις προκριματικές εκλογές.

Άρθρο 9 – Παραίτηση και Αποπομπή

9.1. Η ιδιότητα του Μέλους της Οργάνωσης μπορεί να παύσει είτε κατόπιν παραίτησης είτε κατόπιν αποκλεισμού. Η παραίτηση μέλους γνωστοποιείται μέσω του Γενικού Γραμματέα και έχει άμεση ισχύ. Η αποπομπή μέλους μπορεί να αποφασιστεί σε μία από τις κάτωθι περιστάσεις:

 • Σοβαρή παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού.
 • Αποδεδειγμένη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Οργάνωσης.
 • Μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής κατόπιν αποστολής υπενθύμισης.
 • Τα Μέλη έχουν το δικαίωμα έφεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την υποβάλει στη Γενική Συνέλευση για τελική απόφαση.
 • Μέλη που έχουν παραιτηθεί ή έχουν αποκλειστεί δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της Οργάνωσης.

Άρθρο 10 – Συνδρομές Μελών

10.1. Κάθε Μέλος καταβάλει ετήσια συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή για να πραγματοποιηθεί μία εκστρατεία η οποία δεν είχε προβλεφθεί στο πρόγραμμα εργασίας, μπορεί να ζητηθεί ειδική συνδρομή ανά περίπτωση.

Διακυβέρνηση, Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 11 – Η Γενική Συνέλευση

11.1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα Μέλη της Οργάνωσης που παρίστανται ή εκπροσωπούνται δια αντιπροσώπου.

 • Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
 • Κάθε μέλος που παρευρίσκεται στη Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι και 10 ψήφους μη παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.2. Τα Μέλη συναντώνται στην τακτική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η Συνέλευση επίσης συγκαλείται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι απαιτείται ή κατόπιν αιτήματος ενός σημαντικού αριθμού Μελών. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από κοινού με το ετήσιο Συμβούλιο/θερινή ακαδημία όλων των μελών.

11.3. Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε τόπο που θα ορίζεται στην πρόσκληση της σύγκλησής της. Η πρόσκληση αποστέλλεται από το Γενικό Γραμματέα με email σε όλα τα Μέλη τουλάχιστο 3 μήνες νωρίτερα και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη.

11.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διαβουλευτεί μόνο όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πενήντα τις εκατό συν ένας, του συνολικού αριθμού των ψήφων, όπως ορίζει το Άρθρο 11.1. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11.3., η οποία θα λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Στην ψηφοφορία προσμετρώνται μόνο οι ψήφοι των παρόντων μελών.

11.5. Πλειοψηφία δύο τρίτων απαιτείται για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι:

 • Τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 • Αποκλεισμός οποιουδήποτε μέλους.
 • Διάλυση της Οργάνωσης.

11.6. Καταστατικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ μόνο μετά από έγκριση από τις αρμόδιες Βελγικές Αρχές και τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με τα Άρθρα 50 §3 και 51 §3 του Βελγικού Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921.

11.7. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης φυλάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα στο Αρχείο Πρακτικών, στην Έδρα του Κινήματος και δημοσιεύονται.

11.8. Όλα τα μέλη ενημερώνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση μέσω email.

11.9. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί επί ζητήματος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Άρθρο 12 – Αρμοδιότητες και ευθύνες της Γενικής Συνελεύσεως

12.1. Η Γενική Συνέλευση είναι φορέας όλων των εξουσιών, ιδίως όσων αφορούν την:

 • έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και του καθορισμού του προϋπολογισμού της Οργάνωσης
 • τον ορισμό του ποσού της ετήσιας συνδρομής των μελών και κάθε ειδικής συνεισφοράς
 • την έγκριση του στρατηγικού σχεδίου
 • την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη χορήγηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους
 • τις τροποποιήσεις Καταστατικού
 • την αποπομπή Μελών
 • τη διάλυση της Οργάνωσης

Άρθρο 13 – Το Διοικητικό Συμβούλιο

13.1. Η Οργάνωση διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται τουλάχιστο από 12 και κατά το μέγιστο 20 μέλη.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αντανακλά τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και την ειδίκευση και γνώση που απαιτείται από την Οργάνωση.
 • Τα μέλη του ΔΣ ορίζονται, κατόπιν πρότασης των Μελών της Οργάνωσης, από τη Γενική Συνέλευση για τέσσερα χρόνια. Απερχόμενα Μέλη του ΔΣ θα μπορούν να επανεκλεγούν για μία ακόμη θητεία.
 • Μέλη του ΔΣ μπορούν να παυθούν από τα καθήκοντά τους από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
 • Εφόσον υπάρξει κενή θέση στο ΔΣ, αυτό υποχρεούται να μεριμνήσει για τον προσωρινό διορισμό νέου μέλους. Ο διορισμός αυτός πρέπει να τεθεί προς κύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση
 • Τα Μέλη του ΔΣ δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για οποιαδήποτε υποχρέωση της Οργάνωσης. Η ευθύνη τους περιορίζεται στο πεδίο της εντολής που λαμβάνουν.
 • Τα Μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να αποκομίσουν κανένα προσωπικό όφελος από την εντολή τους. Η εκλογή τους θα είναι άνευ αμοιβής. Τα έξοδά τους μπορούν να καλύπτονται. 

13.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και έναν Ταμία. Το ΔΣ ορίζει επίσης έναν Γενικό Γραμματέα. Η θητεία αυτού ή αυτής θα είναι πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί. Ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει μέρος τις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει ή να παύσει το Γενικό Γραμματέα. Το ΔΣ μπορεί να συστήσει συμβουλευτικές ομάδες ή ομάδες εργασίας. 

13.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο τρεις φορές ετησίως.

 • Η πρόσκληση συνοδευόμενη από την ημερήσια διάταξη, αποστέλλεται από το Γενικό Γραμματέα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστο ένα μήνα πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαβουλεύεται αν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά μέλη του με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι τρία άλλα μέλη.
 • Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ψήφων.
 • Τα πρακτικά του ΔΣ τηρούνται σε αρχείο στην έδρα της Οργάνωσης και δημοσιεύονται.

Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες και ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το ΔΣ πραγματοποιεί τους σκοπούς της Οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό, του παρέχονται όλες οι εξουσίες που αφορούν τη διοίκηση και την εκπροσώπηση, όπως αυτές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και όλα τα άλλα έγγραφα για τη Γενική Συνέλευση
 • Επιβλέπει την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας
 • Υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα για την προσέλκυση χρηματοδότησης και την οικοδόμηση της Οργάνωσης
 • Επιβλέπει κάθε νομική ενέργεια

Άρθρο 15 – Ο Γενικός Γραμματέας

15.1. Ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 • Όλες οι δεσμευτικές για την Οργάνωση πράξεις, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Γραμματέα.
 • Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον των Δικαστηρίων, τόσο ως ενάγων όσο και ως εναγόμενος με την στήριξη δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός και Απολογισμός

Άρθρο 16 – Λήψη Χρηματοδότησης

16.1. Η Οργάνωση, επιπλέον των ετήσιων και εκτάκτων εισφορών των Μελών, μπορεί να λαμβάνει επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες και πληρωμές για έργα, αρκεί η χρηματοδότηση αυτή να μην υπονομεύει ή να μην εμφανίζεται ως ικανή να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της.

Άρθρο 17 – Προϋπολογισμός

17.1. Το οικονομικό έτος κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο ετήσιος απολογισμός της Οργάνωσης θα συμμορφώνεται με το Άρθρο 53 του Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921, και θα αποστέλλεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την εκλογή ενός ελεγκτή με τριετή θητεία και για την απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα. 

Διάλυση και Ρευστοποίηση

Άρθρο 18 – Διάλυση και Ρευστοποίηση

18.1. Η Οργάνωση μπορεί να διαλυθεί, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 11.4 του παρόντος Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τις λεπτομέρειες διάλυσης της Οργάνωσης. Σε περίπτωση διάλυσης, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία, αφού καλυφθούν όλες οι οφειλές και οι υποχρεώσεις, η εναπομείνασα περιουσία θα πρέπει να αποδοθεί σε μη ενδιαφερόμενη, μη κερδοσκοπική χρήση, παρεμφερή με αυτή του DiEM25, όπως θα την ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Αναφορά στο Βελγικό Δίκαιο

Άρθρο 19 – Αναφορά στο Βελγικό Δίκαιο

19.1. Για όλα τα σημεία που δεν καλύπτονται από το παρόν Καταστατικό, η Οργάνωση θα αναφέρεται στο Άρθρο ΙΙΙ του Νόμου της 27ης Ιουνίου 1921.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]